تأثیر استراتژیک بازاریابی رسانه های اجتماعی بر عملکرد بازاریابی
تأثیر استراتژیک بازاریابی رسانه های اجتماعی بر عملکرد بازاریابی

دکتر محدثه باباجانی بابلی؛ یگانه عرب؛ آمنه رضازاده

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.144308

چکیده
  در این پژوهش تأثیر استراتژیک بازاریابی رسانه­ های اجتماعی بر عملکرد بازاریابی بر اساس مدل نظری تافس و وین(2019 ) مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس جامعه آماری تحقیق حاضر را که از لحاظ هدف کاربردی از ...  بیشتر