نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

در این پژوهش تأثیر استراتژیک بازاریابی رسانه­ های اجتماعی بر عملکرد بازاریابی بر اساس مدل نظری تافس و وین(2019 ) مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس جامعه آماری تحقیق حاضر را که از لحاظ هدف کاربردی از نوع توصیفی – پیمایشی می­باشد، کلیه مدیران، شرکت­های مستقر در  پارک علم و فناوری  شهر ساری در سال 1400 تشکیل داده­اند که 57 مدیر به روش سرشماری جهت توزیع ابزار جمع آوری داده­ها انتخاب شده­اند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه اقتباسی از منبع لاتین تحقیق در قالب 23سوال انجام گردیده که ضمن تأیید روایی محتوایی کلیه بخش­های پرسشنامه نهایی در نظر گرفته شده، پایایی آنان نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  مورد قبول واقع شده است. بر این اساس تجزیه و تحلیل داده­ ها و آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزارهایSPSS و PLS نشان دادند که، استراتژی رسانه اجتماعی، حضور فعال، ابتکارات تعامل با مشتری، آنالیز رسانه اجتماعی بر عملکرد رسانه اجتماعی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The strategic impact of social media marketing on marketing performance

نویسندگان [English]

  • mohaddeseh babajani baboli 1
  • yeganeh arab 2
  • amene rezazadeh 3

1 PhD, Department of Economic Sciences, Faculty of Economics, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.

2 M.Sc., Department of Business Management, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

3 PhD, Department of Business Management, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

In this study, the strategic impact of social media marketing on marketing performance based on the theoretical model of Toffs and Wayne (2019) has been investigated. Accordingly, the statistical population of the present study, which is descriptive-survey in terms of applied purpose,ll managers have formed companies located in Sari Science and Technology Park in 1400. 57 managers have been selected by census method to distribute data collection toolsData were collected using a questionnaire adapted from the Latin source of the research in the form of 23 questions, which while confirming the content validity of all parts of the final questionnaire, their reliability was also accepted using Cronbach's alpha coefficient. Based on this, data analysis and hypothesis testing using SPSS and PLS software showed that,Social media strategy, active presence, customer engagement initiatives, social media analysis affect social media performance. Social media performance affects marketing performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social media performance
  • marketing performance
  • knowledge-based companies
پناهنده، امیرحسین. حسنقلی پور، طهمورث. بودلایی، حسن. میرا، سیدابوالقاسم.(1400). استراتژی های بازاریابی مبتنی بر رسانه های اجتماعی در کسب و کارهای کوچک فعال در زمینه گردشگری.  فصلنامه علمی تحقیقات بازاریابی نوین. 11(1).216-210.
شیرخدایی، میثم. شاهی، محبوبه. نجات، سهیل. محمدی نسب، سحر.(1397). بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر شکل گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعه برند(مطالعه موردی: شبکه اجتماعی اینستاگرام).فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. سال7. شماره3. 124-106.
فخر آل علی، فرزاد.(1399). بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر بازاریابی نوین از دیدگاه مدیران، اولین همایش علمی پژوهشی یافته‌های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
Ambler , Tim , &Kokkinaki , F.,&Puntoni , S.,2015. Marketing Performance: Reasons for metric selection" ,Journal of Marketing Management, Vol20.P.P.475-498.
Ambler, T. and Roberts, J. H. 2015. "Assessing Marketing Performance: Don't Settle for a Silver Metric", Journal of Marketing Management, Vol. 24, No. 7/8, pp.733-750.
Andersen, P.2016. What is Web 2.0?: ideas, technologies and implications for education vol. 1: JISC Bristol, UK.
Ananda, A.S. Garcia, A.H. Lamberti, L. (2016), N-REL: A comprehensive framework of social media marketing stratgic action for marketing organizations, Journal of Innovation & Knowledge, 1(3), PP. 170-180.
-Ananda, A.S., Hernandez-Garcia, A., & Lamberti, L., (2014). RENL: A framework for social media marketing strategy. In Research Challenges in Contermporary Management Engineering. Paper presented at the 1st Annual EDIM PhD Conference. Politecnico dimilano. pp. 19.
