نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکاین، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فن‌آوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، موسسه آموزش عالی مهرآستان، آستانه اشرفیه، ایران

چکیده

جوامع امروزی برای توسعه‌ی فعالیت‌های کارآفرینان نیازمند نهادینه نمودن فرهنگ کارآفرینی هستند. همچنین کارآفرینی به معنای استفاده از منابع به‌منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها در جهت پیشرفت و توسعه است. ازآنجایی‌که کارآفرینی باعث ایجاد اشتغال، انتقال تکنولوژی، بهبود کیفیت زندگی و ایجاد رفاه و ثروت می‌شود، بنابراین به‌منظور بهره‌مندی از کارکردها و مزایای آن، پیداکردن روش‌های ایجاد بسترهایی برای کارآفرینی، امری حیاتی است. بازاریابی شبکه‌ای یکی از اثربخش‌ترین رویکردهای بازاریابی در سازمان‌هاست. از سویی نیز، ابزاری است که سازمان می‌تواند بدان وسیله به هدف‌های بلندمدت خود دست یابد. شناسایی چالش‌ها و فرصت‌هایی جهت کارآفرینی در این بستر بسیار ارزشمند است. پژوهش حول این موضوع گام کوچک اما اثرگذاری در حرکت جامعه به سمت کارآفرینی از طریق کسب مزیت رقابتی فروش بیشتر مبتنی بر تقویت بازاریابی شبکه‌ای خواهد بود. این پژوهش با الگوگیری از فرآیند بازاریابی شبکه‌ای، در صدد واکاوی آن در جهت ایجاد کارآفرینی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the opportunities and challenges of entrepreneurship in the context of network marketing

نویسندگان [English]

  • Hojjatollah Miandehi Rudsari 1
  • Hamzeh Alizadeh 2

1 PhD, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekain, Iran.

2 M.Sc., Department of Information Technology Engineering, Faculty of Engineering, Mehrastan Institute of Higher Education, Astaneh Ashrafieh, Iran

چکیده [English]

Today's societies need to institutionalize an entrepreneurial culture to develop the activities of entrepreneurs. Entrepreneurship also means using resources to take advantage of opportunities for progress and development. Since entrepreneurship creates employment, technology transfer, improves the quality of life and creates prosperity and wealth, so in order to benefit from its functions and benefits, finding ways to create a platform for entrepreneurship is vital. Network marketing is one of the most effective marketing approaches in organizations. On the other hand, it is a tool by which the organization can achieve its long-term goals. Identifying the challenges and opportunities for entrepreneurship in this context is invaluable. Research on this topic will be a small but effective step in moving society towards entrepreneurship by gaining a more competitive sales advantage based on strengthening network marketing. This research, by modeling the network marketing process, seeks to explore it in order to create entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • network marketing
  • entrepreneurship
  • opportunities
  • challenges
عباسی، م.، 1389 ، سنجش اثربخشی اجرای بازاریابی شبکه‌ای (غیر هرمی) در شرکت زرنگاه
پارسیان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران
ثانویه حسینی، م.، 1392 ، شناسایی عوامل موثر بر کاربرد بازاریابی شبکه ای در فروشگاه‌های شبکه
ای، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
قاسم زاده، فریدون(1384) بازاریابی شبکه ای و طرح‌های هرمی. مصاحبه 7/3/1384 قابل دسترسی در www.NMS.ir . کد مطلب 7
محرابی،حامد 1395 ، بازاریابی شبکه ای و شرکت های هرمی در فقه امامیه و حقوق ایران
ذکائی، محمدسعید و اسماعیلی، محمدجواد) 1388 (آسیب شناسی بازاریابی شبکه ای در ایران، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 03 
حکم آبادی، علی اکبر 1376 حمایت‌های قانونی از اشتغال با تکیه بر بیمه بیکاری. دانشگاه تهران
جباری، محمد 1397. شناسایی و اولویت بندی موانع موجود در رشد بازاریابی شبکه ای با استفاده از تکنیک AHP 
عزیزی، شهریار؛ خداداد، سیدحمید)1390 (مقایسه تطبیقی بازاریابی شبکه ای و ساختارهای
هرمی، مجله بررسی‌های بازرگانی، شماره 94 
ندرلو، بهنام و غلامیان، المیرا). 1396 (توسعه الگوی بازاریابی شبکهای و راهکارهای پیشرفت ان
در ایران مطالعه موردی شرکت بازاریابان ایران زمین، دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت
توسعه، سال دوم، شماره 7
سیدعبداللهی، مهدی) 1393 (اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی شبکه ای)مورد مطالعه : دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری شهر تهران(، پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
G.Makni,Valentina. (2014). Potential of earnings in network marketing and some factors.
Hellriegel, Don, Slocum, John, Woodman, Richard (1995). Organizational Behavior, New York: West Publishing Company.
Jain, s & Singla, B & Shashi, S(2015) motivational factors in multilevel marketing business.management scienc letters 5 (2015)903914
Clements, L. "Inside Network Marketing" Rocklin, CA: Prima, 1997.
Greco, S. "Breakthrought Marketing: The Buddy System", INC, VoL l18, No 15, PP5263, 1996.
Kotler, P "Marketing Management", Prentice Hall, 11th Edition, New Jersy, 2003.
Nat, P.J.V. and Keep, W.W "Marketing Fraud: an Approach for Differentiating Multilevel Marketing from Pyrmaid Scemes", Journal of Public Policy & Marketing, Volume21, No 1, PP139151, 2001.
Dyer, W.G. "Network Marketing: An Effective Business Model for FamilyOwned Businesses?", Fmaily Business Review, Vol. XIV, No. 2, PP97104, 2001.
Erika Fille Legara.(2008). Earning potential in multilevel marketing enterprises. Physica A 008) 4889–4895.
Bajona, C. & Locay, L. (2009). Entrepreneurship and Productivity: The Slow Growth of
the Planned Economies. Review of Economic Dynamics, 12(3), 505522.
Wong, P. K. (2005). Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth: Evidence
from GEM. Small Business Economics. 24, 335–350.
Hulsink, W. & Doans. H. (2008). Pathways to HighTech Valley and Research
Triangles. Springer.
Audretsch, D. B. (2007). Entrepreneurship Capital and Economic growth. Oxford Review
Economic Policy, 23, 6378
Solow, R. (2000). Growth theory: an exposition. Oxford University Press. New York.
Volkmann, C., Wilson, K. E., Mariotti, S., Rabuzzi, D., Vyakarnam, S., & Sepulveda,
Joyce Koe Hwee Nga;Soo Wai Mun. (2011),The influence of MLM companies and agent attributes on the willingness to undertake multi level marketing as a career option among youth., Journal of Research in Interactive Marketing, Vol. 5 Iss 1 pp. 50 – 70
Dai, F., & et.al; “Network marketing businesses and Chinese ethnicity immigrants in Australia”; Journal of Small Business Management, 55(3), 2017.