وظایف بازاریابی سبز در ساخت تصویر شرکت در محیط خرده فروشی
وظایف بازاریابی سبز در ساخت تصویر شرکت در محیط خرده فروشی

ملیحه قلی‌تبار؛ مهدی فلاح جلودار

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 10-24

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.388781.1075

چکیده
  هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی نقش آگاهی مصرف‌کنندگان از بازاریابی سبز با تصویر شرکت و قصد خرید مصرف‌کنندگان می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مصرف‌کنندگانی می‌شود که از خرده فروشی‌های زنجیره‌ای ...  بیشتر