نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

چکیده

به‌ علت‌ قرار گرفتن‌ ایران بر روی‌ کمربند خشک‌ نیمکره شمالی‌ و داشتن‌ ذخائر منابع‌ آبی‌ محدود و نابسامانی‌ بازار محصولات کشاورزی و نداشتن‌ امنیت‌ شغلی‌ کشاورزان از مواردی‌ است‌ که‌ کشاورزی‌ در کشور را با ریسک‌ همراه کرده است‌ . اتکا زیاد فعالیت های این بخش به طبیعت و مواجه شدن با طیف وسیعی از خطرات و حوادث طبیعی مانند سیل و... می باشد که فعالیت در این بخش را به فعالیتی پرخطر و توام با ریسک تبدیل کرده است. و با توجه به اینکه توانمندی دولت در جبران خسارت در این بخش محدود است به همین جهت بیمه محصولات کشاورزی یکی از مهم ترین ساز و کارهای ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش می باشد. ما در نظر داریم در این مطالعه ابتدا به بررسی مفاهیم کلیدی پرداخته و در ادامه، تحقیقات پیشین را مورد بررسی قرار دهیم و سپس در در پایان این‌ پژوهش‌، پیشنهادها و راهکارهایی‌ برای بهبود فرایند کسب و کار بیمه محصولات کشاورزی در استان مازندران ارائه دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A review of the process of improving the business process of agricultural insurance agencies in Mazandaran province.

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Taheri 1
  • Shiva Kabolibizaki 2

1 Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Management and Accounting, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.

2 M.Sc., Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.

چکیده [English]

According to placing Iran on dry line and its water resources, limited resources and   instability of the market of agricultural  and lack of job security, farmers are among the things that have put agriculture in the country at risk. The high reliance of the activities of this sector on nature and facing a wide range of hazards and natural disasters such as floods, etc., which has made the activity in this sector a high-risk and risky activity (Anderson.& Dillon). And considering that the government's ability to compensate in this sector is limited, therefore, agricultural insurance is one of the most important mechanisms to create investment security in this sector. In this study, we intend to first examine the key concepts and then to review previous research and then at the end of this research, suggestions and solutions to improve the business process of agricultural insurance in Mazandaran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Agricultural insurance
  • education
  • insurance fund business development
  • digital marketing
منابع فارسی
ترکمانی‌ ، ج و قربانی‌ ، م. ١٣٧٨. عوامل‌ موثر بر تقاضای‌ بیمه‌ محصولات کشاورزی‌: مطالعه‌ موردی‌ شهرستان ساری‌. مجله‌ علوم کشاورزی‌ ایران، ٢،٢٧٢١
جابری‌.الف‌ .١٣٧٨، بررسی‌ عوامل‌ محدود کننده مشارکت‌ در بیمه‌ محصولات کشاورزی‌ ،مجموعه‌ مقالات دومین‌ همایش‌ سراسری‌ مسئولین‌ و کارشناسان صندوق بیمه‌ محصولات کشاورزی‌ ، مرکز آموزشی‌ بانک‌ کشاورزی‌ ، بابلسر .
رحمانی‌ کرچگانی‌، م. (١٣٨٦) آشــنایی‌ با بیمه‌ و بیمه‌ کشــاورزی‌، وزارت جهاد ســازندگی‌، ســازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی‌.
شمسایی‌، ا. (١٣٨٠). بیمه‌ محصولات کشاورزی‌ و نقش‌ ترویج‌ در آن. مجموعه‌ مقالات همایش‌ بیمه‌ کشاورزی‌، توسعه‌ و امنیت‌ سرمایه‌ گذاری‌، چاپ اول، تهران: بانک‌ کشاورزی‌.
صندوق بیمه‌. ١٣٨٧. فرهنگ‌ اصطلاحات بیمه‌ای‌، قوانین‌ و مقررات بیمه‌، انتشارات پوشش‌گستر. فاضـل‌بیگی‌، م. و یاوری‌، غ. (١٣٨٩) واکاوی‌ چالش‌ های‌ فراروی‌ صندوق بیمه‌ محصولات کشاورزی‌ در ایران. روستا و توسعه‌، دوره ١٣، شماره ١: ٤١٢١.
فرهمند. م .١٣٨٧ . نشریه‌ اقتصاد . بیمه‌ محصولات کشاورزی‌ و ضرورت توسعه‌ آن .شماره ٢٦٦
قربانی‌، ب. کرباسی‌، ع . و فرهمند، ز. (١٣٧٩). بررسی‌ عوامل‌ موثر بر پذیرش بیمه‌ محصولات کشاورزی‌.خلاصه‌ مقالات سومین‌ کنفرانس‌ اقتصاد کشاورزی‌ ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی‌ مشهد
کرباسی‌، ع و سالارپور، ١٣٨١). مدل سازی‌ و اندازه گیری‌ کارایی‌ اقتصادی‌ در شرایط‌ تؤام با ریسک‌. مطالعه‌ موردی‌ ذرت کاران شهرستان فسا. مجله‌ اقتصاد کشاورزی‌ و توسعه‌، سال دهم‌، شماره ٤، صص‌.٦٦٤٤.
مرادیان ، م.١٣٧٨. کشاورزی‌ بیمه‌ محصولات و امنیت‌ اقتصادی‌ نشریه‌ بیمه‌ و کشاورزی‌ ، اداره آموزش و توسعه‌ ، شماره ٢
نیکوئی‌، ع و ترکمانی‌، ج .١٣٧٦. عوامل‌ موثر بر تقاضای‌ بیمه‌ محصولات زراعی‌ استان فارس: مطالعه‌ موردی‌ گندم. خلاصه‌ مقالات سومین‌ کنفرانس‌ اقتصاد کشاورزی‌ ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی‌ مشهد
روستا، کوروش. ( ١٣٨٥). بررسی‌ سازوکارهای‌ ترویجی‌ مؤثر بر مدیریت‌ ریسک‌ تولید گندم. رساله‌ دکتری‌ دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد علوم و تحقیقات، تهران.زمانی‌ پور، اسداﷲ. (١٣٨٠). ترویج‌ کشاورزی‌ در فرایند توسعه‌. مشهد انتشارات دانشگاه فردوسی‌.

