نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق شناخت تاثیر فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری در صنعت خطوط هوایی بود. این پژوهش، یک پژوهش توصیفی از نوع کاربردی می باشد و در زمره مطالعات میدانی قرار دارد. و از آنجایی که به دنبال یافتن رابطه بین متغیر های پژوهش هستیم این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مشتریان مراجعه کننده به شرکت هوپیمایی ماهان هستند که نمونه انتخابی براساس جدول مورگان تعداد 401 نفر می باشند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سو و پارک (2018) بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، برای آمار توصیفی و استباطی با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS انجام شد. نتایج حاصله بیانگر آنست که فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی تاثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند در شرکت هواپیمایی ماهان دارد. فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی تاثیر مثبتی بر روی وفاداری مشتریان در شرکت هواپیمایی ماهان دارد. ارزش ویژه برند تاثیر مثبتی بر وفاداری مشتریان در شرکت هواپیمایی ماهان دارد. وفاداری مشتریان تاثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در شرکت هواپیمایی ماهان دارد. ارزش ویژه برند در تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر روی وفاداری مشتریان در شرکت هواپیمایی ماهان نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of social media marketing activities on brand equity and customer response in the airline industry

نویسندگان [English]

  • Mohadeseh Babajani Baboli 1
  • masoud soltani 2

1 PhD, Department of Economic Sciences, Faculty of Economics, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.

2 M.Sc., Department of Business Management, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this study was to identify the impact of social media marketing activities on brand equity and customer response in the airline industry. This is an applied descriptive study and is one of the field studies. And since we are looking for a relationship between the research variables, this research is a correlational one. Statistical population includes all customers referring to Mahan Hopi Company which are 401 people selected according to Morgan table. Data collection tool was Sue and Park (2018) questionnaire. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics using SPSS and PLS software. The results indicate that social media marketing activities have a positive impact on brand equity at Mahan Airlines. Social media marketing activities have a positive impact on customer loyalty at Mahan Airlines. Brand equity has a positive impact on customer loyalty at Mahan Airlines. Customer loyalty has a positive impact on word-of-mouth advertising at Mahan Airlines. Brand equity plays a mediating role in the impact of social media marketing activities on customer loyalty at Mahan Airlines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media Marketing Activities
  • Brand Equity
  • Customer Loyalty
  • Electronic Speech Advertising
  • Mahan Airlines