تحلیل ارتباط میان مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده پاداش هیئت مدیره
تحلیل ارتباط میان مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده پاداش هیئت مدیره

کورش نعمت نژاد

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 46-55

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.392991.1079

چکیده
  مالکان نهادی در غالب موسسات مختلف دست به خرید و فروش حجم وسیعی از سهام شرکتها می زنند. از سهامداران نهادی می توان به بانکها، شرکتهای بیمه، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و شرکتهای سرمایه گذاری ...  بیشتر