بررسی اثرات اعمال استراتژی های بازاریابی دیجیتال در توسعه فروش محصولات صنایع غذایی
بررسی اثرات اعمال استراتژی های بازاریابی دیجیتال در توسعه فروش محصولات صنایع غذایی

نیلا نجاتی

دوره 2، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 22-38

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143779

چکیده
  نقطه شروع برای کسب موفقیت در بازاریابی دیجیتال، مانند راهبرد بازاریابی یا کسب و کار، خلق یک فرایند راهبردی است که به خوبی تعریف شده باشد تا اهداف بازاریابی را از طریق ارتباطات بازاریابی پیوند داده و ...  بیشتر
بررسی تأثیر کیفیت زندگی کارکنان بر مدیریت ارتباط با مشتری در کارکنان بخش فروش شرکت کاله
بررسی تأثیر کیفیت زندگی کارکنان بر مدیریت ارتباط با مشتری در کارکنان بخش فروش شرکت کاله

نیلا نجاتی؛ نیلوفر نجاتی ساروی؛ ایرج مهدوی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 33-45

چکیده
  امروزه توجه به مشتری و نکاتی که می تواند ارتباط با آن ها را بهبود بخشد، از مسائل بسیار مهم برای تمامی سازمان ها تلقی می شود. در این بین کیفیت زندگی کاری کارکنان به عنوان یکی از مهم ترین عواملی تلقی می شود ...  بیشتر