بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی
بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی

اصغر اسدی امیری

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 64-73

https://doi.org/10.22034/jmek.2022.167232

چکیده
  هدف اصلی این مقاله توصیف صریح و بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی بود. رویکرد پژوهش کیفی، با نگاهی پدیدارشناسانه از نوع توصیفی بود. در این مقاله ضمن بررسی مبنای نظری و ادبیات موجود به تبیین ...  بیشتر
بررسی راهبردهای مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با تاکید بر نقش رهبران سازمانی
بررسی راهبردهای مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با تاکید بر نقش رهبران سازمانی

اصغر اسدی امیری

دوره 1، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 49-56

چکیده
  این پژوهش در ابتدا به تشریح مدیریت دانش پرداخته و سپس ضرورت واهمیت آنرا در سازمان های ایرانی مورد توجه قرار می دهد. هر چند در سالهای اخیر، مدیریت دانش از شهرت زیادی، بخصوص در بخش آموزش و تجارت، برخوردار ...  بیشتر
بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی
بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی

اصغر اسدی امیری

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 80-89

چکیده
  هدف اصلی این مقاله توصیف صریح و بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای  خِرد  سازمانی بود. رویکرد پژوهش کیفی، با نگاهی پدیدارشناسانه از نوع توصیفی بود. در این مقاله ضمن بررسی مبنای نظری و ادبیات موجود ...  بیشتر