تحلیل مدیریت سرمایه گذاری در استان زنجان در یک بازه ده ساله
تحلیل مدیریت سرمایه گذاری در استان زنجان در یک بازه ده ساله

سید کامران یگانگی؛ پروانه کرمی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.351860.1059

چکیده
  سرمایه گذاری در استان یکی از موارد بسیار مهم است که به دو نوع داخلی و خارجی تقسیم می شود. به دلیل همسایگی استان زنجان با هفت استان و نزدیکی به پایتخت کشور سرمایه گذاری‌های بسیاری در این استان صورت می‌گیرد، ...  بیشتر