نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

برای شرکتهایی که فاقد نوآوری و خلاقیت هستند بقا و موفقیت در بازار چالش برانگیز است. عملکرد عالی کارمندان همیشه برای بدست آوردن یک مزیت رقابتی کافی نیست، بلکه در آن، رفتارها و خلاقیت‌های نوآورانه را می توان از ترکیبات ضروری برای ساختن آن دانست. لذا هدف از این تحقیق، بررسی نقش رفتار های نوآورانه بر مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی  خلاقیت می باشد. روش تحقیق مروری و با مطالعه تحقیقات مرتبط انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از تحقیقات نشان داد که رفتارهای نوآورانه بر مزیت رقابتی پایدار موثر است. و حاکی از آن است که رفتارهای ایجاد شده برای مشتریان، به طور غیرمستقیم رقابت را از طریق جهت گیری بازاریابی افزایش می دهد. علاوه بر این، توسعه نوآوری به طور مستقیم و مثبت علاوه بر ایجاد ارزش، بر رقابت پذیری نیز تأثیر می گذارد. همچنین پاسخ به رفتارهای نوآورانه بر خلاقیت کارکنان تاثیرگذار است. همچنین خلاقیت کارکنان بر مزیت رقابتی پایدار موثر است. نتایج نشان داد که برای دست یابی به سطح بالایی مزیت رقابتی و نفوذ در بازار از طریق خلاقیت کارکنان بر ضرورت بهبود تصویر ذهنی برند تاکید می کند. در واقع تصور ازسطح خلاقیت بالاتر و اثربخش آنها در ارضا نیازها، همراه با سطح بالاتری از رقابت خواهد بود. در نهایت، اعمال سیاست ها و حمایت های در جهت ترویج و گسترش استفاده از نوآوری ها و خلاقیت های برتر در راستای تولید محصولات با کیفیت برای افزایش قدرت رقابت پذیری پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Innovative Behaviors on Sustainable Competitive Advantage with the Mediating Role of Creativity

نویسندگان [English]

  • Seyed Sina Falahati Saravi 1
  • Seyed Mahmoud Hosseini Amiri 2
  • Maryam Alinejad Amiri 3

1 MA, Department of Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 PhD Student, Department of Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

For companies that lack innovation and creativity; Survival and success in the market is challenging. The excellent performance of employees is not always enough to gain a competitive advantage, but in it, innovative behaviors and creativity can be considered as the necessary combinations to build it. Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of innovative behaviors on sustainable competitive advantage with the mediating role of creativity. The research method is reviewed and studied by related research. The results of the research showed that; Innovative behaviors affect sustainable competitive advantage. And suggests that customer-generated behaviors indirectly increase competition through marketing orientation. In addition, the development of innovation directly and positively, in addition to creating value, also affects competitiveness. Responding to innovative behaviors also affects employee creativity. Employee creativity is also effective on sustainable competitive advantage. The results showed that in order to achieve a high level of competitive advantage and market influence through employee creativity, emphasizes the need to improve the brand's mental image. In fact, the idea of ​​a higher level of creativity and their effectiveness in meeting the needs will be accompanied by a higher level of competition. Finally, it is suggested to apply policies and support to promote and expand the use of superior innovations and creativity in order to produce quality products to increase competitiveness.  

