بررسی تاثیر قاطعیت کلام بر ادراک قدرت برند و درگیری ذهنی مشتریان در شبکه های اجتماعی(مورد مطالعه: شعب بانک شهر)
بررسی تاثیر قاطعیت کلام بر ادراک قدرت برند و درگیری ذهنی مشتریان در شبکه های اجتماعی(مورد مطالعه: شعب بانک شهر)

سعید اصغری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 70-82

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.393710.1081

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر قاطعیت کلام بر ادراک قدرت برند و درگیری ذهنی مشتریان در شبکه های اجتماعی در میان مشتریان بانک شهر در شهر مشهد می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. ...  بیشتر