شناسایی و رتبه بندی مولفه های بازاریابی رابطه مند به منظور نگهداری مشتریان بانک سپه
شناسایی و رتبه بندی مولفه های بازاریابی رابطه مند به منظور نگهداری مشتریان بانک سپه

مصطفی نصیری مستان آباد؛ حسین نوروزی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 36-50

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.393720.1082

چکیده
  نگهداری مشتریان یکی از ابزارهایی است که سازمان ها به کمک آن می توانند در بلند مدت به سودآوری بالایی دست یابند. بدین منظور این مقاله ارتباط بین بازاریابی رابطه مند و نگهداری مشتریان را مورد بررسی قرار ...  بیشتر