نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

استان مازندران یکی از مناطق مستعد تولید محصولات کشاورزی در ایران محسوب می شود که با  استفاده مناسب از این پتانسیل می تواند در توسعه صادرات غیر نفتی در کشور،  نقش چشمگیری را ایفا کند. محصولات اساسی کشاورزی استان شامل مرکبات، گل و گیاهان زینتی و کیوی هستند که دارای مزیت نسبی صادرات هستند. اما علی رغم داشتن مزیت نسبی در تولید این محصولات، متأسفانه در مرحله صدور و در بازارهای بین المللی به دلیل وجود محدودیت ها و موانع داخلی و خارجی، این مزیت از دست رفته است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی و الویت بندی موانع صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران بود که در آن ضمن شناسایی موانع صادرات این محصولات، به الویت بندی این موانع نیز پرداخته شد. این تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است که در بخش کیفی این مطالعه، جامعه آماری این تحقیق 8 نفر از خبرگان صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران و در بخش کمی تحقیق، نمونه آماری، کل صادرکنندگان فعال در حوزه صادرات محصولات کشاورزی این استان می باشد. روش و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی است که از طریق پرسشنامه انجام شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار spss، سنجیده شده است و اعتبار آن نیز با تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار  PLS صورت پذیرفت و برای الویت بندی موانع تایید شده، برای روش تصمیم گیری چند معیاره  FAHP استفاده کردیم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که موانع صادرات شامل موانع مرتبط با کشور مبدأ که از درجه اهمیت بیشتری نسبت به موانع مرتبط با شرکت و موانع مرتبط با کشور مقصد برخوردار بودند. در بین مولفه های این موانع، به ترتیب کافی نبودن مشوق ها برای صادرات، کافی نبودن دانش و اطلاعات درباره بازارهای بالقوه و نامناسب بودن سیاست­های پول و نرخ ارز در کشور مبدا به عنوان مهم ترین موانع صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران، معرفی شده اند. در پایان این مطالعه، راهکارهایی مناسب جهت برطرف کردن این موانع و بهبود وضعیت  صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران، ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization Obstacles to Agricultural Exports of Mazandaran Province with Hybrid Approach

نویسندگان [English]

  • tayyebe heidari ardi 1
  • majid fattahi 2

1 PhD student in Business Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Assistant Professor, Department of Business Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

Mazandaran province becomes one of the potential areas for agricultural production in Iran that with proper use of this potential can play a significant role in non-oil exports in the country. The main agricultural products of the province include citrus, flowers and ornamental plants and kiwi, which have a comparative advantage. But despite having a comparative advantage in the production of these products, unfortunately in the export stage and in international markets due to the existence of internal and external communication and restrictions, this advantage has been lost. The main purpose of this research was to identify and prioritize the barriers to the export of agricultural products in Mazandaran province, in which, while identifying the barriers to the export of these products, these barriers were also prioritized. This research is a descriptive and survey type. In the qualitative part of this study, the statistical population of this research is 8 agricultural export experts of Mazandaran province and in the quantitative part of the research, the statistical sample is all exporters active in the field of agricultural products export. The method and tool of data collection is library studies and field research that was done through a questionnaire. The reliability of the questionnaire was measured using Cronbach's alpha method and SPSS software, And its validity was done by confirmatory factor analysis with PLS software and to prioritize the approved barriers, we used FAHP multi-criteria decision making method. The results of this study show that export barriers include barriers related to the country of origin, which were more important than barriers related to the company and barriers related to the destination country. Among the components of these barriers, insufficient incentives for export, insufficient knowledge and information about potential markets and inappropriate monetary and exchange rate policies in the country of origin, respectively, have been introduced as the most important barriers to agricultural exports in Mazandaran province. At the end of this study, appropriate solutions were provided to remove these obstacles and improve the export of agricultural products in Mazandaran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agricultural exports of Mazandaran province
  • obstacles
  • fuzzy hierarchy analytical process
  • prioritize