الف- منابع و مآخذ فارسی
-آزاده دل، محمدرضا و فرحبد، فرزین و اوشک سرایی، مریم و صالحی کرد آبادی، سجاد. (1391). بهبود رفتارهای نوآورانه کارکنان از طریق مولفه های مدیریت دانش در شرکت های تولیدی، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی، تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری، تهران.
-پیرایش، رضا و محمودی، حسین و بهره ور، هلن. (1397). ایجاد مزیت رقابتی، از طریق پیوند دیدگاه های یادگیری سازمانی، رفتار نوآورانه و سرمایه فکری در بین کارکنان شرکت ایران ترانسفو زنجان، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران
-حسنی سعدی، محمدرضا و عباس، راد. (1395). رفتارهای نوآورانه در نقش میانجی روی مسیر تاثیرات رهبری خدمتگزار بر مزیت رقابتی پایدار (مورد مطالعه: شرکت های بیمه استان کرمان)،کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی.
-حسینی، احمد و شمس، فاطمه. (1393). تاثیر رفتار سازمانی مثبت و نوآوری باز بر بهبود مزیت رقابتی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول پاییز 1393 شماره 75.
-ساده، مهدی، (1375)، روش‌های تحقیق، چاپ اول، تهران، انتشارات مولف.
-سپهوند، رضا؛ وحدتی، حجت ا...؛ اسماعیلی، محمدرضا و رحیمی اقدم، صمد. (1395). طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی سرمایة انسانی در صنعت بیمه، پژوهش های مدیریت منابع انسانی، سال هشتم، بهار ۱۳۹۵، شماره ۱ (پیاپی ۲۳).
-حسینی، احمد و شمس، فاطمه. (1393). تاثیر رفتار سازمانی مثبت و نوآوری باز بر بهبود مزیت رقابتی. فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیست وسوم شماره 75 ،ص 159-137.
-ذبیحی لهرمی، المیرا. (1395). ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎی اﻳﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪار، دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی.
فیض, داود, موتمنی, علیرضا, کرد نائیچ, اسداله, زارعی, عظیم, دهقانی سلطانی, مهدی. (1396). تأثیر نوآوری بازاریابی بر رقابت پذیری برند با تبیین نقش فرصت طلبی فناورانه. چشم انداز مدیریت بازرگانی, 31(5), 13-29.
عینی پور، جواد و آقایی، اصغر. (1397). پیش بینی رفتار نوآورانه و خلاقیت سازمانی بر اساس مدیریت جهادی مبتنی بر سرمایه روان شناختی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، دوره  6، شماره  1، ص 139-159.
-موحدی، رضا؛ سامیان، مسعود و محمدی مهر، صحرا. (1396). ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه. ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان، دوره 2-48، شماره 1، 136-123.
مهرنوش، مینا و طهماسبی آقبلاغی، داریوش. (1396). اثر ارزش ویژة برند و سرمایة اجتماعی بر تصویر برند (مورد مطالعه برند: خودروی سمند). دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، 9(4).
-نعامی، عبدالزهرا و شناور، فضل ا...(1394). نقش اشتیاق شغلی،کنترل شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری
تحولی در پیشبینی دگرگونسازی شغلی. پژوهش های مدیریت عمومی سال هشتم ، شماره بیست و هفتم، ص 165-145
ب- منابع انگلیسی:
-Bäckström, I.; Bengtsson, L. A mapping study of employee innovation: Proposing a research agenda. Eur. J. Innov. Manag. 2019, 22, 468–492.
-Bani-Melhem, S.; Zeffane, R.; Albaity, M. Determinants of employees’ innovative behavior. Int. J. Contemp. Hosp. Manag. 2018, 30, 1601–1620.
-Barney, J. (1986), “Strategic Factor Markets: Expectations, Luck, and Business Strategy”‚ Management Science, ٣٢(١٠), pp.1231–1241.
-Barney, Jay B. (2002), Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Mass.: AddisonWesley.
-Besanko, David, David Dranove, and Mark Shanley (2000), Economics of Strategy‚ John Wiley & Sons, New York.
BosNehles, A.C.; Veenendaal, A.A.R.Perceptions of HR practice sand innovative work behavior: The moderating effect of aninnovative climate.Int. J. Hum. Resour. Manag.2019,30,2661–2683.
-Chatzoglou, P.; Chatzoudes, D. The role of innovation in building competitive advantages: An empirical investigation. Eur. J. Innov. Manag. 2018, 21, 44–69.
Dewett, Todd (2004 ). Employee Creativity And The Role Of Risk, European Journal Of Innovation Management, Vol 7, No 4, PP. 256-266.