منابع انگلیسی
Alamäki, A ,et al. (2019). Triggering effects of mobile video marketing in nature tourism: Media richness perspective. Information Processing & Management , 56(3), 756770
Anderson, J, R.& Dillon, J. L. (1992). Risk analysis in dry land farming system. Farm system Management, Series. Rome.
Dwivedi, Y. K, et al.( 2021). Setting the future of digital and social media marketing research : Perspectives and research propositions. International Journal of Information Management 59:102168.
The digital marketing .2020)) Herhausen, D., et al.
capabilities gap. Industrial Marketing Management 90 (2020) 276290.
Gilbert`M.A.(2019). Strengthening Your Social Media Marketing with Live Streaming Video. In Smart Technologies and Innovation for a Sustainable Future (pp. 357365) 
Goodwin, B.K.( 1993). An empirical analysis of the demand for multiple peril crop insurance. American Journal of Agricultural Economics, 75: 42543.
Liu, X.,et al. (2018). Video content marketing : The making of clips. Journal of Marketing, 82(4), 86101 
Digital enablement and its role in internal branding: A case .(2018) Li, C.,et al. .
study of HUANYI travel agency. Industrial Marketing Management.
Osterhout, L. (2017). Video Marketing for Libraries: A Practical Guide for Librarians. Collections: A Journal for Museum and Archives
Royle, J., & Laing, A. (2014), The digital marketing skills gap: Developing a digital marketer model for the communication industries, International Journal of Information Management, 34(2), 6573.
Sedej, T. (2019). The role of video marketing in the modern business environment: a view of top management of SMEs. Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 12(1), 3748. 
Smith, V.&  Baquet, A.E.( 1996). The demand for multiple peril crop insurance: Evidence from Montana wheat farms. American Journal of Agricultural Economics, 78: 189201
Using Data  Sciences  in  Digital  Marketing:   Framework,  methods,  and  .(2021)  Saura,  J.R.  .performance metrics. Journal of Innovation & Knowledge, 6: 92102
Vandeveer, M.L. & Young, C.E.( 2001). The Effects of the Federal Crop Insurance Program on Wheat Acreage. Economic Research Service. USDA. 2130
Wiliams, J.R., et al. (1993). Crop insurance and disaster assistance designs for wheat and grain sorghum. American Journal of Agricultural