نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر، قائم شهر، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازاریابی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر سبز شرکت با نقش میانجی اعتماد مشتری (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله در شهر قائمشهر) می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه‌ی مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله در شهر قائمشهر را تشکیل می‌دهند که تعداد آن نامشخص می‌باشد. بر اساس فرمول کوکران جامعه تعریف نشده، حداقل حجم نمونه آماری 196 نفر که با روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده است. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده‌های اولیه از روش میدانی استفاده شد و ابزار جمع آوری داده‌های اولیه پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت بوده و برای گرد آوری داده‌های ثانویه از روش کتابخانه ای استفاده شده است. اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و اعتبار صوری استفاده شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است که پایایی کل آن برابر با 90/0 می‌باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد مشتری مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله در شهر قائمشهر تأثیر مثبت و معناداری دارد. بازاریابی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر سبز شرکت مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله در شهر قائمشهر تأثیر مثبت و معناداری دارد و اعتماد مشتری بر تصویر سبز شرکت مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله در شهر قائمشهر تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of green marketing and corporate social responsibility on the green image of the company with the mediating role of customer trust (Case study: Consumers of Kaleh Company products in Ghaemshahr)

نویسندگان [English]

  • amir alizadeh chamazkoti 1
  • Seyed Yaser Ebrahimian Jelodar 2

1 PhD Student, Department of Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Farvardin Institute of Higher Education, Qaemshahr, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of green marketing and corporate social responsibility on the green image of the company with the mediating role of customer trust (Case study: consumers of Kaleh products in Ghaemshahr). This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey method. The statistical population includes all consumers of Kaleh Company products in Ghaemshahr, the number of which is unknown. According to the unspecified Cochran's formula of society, the minimum statistical sample size is 196 people selected by available non-probability sampling method. In the present study, the field method was used to collect primary data and the primary data collection tool was a Likert five-choice questionnaire and the library method was used to collect secondary data. Validity of the questionnaire was the method of content validity and face validity and its reliability was calculated using Cronbach's alpha, the total reliability of which is equal to 0.90. Structural equation modeling and LISREL software were used to test the research hypotheses. The results showed that green marketing and social responsibility of the company has a positive and significant effect on customer trust of consumers of Kaleh Company products in Ghaemshahr. Green marketing and social responsibility of the company has a positive and significant effect on the green image of Kaleh's consumers in Ghaemshahr and customer trust has a positive and significant effect on the green image of Kaleh's consumers in Ghaemshahr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Marketing
  • Corporate Social Responsibility
  • Green Image
  • Customer Trust
افشار، سمیرا. (1396). تأثیر هوشیاری بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کننده با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی شرکت ها ( شرکت های صنایع غذایی در سطح استان تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر حبیب اله دانایی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب، خرداد.
اکبری، محسن، آل طه، حسن، صادق پور، پویا. (1394). تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش واسطه ای مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر محصول. بررسی های بازرگانی، شماره 72.
بیگ زاده، سیمین. (1394). بررسی تأثیر بازاریابی سبز در ایجاد تصویر شرکت کاله و قصد خرید مشتریان در شهرستان کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر علی ملاحسینی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، پاییز.
چراغی، فرشته. (1395). بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی سبز در صنعت بانکداری بر تصویر نام تجاری سبز، رضایت سبز، اعتماد سبز و وفاداری سبز (مورد مطالعه: کارکنان و مشتریان بانک رفاه شهر شیراز). پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر حسین رحیمی کلور، باقر عسگرنژاد نوری،دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، زمستان.
