نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی، تهران، ایران.

چکیده

عوامل مربوط به کارآفرینی پایدار، مشترکاً بررسی نشده و برای تعیین تأثیر عوامل محیطی، اقتصادی، تجاری، روابط انسانی یا رفتاری بر کارآفرینی پایدار، رتبه‌بندی نشده‌اند. رفتار شامل انگیزه، نوع دوستی، شفقت، همدلی، اخلاق، شناخت، خودتنظیمی، خودکارآمدی و هوش رقابتی است. رفتارهای جایگزین بیش از آن است که جداگانه در نظر گرفته شوند و محققان نمی‌توانند رضایت مربوط به پیامدهای رفتارهای خاص را پیشبینی کنند.در هر بخش، رفتار از یک نظم منطقی پیروی می‌کند، اما در فضای بین بخشی تناقض زیادی وجود دارد که به یک طرح تصمیم‌گیری ایده‌آل پاسخ نمی‌دهد. در کارآفرینی، نهادهای رسمی یا نظارتی (سازمان‌های مربوط به خط مشی و اقتصاد) و نهادها و سازمان‌های غیر رسمی (هنجارها و ارزشهای یک جامعه) بر میزان کارآفرینی و ماهیت اقدامات کارآفرینان، تأثیر می‌گذارند. نمونه‌هایی از اصول رسمی مؤثر بر کارآفرینی شامل قانون اساسی سیاسی و اقتصادی، چارچوب قانونی و سیستم مالی است. مؤسسات غیررسمی به رفتار، ارزشها و هنجارها اشاره می‌کنند. عوامل مثل ویژگی‌های سازمانی، ویژگی‌های فردی و دیگر عوامل تسهیل‌کنندۀ درون و یا برون سازمانی و عواملی مثل ویژگی‌های فردی، عوامل سازمانی و شرایط محیطی بر توسعه فرآیند کارآفرینی و رفتار تصمیم‌گیری مدیران تاثیرگذار هستند. در این مقالۀ مروری، با استفاده از شش مقاله، این موضوع بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Behavioral factors affecting entrepreneurial business

نویسنده [English]

  • Shahram Jalali

M.Sc., Department of Business Management, School of Management, Noor Toobi Institute of Higher Education, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The various factors related to sustainable entrepreneurship have never been studied together, and these factors have not been ranked to determine which environmental, economic, business, human, or behavioral factors actually have the greatest impact on sustainable entrepreneurship. Behavior includes motivation, altruism, compassion, empathy, ethics, cognition, self-regulation (behavior, emotions and thought), self-efficacy and competitive intelligence. The multiplicity of alternative behaviors is so more than that they can be considered separately, so that researchers can not predict satisfaction with the consequences of specific behaviors. In each section, the behavior seems to follow a logical order, but there is a great deal of contradiction among the sections that do not correspond to an ideal decision-making scheme. In entrepreneurship, formal or regulatory institutions, such as policy and economics organizations, and informal institutions, such as the norms and values of a society, influence the extent of entrepreneurship and the nature of the actions taken by entrepreneurs. Examples of formal principles affecting entrepreneurship include the political and economic constitution, the legal framework, and the financial system. Informal institutions refer to codes of conduct, values, and norms. Numerous factors such as organizational characteristics, personal characteristics and other facilitators inside or outside the organization and various factors including personal characteristics, organizational factors and environmental conditions affect the development of the entrepreneurial process and decision-making behavior of managers. In this review article, using the results of six articles, this issue has been carefully considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurial Decision Making
  • Behavioral Factors
  • Business Environment
  • Sustainable Business
علایی، عذرا (1393). «بررسی مؤلفه‌های موثر بر کارآفرینی و شیوه‌های پرورش آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی». ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شماره 167، ص 47-59.
کاظمی، بهاره؛ صادقی، علی اکبر (1394). «بررسی عوامل موثر بر شکل گیری رفتار تصمیم گیری کارآفرینانه مدیران شهرداری تهران».
غیور باغبانی، سید مرتضی؛ پورنگ، علی؛ توسلی، علی (1398). «شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: آموزش و پرورش خراسان رضوی»(. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 3، ص 29-51.
Welter, F. (2005) “Entrepreneurial Behavior in Differing Environments”. Local Heroes in the Global Village. International Studies in Entrepreneurship. Volume 7. Pages 93-112. 
Barba‑Sanchez, V; Atienza‑Sahuquillo, C (2012). “Entrepreneurial behavior: Impact of motivation factors on decision to create a new venture”. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. Volume 18. Pages 132-138.
Tur-Porcar, A; Roig-Tierno, N; Llorca Mestre, A (2018). “Factors Affecting Entrepreneurship and Business Sustainability”. Sustainability. Volume 10. Pages 452-464.