کار آفرینی در خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی
کار آفرینی در خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی

صبیه نورمرادی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 10-21

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143667

چکیده
  این پژوهش با هدف کار آفرینی در خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی انجام شده است. روش پژوهش ازنظر هدف،کاربردی و به لحاظ ماهیت، مروری بوده است. جامعه آماری شامل کلیه مقالات و نحقیقات مرتبط با خدمات غیرحضوری ...  بیشتر