نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

چکیده

هنر نقش حیاتی در جامعه ایفا می کند.به گفته میکل آنژ اثر هنری واقعی چیزی نیست جز سایه ای از کمال خداوندی. با توجه به اهمیت هنر،امروزه شاید درصد خیلی کمی از مردم جامعه برای سر زدن به گالری ها و خرید آثار هنری رغبت کنند. هنرمندان زمان زیادی را برای خلق یک اثر هنری صرف می کنند ولی فروش این نوع محصولات کم است و سبب دلسرد شدن هنرمندان می شود. هنرمندان به عنوان الگو در جامعه مطرح هستند، اگر هنرمندان کمبودی داشته باشند در رفتار، کردار و ظاهر آنها مشخص خواهد شد و جامعه تحت تأثیر این مسئله قرار می گیرد. برای روح بخشیدن به زندگی امروزی، فروش هر چه بیشتر این آثارهنری ضرورت پیدا می کند.وجود مکان ها و گالری های هنری برای ارتقا سطح فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر آن طور که باید در ایران فرهنگ سازی نشده است. همه ی این عوامل دست به دست هم دادند تا مردم ایران روز به روز از دنیای زیبای هنری دورتر بمانند. ما در نظر داریم در این مطالعه ابتدا تحقیقات پیشین را مورد بررسی قرار دهیم،سپس به دنبال بررسی استراتژی تبلیغات بازاریابی اجتماعی هستیم تا بتوانیم فروش آثار هنری را افزایش دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigate social marketing advertising strategies to increase art sales

نویسندگان [English]

  • Naser Ali Yadollahzadeh Tabari 1
  • maryam falah 2

1 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.

2 M.Sc., Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.

چکیده [English]

Art plays an important role in society. According to Michelangelo, a real work of art is nothing but a shadow of God's perfection. The art of painting is in fact a kind of language in the early days. This made painting a visual art that has its own language. According to the importance of art, today perhaps a very small percentage of people in the community are willing to visit galleries and buy works of art. Artists spend a lot of time creating a work of art, but sales of this type of product are low and discourage artists. Artists are a role model in society, if artists have a shortage, it will be evident in their behavior, actions and appearance, and it will make people see these things, and society will be affected by this. In order to enliven today's machine life, it is necessary to sell more and more of these works of art. The existence of places and art galleries is of special importance for promoting the cultural level. This has not been cultured in Iran as it should be. All these factors went hand in hand so that the Iranian people would stay away from the beautiful world of art day by day. In this study, we intend to first review previous research, and then look at social marketing advertising strategies to increase art sales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social marketing
  • Sales
  • Art gallery
  • Art marketing
  • Cultural value
-ابریشم کار، پانته آ(1383). فعالیت هنری به عنوان بخشی از اقتصاد. تهران: دانشگاه تهران.
-ایرانپور، مینو (1381). پدیده گالری در ایران. تهران: دانشگاه هنر.
-توکلی، تبسم و جمشیدی، هما (1395). «بررسی عوامل مؤثر بر قیمت آثار تجسمی مبادله شده در 10 گالری منتخب شهر تهران(نمونه پژوهی آثار نقاشی و حجم)». مجله اقتصاد شهری، (1) 2: 67-88.
-خادمی، مهدی و پریخانی، شاهین(1395). استراتژی بازاریابی هنر. چاپ اول، تهران: انتشارات سیته.
-عبدالهی، محمدمهدی (1390). بررسی اقتصادی هنر و تحلیل وضعیت اقتصادی هنرمندان معاصر ایران. تهران: دانشگاه شاهد.
-مریدی، محمدرضا و تقی زادگان، معصومه (1387). «عرضه و فروش تابلوهای نقاشی در ایران». جامعه شناسی هنر و ادبیات، (2)1.
-Bradshaw, A (2010). »Before method: Axiomatic review of arts marketing.« International Journal oCulture, Tourism and Hospitality Research, 4(1): 8-19.
-Colbert, F., J. Nantel, S. Bilodeau, and W.D. Poole )1994(.» Marketing Culture and the Arts«. Montreal: morin.
-David, Ng & Times, L.A (2010). »Alberto Giacometti Sculpture Breaks Record« Los Angeles Times.
-Davidson, K. M (1989). »Where Do Merger Profits Go?« Journal of Business Strategy, 10(3): 47-50.
-Debenedetti, S (2003). »Investigating the Role of Companions in the Art Museum Experience«.   International Journal of Arts Management, 5(3): 52-63.
-Del Chiappa, G., Andreu, L & Gallarza, M (2014). »Emotions and visitors’ satisfaction at a museum.« International Journal of Culture Tourism and Hospitality Research, 8(4): 420 – 431.
-Dennis, N., Larsen, G. & Macaulay, M (2011), »Terraforming Arts Marketing« Arts Marketing: An
International Journal , 1 (1): 5–10.
-Higgs, Helen; Andrew C. Worthington (2002).»  Art as an investment: short and long term comovements in major painting markets«, School of Economics and Finance.
- Jyrama, A & Ayvari, A (2010). »Marketing contemporary visual art.« Marketing Intelligence and Planning, 28(6): 723-735.
-O'Sullivan, T  (2007). »Sounding Boards: Performing Arts Organizations and the Internet Forum «
International Journal of Arts Management, 9 (3): 65–77.
-Radbourne, J., Glow, H & Johanson, K. (2013). »The Audience Experience: A Critical Analysis of Audiences in the Performing Arts«. Universities Utrecht.143–158.
-Soomin, H  &Eungoo, K (2020). »The Marketing Strategy to Stimulate Customer’s Interest in Art-Gallery Business Plan.« Journal of Distribution Science, 18-(8): 47-54.
- http://kafemarketing.com, (1395/11/12), ( سایت کافه بازاریابی).