نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد صومعه سرا، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دکتری علوم اقتصادی، گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

در این مقاله  تاثیر  مدیریت سود بر محتوای افشا و عملکرد مالی حقیقی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  بررسی میشود. این مطالعه با استفاده از شرکتهای پذیرفته شده در بورس که  در معرض افشا ، مدیریت نمودن سود با استفاده از دو روش اقلام تعهدی و واقعی امکان‌پذیر است که در اینجا، مدیریت سود تعهدی با استفاده از مدل جونز، جونز تعدیل شده آزمون شده‌‌ است.  با بررسی اطلاعات 139شرکت  انتخاب شده در طول دوره ی 1390 الی 1394 روش رگرسیون چندمتغیره با دادههای ترکیبی بیانگر آن است کیفیت  رابطه معتی داری  بین کیفیت افشا با بازده دارایی است، اما بین کیفیت افشا و بازده حقوق صاحبان سهام  رابطه مشخصی نیست.بنابراین فرضیه اول پژوهش تایید نمی شود . همچنین نتایج حاکی از فرضیه دوم  نشان داد که ، رابطه معنی داری بین  متغیر تعاملی  هیات مدیره غیر موظف  و کیفیت افشا و عملکرد شرکت  وجود دارد که این رابطه مثبت بوده است بنابراین فرضیه دوم  این پژوهش  مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Investigate Effect the Earning Management on Context of Disclosure and True Finance Performance

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mazlom Roshan 1
  • Mohaddeseh Babajani Baboli 2
  • Keyhan Azadi 3

1 M.A Department of Accounting, Soumesara Unit, Islamic Azad University, Rasht, Iran (corresponding author).

2 PhD in Economic Sciences, Department of Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

3 Assistant Professor, Accounting Department, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

چکیده [English]

This paper investigate the impact of earnings management on the disclosure content and actual financial performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange. This study is possible using listed companies that are exposed to disclosure, earnings management using both accrual and real items methods. Here, accrual earnings management is tested using the Jones-Jones model. Examining the data of 139 selected companies during the period 2011 to 2015, the multivariate regression method with composite data indicates that the quality has a significant relationship between the quality of disclosure and return on assets, but there is no clear relationship between the quality of disclosure and return on equity. The first hypothesis of the research is not confirmed. The results of the second hypothesis also showed that there is a significant relationship between the interactive variable of the non-executive board and the quality of disclosure and company performance, which was a positive relationship, so the second hypothesis of this study was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure Quality
  • Company Performance
  • ROA
  • ROE
Armitage, S, and Marston, C. (2008). Corporate disclosure, cost of capital and reputation: Evidence from finance directors, The British Accounting Review, 40 (4): 314-336.
Hermalin, B. E. , & Weisbach, M. S. (2012). Information disclosure and corporate governance. Journal of Finance: 67 (1) ,195-234.
Kazan, E. (2016). The impact of CEO compensation on firm performance in
Scandinavia. University of twente. the faculty of behavioural. Management and
Social sciences, 10(9),1-10.
Keigbadi, Amirreza, Sediq Behzadi, Shadan, Tahmasabi Khorne, Saeed, Saif, Samira (2017), the effect of information disclosure quality and information asymmetry on the volatility of stock returns using the system of simultaneous equations, financial accounting and auditing researches, Year 10, No. 40, Volume 3, pp. 69-88.
Khan, M., Watts, R. L. (2009). Estimation and empirical properties of a firm-
year measure of accounting conservatism. Journal of Accounting and
Economics, 48(2-3), 132-150.
Khosh Taynet Niknit, Mohsen, Qara Daghi, Maryam, Rasouli, Samieh (2018), the effect of profit management on the level of disclosure and actual financial performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange, Experimental Accounting Research, Volume 9, Number 2, p.48 -21.
Khuong, N.V.; Abdul Rahman, A.A.; Thuan, P.Q.; Liem, N.T.; Anh, L.H.T.; Thuy, C.T.M.; Ly, H.T.N. Earnings Management, Board Composition and Earnings Persistence in Emerging Market. Sustainability 2022, 14, 1061.https://doi.org/10.3390/su14031061
Luo, J-h., Li, X. and Chen, H, (2018), “Annual Report Readability and Corporate Agency Costs”, China Journal of Accounting Research, https://doi.org/10.1016/j.cjar.2018.04.001.
Peng , Mike  w. ananc.Multleu, stevesauennwald,(2015), “Board Interlocks and Corporate Performance Among Firms Listed Aboard”, Journal of management history,  Vol.21, No. 2
Riahinejad, Mohaddeh, Twanger, Afsaneh (1400), the effect of organizational culture on the relationship between profit management and the readability of financial reports, Financial Accounting and Audit Research Quarterly, Summer (2), Volume 13, Number 52, pp. 87-114.