-De Jong, J., & Den Hartog, D. (2010). Measuring innovative work behaviour. Creativity and Innovation Management, 19(1), 23-36
-Edghiem, F.; Mouzughi, Y. Knowledge-advanced innovative behaviour: A hospitality service perspective. Int. J. Contemp. Hosp. Manag. 2018, 30, 197–216.
-Hamel, G. (2006). The why, what and how of innovation management. Harvard Business Review, 84(2), 72-84. 
-Hay, M and P. Williamson (1991), The Strategy Handbook, Oxford: Basil Blackwell.
-Klein Jeremy (2001), “A Critique of Competitive Advantage”‚ Critical Management Studies Conference, Manchester.
-Li, M.; Hsu, C.H.C. Linking customer-employee exchange and employee innovative behavior. Int. J. Hosp. Manag. 2016, 56, 87–97.
-Lee, C.; Hallak, R.; Sardeshmukh, S.R. Creativity and innovation in the restaurant sector: Supply-side processes and barriers to implementation. Tour. Manag. Perspect. 2019, 31, 54–62.
-Li, M.; Hsu, C.H.C. A review of employee innovative behavior in services. Int. J. Contemp. Hosp. Manag. 2016, 28, 2820–2841. 
-Liu, C.H. Creating competitive advantage: Linking perspectives of organization learning, innovation behavior and intellectual capital. Int. J. Hosp. Manag. 2017, 66, 13–23.
-Lu, V.N.; Wirtz, J.; Kunz, W.H.; Paluch, S.; Gruber, T.; Martins, A.; Patterson, P.G. Service robots, customers, and service employees: What can we learn from the academic literature and where are the gaps? J. Serv. Theory Pract. 2020, 1–47.
-Martins E &. Terblanche, C. (2003). Building organizational culture that stimulates Creativity and innovation. European Journal of Innovation Management, Volume 6.Number 1, pp. 64-74.
-Mohammadi N. (2004). Creativity and innovation: definitions, concepts and management. Newspaper of Hamshahri; 13(373): 10. (In Persian).
-Mura, M., Lettieri, E., Radaelli, G., & Spiller, N. (2013). Promoting professionals’ Innovative Behaviour through Knowledge Sharing: the moderating role of Social Capital. Journal of Knowledge Management, 17(4), 2-2.
-Peteraf, M. A. 1993“The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-Based View”, Strategic Management Journal, Volume١٤, pp.١٧٩–١٩١.
-Porter, M. (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press New York.
-Rousseau, M.B.; Mathias, B.D.; Madden, L.T.; Crook, T.R. Innovation, Firm Performance, and Appropriation: A Meta-Analysis. Int. J. Innov. Manag. 2016, 20, 1650033.
-Rumelt Richard P. (2003), “What in the World is Competitive Advantage?”‚ Policy Working Paper, N. ١٠٥, pp.١-٥.
-Saloner, Garth, Andrea Shepard and Joel Podolny (2001), Strategic Management‚ John Wiley & Sons, New York.
-Sarooghi, H.; Libaers, D.; Burkemper, A. Examining the relationship between creativity and innovation: Ameta-analysis of organizational, cultural, and environmental factors.J.Bus. Ventur.2015,30, 714–731.
-Shalley CE, Zhou J, Oldham GR. (2004). The effects of personal & contextual characteristics on creativity: where should we go from here? Journal of Management; 30(6).  
-Sulaiman, I.F.; Hashim, C.N.; Ibrahim, M.B.; Hassan, S.S.S. Impact of Creativity to Organizational Competitiveness. Int. J. Hum. Soc. Sci. 2015, 5, 106–113.
-Storey, C.; Cankurtaran, P.; Papastathopoulou, P.; Hultink, E.J. Success Factors for Service Innovation: A Meta-Analysis. J. Prod. Innov. Manag. 2016, 33, 527–548.
-Waight LC. (2005). Exploring connection between human resource development & creativity. Journal of Advances in Developing Human Resources; 7(2).
-Wu, J.; Chen, X. Leaders’ social ties, knowledge acquisition capability and firm competitive advantage. Asia Pac. J. Manag. 2012, 29, 331–350.
-Yuan, F.; Woodman, R.W. Innovative behavior in the workplace: The role of performance and image outcome expectations. Acad. Manag. J. 2010, 53, 323–342.
-ZareiMatin H. (2008). Creativity and innovation. Journal of Knowledge Management; (24): 60. (In Persian).