اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجید فتاحی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

majid.fattahi59gmail.com

سردبیر

دکتر حسنعلی آقاجانی

اقتصاد استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

rms.umz.ac.ir/~hasanaliaghajani/en/
aghajaniumz.ac.ir
+981135302571

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید عبد المجید جلایی

اقتصاد استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

jalaeeuk.ac.ir
009831322720

دکتر میرزا حسن حسینی

مدیریت بازرگانی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

ri.hosseiniyahoo.com

دکتر ابوالفضل شاه‌آبادی

اقتصاد استاد، گروه علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

ab.shahabadigmail.com

دکتر کیومرث نیازآذری

Niaz Azari استاد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

k.niazazarigmail.com

دکتر هوشنگ تقی زاده

مدیرت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت اقتصاد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

taghizadeh46yahoo.com
09144013221

دکتر حسن فارسیجانی

مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات دانشیار، گروه آموزشی مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

h-farsisbu.ac.ir

دکتر حسنعلی آقاجانی

استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

rms.umz.ac.ir/~hasanaliaghajani/en/
aghajaniumz.ac.ir
+981135302571

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر روشن کزی

بازاریابی استاد، گروه بازاریابی، دانشگاه پونا، هند

scholar.google.co.in/citations?user=9vsKDhkAAAAJ&hl=en
drroshankazigmail.com

h-index: 4  

دکتر انجم آرا احمد

آمار دانشیار، گروه آموزشی ریاضی و آمار، کالج علوم، هنر و بازرگانی ریزوی، مومبایی، هند.

anjumahmedrizvicollege.edu.in

دکتر سانجای کاپتان

مدیریت و بازاریابی استاد، گروه بازاریابی، دانشگاه پونا، هند

dcrcunipune.ac.in

h-index: 7  

دکتر خلیق الزمان خان

مدیریت و بازرگانی گروه بازرگانی و مدیریت، دانشگاه آمریکایی امارات، دبی، امارات متحده عربی

kaliquzzaman.khanaue.ae

دکتر امیرحسین آزادنیا

مدیریت گروه بازرگانی، موسسه فناوری لترکنی، ایرلند.

amir.azadnialyit.ie

h-index: 11  

ناشر

انجمن علمی بازاریابی ایران

انجمن علمی

isma.org.ir/
aa.com