نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بازرگانی، مدیریت بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران

2 دانشجوی دکتری بازرگانی – مدیریت بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران

چکیده

امروز سازمان ها کالا و خدماتی را ارائه می دهند که توسط تک تک مشتریان تعریف شده است. یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری چیزی فراتر از اتوماسیون عملیاتی سنتی فروش، بازاریابی، زنجیره تأمین و یا خدمات از طریق تکنولوزیست و نیز یک سیستم CRM فراتر از موضوع کیفیت خدمات و یا خدمات مشتری است. سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری سیستم هایی در مورد دگرگونی کل سازمان و نحوه نگرش سازمان به مشتریان خود است هدف اصلی این تحقیق شناسایی میزان اثر بخشی استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در واحدهای تولیدی صنعتی تحت پوشش سازمان صنعت، معدن و تجارت غرب استان گلستان بود. مدل تحلیلی تحقیق استفاده شده در این تحقیق از ابعاد استقرار مدیریت ارتباط با مشتری تحقیق پادماواسی و همکاران (2012)  استخراج شده است.جامعه آماری تحقیق شامل کلیة مدیران، معاونین و کارشناسان خبره واحدهای تولیدی صنعتی تحت پوشش سازمان صنعت، معدن و تجارت غرب استان گلستان می‌باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از کرجسی و مورگان تعداد 186 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می باشد که روایی صوری آن توسط استاد راهنما و چند نفر از صاحب نظران  تایید شد. پس از بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه، اطلاعات و داده ها جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با آمار توصیفی ( شامل : فراوانی، درصد فراوانی نسبی) و آمار استنباطی (شامل آزمون های کولموگروف-اسمیرنف، دوجمله ای و فریدمن) با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج حاصله بیانگر آنست که مدیریت ارتباط با مشتری در واحدهای تولیدی صنعتی تحت پوشش سازمان صنعت، معدن و تجارت غرب استان گلستان استقرار یافته است. همچنین، جهت رتبه بندی عوامل اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری ، از آزمون فریدمن استفاده کردیم. نتایج حاصله بیانگر آنست که به ترتیب سیستم اندازه‌گیری سودآوری مشتری ، برنامه کسب و کار ، جذب و حفظ مشتری کلیدی ، طبقه بندی مشتریان کلیدی و سیستم اندازه‌گیری رضایت مشتری ، از اولویت برخوردار می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the effectiveness of customer relationship management in industrial production units under the auspices of Golestan Province Mining Industry and Trade Organization

نویسندگان [English]

  • Moin Darzi 1
  • mojtaba nickhah 2

1 PhD Student in Business, Marketing Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 PhD Student in Business Administration - Marketing Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

Today, organizations offer goods and services that are defined by individual customers.  A customer relationship management system goes beyond the traditional operational automation of sales, marketing, supply chain or service through a technologist, and a CRM system goes beyond the quality of service or customer service.  Customer relationship management systems are systems about the transformation of the whole organization and how the organization's attitude to its customers.  The analytical model of the research used in this research has been extracted from the dimensions of establishing customer relationship management in Padmavasi et al. (2012).Golestan are that 186 people were selected as a sample using random sampling method and Krejcie and Morgan.The measurement tool in this research is a questionnaire whose face validity was confirmed by the supervisor and several experts.  After checking the validity and reliability of the questionnaire, information and data were collected and analyzed using descriptive and inferential statistics.  Data analysis was performed by descriptive statistics (including: frequency, relative frequency percentage) and inferential statistics (including Kolmogorov-Smirnov, binomial and Friedman tests) using SPSS software.  The results indicate that customer relationship management has been established in industrial production units under the auspices of the West Golestan Province Industry, Mining and Trade Organization.  We also used the Friedman test to rank the effectiveness factors of customer relationship management. The results indicate that customer profitability measurement system, business plan, key customer acquisition and retention, key customer classification and customer satisfaction measurement system have priority, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effectiveness evaluation
  • customer relationship management (CRM)
  • industrial production units