Alalwan, A.A., Rana, N.P.,Dwivedi, Y.K., Algharabat, R. (2017). Social media in marketing A Review and analysis of the Existing Literature, Telematics and Informaticshttp://dx.doi.org/10.1016/j.tele.2017.05.008.
Alalwan .Ali Abdallah .(2017). Investigating the impact of social media advertising features on customer purchase intention. International Journal of Information Management 42 . 65–77
Ashley, K., & Tuten, T. (2015). Creative strategies in social media marketing: An exploratory study of branded social content and consumer engagement. Psychology and Marketing, 32(1), 15–27.
Briones, R. L., Kuch, B., Liu, B. F., & Jin, Y. (2012). Keeping up with the digital age: How the American Red Cross uses social media to build relationships. Public Relations Review, 37(1), 37–43.
Bekoglu, B.F. Onayli, C. (2016), Strategic approach in social media marketing and a study on successful facebook cases, European Scientific Journal, 12(7), PP. 261-274
Chih-Wen Wu (2016) The performance impact of social media in the chain store industry . Journal of Business Research. Volume 69, Issue 11 , Pages 5310–5316.
Chiquan, G. Anand, Kumar, Pornisit & Jiraporn. (2014). Customer satisfaction and Profitability: is there a lagged effect, Journal of Strategic Marketing, 12(3), PP. 129-136
Da Gama, A. P. (2020). An expanded model of marketing performance. Marketing Intelligence & Planning, 29 (7): 643-661..
Dekimpe, M. G. and Hanssens, D. M. (2015). The persistence of marketing effects on sales. Marketing Science, 14 (1): 1-21.
Dessart, L., Veloutsou, C., & Morgan-Thomas, A. (2019). Capturing consumer engagement: Duality, dimensionality and measurement. Journal of Marketing Management, 33(5–6), 399–426.
Effing, R., & Spil, A. A. M. (2016). The social strategy cone: Towards a framework for evaluating social media strategies. International Journal of Information Management, 36(1), 1–8.
Frosen, J., Tikkanen, H. (2016), Development and impact of stratgic marketing- a logitudinal study in a Nordic country from 2008 to 2014, Eropean Journal of Marketing, 50(12), 2269-2249
Felix, R., Rauschnabel, P. A., & Hinsch, C. (2017). Elements of a strategic social media marketing: A holistic perspective. Journal of Business Research, 70, 118–126.
Gartlan, J., Shanks,G. (2007). The alinment of business and information technology strategy in Australia, Australasin Journal of Information Systems, 2 (14), PP. 113-139.
Godey, B. Mnthiou, A.Pederzoli, D. Rokka, J. Aiello, G. Donvito, R. Singh, R. (2016). Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior, Journal of Business Research 69, PP.5833-5841.
Grayson, K. (2007). Friendship versus Business In Marketing Relationships. Journal Of Marketing, 71 (1), PP. 1-18.
Hewett, K., Rand, W., Rust, R. T., & Heerde, H. J. V. (2016). Brand buss in the echoverse. Journal of Marketing, 80(3), 1–24.
Hanna, R., Rohm, A., & Crittenden, V. (2011). We’re all connected: The power of the social media ecosystem. Business Horizons, 54, 265–273.
Hudson, S & Roth, M.S & Madden, Th.J & Hudson, R ( 2017), Tourism Management, Vol.47, PP: 68-76.
Harrigan, P., Soutar, G., Choudhury, M. M., & Lowe, M. (2015). Modelling CRM in a social media age. Australasian Journal of Marketing, 23, 27–37.
Iyamabo, J., & Otubanjo, O. (2013). A three- Component definition of strategic marketing, International Journal of Marketing Studies, 5(1), PP.16-30.
Jain, P. (2013). Application of social media in marketing library & information services: A Global perspective, European Journal of Business, Economics and Acconancy, 1(1), PP. 1-13.
Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2013). Social media? Get serious!Understanding the functional blocks of social media. Business Horizons, 54, 241–251.
Khan, M. W Jan. M. (2015). Strategic planning and reality of external environment of organizations in contemporary Business, Business Management and Strategy,. 5(2), PP. 166-182.
Kimani, E. (2015). Role of social media marketing on organisational performance in kenya, Journal of Business and management, 17(1), PP. 101-105.Kitchen, T. (2013). Profitable Social Media marketing: Growing your business using Facebook, Twitter, Google, Liledin and more, UK: Exposure Publishing.