خواجوی، شکرالله، بایزیدی، انور، جبارزاده کنگرلویی، سعید. (1390). بررسی رابطه بین مدیریت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره سوم، شماره اول.
دلجوی شهیر، سیفی زاده، سیمین، غلامی مبارک آبادی، رقیه. (1397). تأثیر بازاریابی سبز بر شهرت شرکت براساس مسئولیت اجتماعی و تصویر محصول شرکت. مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد، سال اول، شماره3، پاییز.
رعنایی کردشولی، حبیب اله،یاری بوزنجانی، احمداله. (1392). بررسی تــأثیر آمیختــه بازاریــابی ســبز بــر تصــمیم خریــد ســبز مصرف کنندگان مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصـولات لبنی شرکت پگـاه در شهرسـتان شـیراز. فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره اول.
شافعی، رضا، صلواتی، عادل، جهانیان، رودابه. (1393). بررسی اثرهای تصویر ذهنی مارک تجاری سبز بر ارزش ویژة مارک تجاری سبز (مورد مطالعه: مشتریان نمایندگی های لوازم خانگی و مشتریان لوازم خانگی فروشگاه های زنجیره ای شهرستان سنندج). فصلنامه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دورۀ6، شمارۀ3، پاییز.
طاهری، هدیه، حمدی، کریم. (1396). تعیین میزان اثر بازاریابی سبز بر قصد خرید محصول با نقش میانجی تصویر شرکت.  دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت.
عباسی، عباس، منصورآبادی، زهرا، محمودشاهی، شهرزاد. (1395). تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد مشتریان و قصد خرید با تاکید بر نقش میانجی رضایت مشتریان. نشریه مدیریت بازرگانی، شماره30، زمستان.
غلامی، مصطفی. (1395). بررسی تأثیر استراتژی های بازاریابی، ریسک و اعتماد مشتری در رفتار خرید آنلاین. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، استاد راهنما: دکتر امینی لاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشکده علوم انسانی، زمستان.
فرزین فر، زهره. (1393). بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد، رضایت و وفاداری مشتریان. پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: سعیدا سعیدا اردکانی، دانشگاه یزد، دانشکده مدیریت و اقتصاد.  
فرزین فر، زهره، سعیدا اردکانی، سعید، نادری بنی، محمود. (1395). تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی اعتماد و رضایت (مورد مطالعه هتل های سه ستاره و چهار ستاره یزد). فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال یازدهم، شماره 33، بهار.
قاضی، صالح. (1394). بررسی جایگاه بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرف کنندگان و نقش آن در اعتماد مشتریان (مطالعه موردی: شهروندان شهر اردبیل). پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، استاد راهنما: دکتر عادل قربانی، دانشگاه آزاد واحد گرمی، زمستان.
گردپور، کامران. (1396). عنوان بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین آگاهی از بازاریابی سبز و قصد خرید. پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر منصور امینی لاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت، تابستان.
هاشمی، احمد، همراهی، مهرداد. (1395). مسئولیت پذیری اجتماعی. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، زمستان.
هاشمی، محمود، محمدی علویجه، داود. (1398). بررسی تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید با نقش میانجی تصویر شرکت با رویکرد ارتقای بهره وری (مطالعه موردی: مشتریان شرکت شاتل). مدیریت بهره وری، سال سیزدهم، شماره49، تابستان. 
Eneizan, B.M , Wahab, K.A. & Kalsom A.W. (2002). Effect of green marketing strategy on
customer satisfaction in Jordan. Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter), Vol. 5, No. 9, 34-40.
Iglesias, O, Markovic, S, Bagherzadeh, M, Jit Singh, J. (2018). Co-creation: A Key Link Between Corporate Social Responsibility, Customer Trust, and Customer Loyalty. Journal of Business Ethics. 
James, BZ. A.(2014). Managerial Role in Organizational CSR: Empirical Lessons from Ghana.
Corporate Governance, 14(1),pp: 104-119.
Ko, E, Kyung Hwang, Y, Young Kim,E. (2012). Green marketing' functions in building corporate image in the retail setting. Journal of Business Research, ( 66),pp: 1709–1715.
Mohd Suki, N, Mohd Suki, N, Shahirah Azman, N.(2016). Impacts of Corporate Social Responsibility on the Links Between Green Marketing Awareness and Consumer Purchase Intentions. Procedia Economics and Finance,(37),pp: 262 – 268.
Park, E, JoonKim, K, JibKwon, Sang. (2017). Corporate social responsibility as a determinant of consumer loyalty: An examination of ethical standard, satisfaction, and trust. Journal of Business Research, Volume (76),pp: 8-13.
Widyastuti, S, Said, M, Siswono, S, Firmansyah, D. (2019). Customer Trust through Green Corporate Image, Green Marketing Strategy, and Social Responsibility: A Case Study. European Research Studies Journal, Volume XXII, Issue (2),pp: 83-99.