نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی ، واحد ساری ، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف انجام تحقیق تبیین نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان در رابطه بین تاثیر بازاریابی داخلی و نوآوری سازمانی در دوایر تامین اجتماعی استان مازندران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان تامین اجتماعی استان مازندران در سال 1396 به تعداد 866 نفر تشکیل می‌دهند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و تعداد 269 نفر محاسبه شده است. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده صورت پذیرفته است. آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون معادلات ساختاری جهت تحلیل داده‌ها استفاده شده است. تجزیه و تحلیل‌ها نیز به کمک نرم‌افزارهای SPSS و AMOS انجام پذیرفته است. نتایج نشان داد تاثیر "بازاریابی داخلی" بر "نوآوری سازمانی" با میانجیگری "خودکارآمدی کارکنان" در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفت و حاکی از آن بود که "بازاریابی داخلی" بر "نوآوری سازمانی" با میانجیگری "خودکارآمدی کارکنان" تاثیرگذار است. همچنین نتایج نشان داد که "بازاریابی داخلی" بر "نوآوری سازمانی" و "خودکارآمدی کارکنان" بطور مستقیم تاثیرگذار است و گفت که "خودکارآمدی کارکنان" بر "نوآوری سازمانی" بصورت مثبت تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Internal Marketing on Organizational Innovation; The mediating role of employee self-efficacy in circles Mazandaran Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • Seyed Mostafa Rezaei 1
  • majid fattahi 2

1 PhD student in Business Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Business Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to explain the mediating role of employee self-efficacy in the relationship between the impact of internal marketing and organizational innovation in social security circles in Mazandaran province. The present research is descriptive-survey in terms of applied purpose and in terms of data collection method. The statistical population of this study consists of all social security employees in Mazandaran province in 1396 to 866 people. To determine the sample size, 269 people were calculated from Morgan table. Sampling was done by simple random method. Inferential statistics Kolmogorov-Smirnov test and structural equation test were used to analyze the data. The analyzes were performed using SPSS and AMOS software. The results showed that the effect of "internal marketing" on "organizational innovation" mediated by "employee self-efficacy" was confirmed at 95% confidence level and indicated that "internal marketing" on "organizational innovation" mediated by "employee self-efficacy" was effective. Is. The results also showed that "internal marketing" has a direct effect on "organizational innovation" and "employee self-efficacy" and said that "employee self-efficacy" has a positive effect on "organizational innovation".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Marketing
  • Organizational Innovation
  • Employee Self-Efficacy