Kasturi, S.K., Vardhan, P.B. (2014). Social media: Key issues and new challenges-Astudy of nalgonda district, Global media Journal- Indian Edition, 5(1), PP. 1-12.
Lorenzo-Romero, E. (2020).Constantinides, M. Alarcón-del-Amo.Social media as marketing strategy: An explorative study on adoption and use by retailers..
Lamberton, C., & Stephen, A. T. (2016). A thematic exploration of digital, social media, and mobile marketing: research evolution from 2000 to 2015 and an agenda for future inquiry. Journal of Marketing, 80, 146–172
Mergel, I., & Bretschneider, S. I. (2013). A three stage adoption process for social media use in government. Public Administration Review, 73(3), 390–400.
McCann, M., & Barlow, A. (2015). Use and measurement of social media for SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Developmet, 22(2), 273–287.
Malthouse, E. C., Haenlein, M., Skiera, B., Wege, E., & Zhang, M. (2013). Managing customer relationships in the social media era: Introducing the social CRM house. Journal of Interactive Marketing, 27, 270–280.
Morris, M. H., Schindehutte, M., & LaForge, R. W. (2017). Entrepreneurial marketing: A construct for integrating emerging entrepreneurship and marketing perspectives. Journal of Marketing Theory and Practice, 10(4), 1–19
Moreno, S.M., Calderon, G.G.A., & Moreno, F.M. (2016). Social media marketing Perspectives in the organization in morelia mexico, International Journal of Marketing Studies, 8(2), PP. 128-137
O'reilly, T.2016. "What is Web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software", Communications and Strategies, vol. 65, pp. 17-37.
Peters, K., Chen, Y., Kaplan, A. M., Ognibeni, B., & Pauwels, K. (2013). Social media metrics – A framework and guidelines for managing social media. Journal of Interactive Marketing, 27, 281–298.
Pansari, A., & Kumar, V. (2017). Customer engagement: The construct, antecedents and consequences.Journal of the Academy of Marketing Science, 45, 294–311.
Perdue, D.J. (2010). Social media marketing: Gaining A competitive advantage by reaching the masses. Senior Honors Papers, 127
Reitz, A.2016. "Social Media’s Function in Organizations: A Functional Analysis Approach", Global Media Journal, vol. 5, pp. 41-56, 1391.
-Rana, S., Kumar, A. (2016). Social media marketing: Opportunities and Challenges, Journal of Commerce & Trade, 11(1), PP. 45-49.
Rageh Ismil, A. (2017), The influence of perceived social media marketing activities on brand loyalty: The mediation effect of brand and value consciousness, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 29(1), PP.129-144.
Srinivasan, S., Rutz, O. J., & Pauwels, K. (2016). Paths to and off purchase: Quantifying the impact of traditional marketing and online consumer activity. Journal of the Academy of Marketing Science, 44, 440–453.
Schivinski, B., & Dabrowski, D. (2014), The effect of social media communication on consumer perceptions of brands, Journal of marketing Communications, 3 (1), PP. 1-26.
Tafesse, W. (2016). An experiential model of consumer engagement in social media. Journal of Product and Brand Management, 25(5), 424–434.
Trainor, K.J. Andzulis, J.M., Rapp, A. & Agnihotri, R. (2016). Social media technology usage and customer relationship performance: a capabilities-based examination of social CRM, Journal of Business Research, 67(6), PP. 1201-1208.
Tsai, W.H.S., & Men, L.R. (2013). Motivations and antecedents of consumer engagement with brand pages on social networking sites, Journal of Interactive Advertising, 13(2), PP. 76-87.
Tuten, T., & Solomon, M. R. (2015). Social media marketing. London: Sage
Wondwesen Tafesse & Anders Wien (2018): Implementing social media marketing strategically: an empirical assessment, Journal of Marketing Management, DOI: 10.1080/0267257X.2018.1482365
Weinberg, B.D. E. Pehlivan.2018.Social spending: Managing the social media mix.Business Horizons, 54 (3) . pp. 275–282.
Wedel, M., & Kanna, P. K. (2016). Marketing analytics for data-rich environments. Journal of Marketing, 80, 97–121.
Valos, M., Mapelstone, V. L., & Polonsky, M. J. (2017). Integrating social media within an integrated marketing communication decision-making framework. Journal of Marketing Management, 33 (17–18), 1522–1558