مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر مدیریت سود بر محتوای افشا‌ی عملکرد مالی
بررسی تاثیر مدیریت سود بر محتوای افشا‌ی عملکرد مالی

محمد مظلوم روشن؛ محدثه باباجانی بابلی؛ کیهان آزادی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401

https://doi.org/10.22034/jmek.2022.146108

چکیده
  در این مقاله تاثیر مدیریت سود بر محتوای افشا و عملکرد مالی حقیقی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود. این مطالعه با استفاده از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که در معرض افشا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تاثیر خلاقیت سازمانی بر شایستگی تجارت بین الملل با نقش میانجی قابلیت های کارآفرینی و نوآوری
تاثیر خلاقیت سازمانی بر شایستگی تجارت بین الملل با نقش میانجی قابلیت های کارآفرینی و نوآوری

نادر صالحی؛ متین صافی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401

https://doi.org/10.22034/jmek.2022.368194.1067

چکیده
  خلاقیت سازمانی به عنوان یک ساختار معماری، پایه ای برای ساختن قابلیت ها و در نتیجه، توانائی هایی است که شرکت ها می توانند به واسطه آن به اهداف خود دست یابند. هدف این تحقیق تعیین تاثیر خلاقیت سازمانی بر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رابطه توانمندسازی و تیم سازی با شایستگی‌های کارکنان با مطالعه نقش تعدیل‌گر فرهنگ ‌یادگیری ‌سازمانی
بررسی رابطه توانمندسازی و تیم سازی با شایستگی‌های کارکنان با مطالعه نقش تعدیل‌گر فرهنگ ‌یادگیری ‌سازمانی

سیده لعیا مرتضوی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401

https://doi.org/10.22034/jmek.2022.377739.1068

چکیده
  در این پژوهش به بررسی رابطه توانمندسازی و تیم سازی با شایستگی‌های کارکنان با مطالعه نقش تعدیلگر فرهنگ ‌یادگیری ‌سازمانی در یک سازمان دولتی ایران پرداخته شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع توصیفی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار و قابلیت های پویا
بررسی نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار و قابلیت های پویا

رضا محمدی؛ مسعود کسائی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.386438.1072

چکیده
  مزیت رقابتی یک سازمان را می توان توانایی در نظر گرفت که سازمان از طریق استفاده از منابع و ویژگی هایش، به عملکردی بالاتر از رقبایش در همان بازار دست می یابد. ایجاد مزیت رقابتی پایدار در محیط پویای امروزی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش و جایگاه آموزش عالی در رشد و توسعه اقتصادی
نقش و جایگاه آموزش عالی در رشد و توسعه اقتصادی

ابوطالب سعادتی شامیر

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.386589.1073

چکیده
  نظام آموزشی مناسب، بویژه آموزش عالی پیش شرط اصلی توسعه یافتگی هر کشور و حرکت کشور در مسیر کشورهای جهان اول خواهد بود. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش و جایگاه آموزش عالی در رشد و توسعه اقتصادی است. پشتوانۀ نظری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی
بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی

اصغر اسدی امیری

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401

چکیده
  هدف اصلی این مقاله توصیف صریح و بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی بود. رویکرد پژوهش کیفی، با نگاهی پدیدارشناسانه از نوع توصیفی بود. در این مقاله ضمن بررسی مبنای نظری و ادبیات موجود به تبیین ...  بیشتر