نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی –مدیریت بازاریابی ، واحد ساری ، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری ، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه شناسایی تاثیر فناوری اطلاعات بر هوش تجاری مدیران در بانک صادرات استان مازندران بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، متشکل از کلیه روسا و معاونین بانک صادرات استان مازندران می باشند که تعداد آنها در حدود 210 نفر می باشند. که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان بدست آمده است و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده صورت گرفته است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. نتیجه حاکی از این مطلب است که ادعای نرمال بودن توزیع پذیرفته می شود. جهت آزمون فرضیه ها از معادله رگرسیون استفاده شده است. نتایج بیانگر آنست که، با توجه به نتایج حاصل از رگرسیون، تأثیر گذاری متغیر فناوری اطلاعات بر متغیر وابسته هوش تجاری، مورد تأئید می باشد. همچنین تأثیر گذاری متغیرهای زیر ساختهای فن آوری اطلاعات، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات و متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی بر متغیر وابسته هوش تجاری، مورد تأئید می باشند. اما تأثیر گذاری متغیر یکپارچگی داده ها و قابلیت های تحلیلی بر متغیر وابسته هوش تجاری، مورد تأئید نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of information technology on business intelligence of managers in saderat bank

نویسندگان [English]

  • Amin Hashemi 1
  • majid fattahi 2

1 PhD Student, Department of Business Management, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Business Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the impact of information technology on business intelligence of managers in Bank Saderat of Mazandaran province. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature and method. The statistical population of the study consists of all heads and deputies of Bank Saderat of Mazandaran province, whose number is about 210 people. The sample size was obtained using Morgan table and the sampling method was simple random.  A questionnaire was used to collect data. The result indicates that the claim that the distribution is normal is accepted. The regression equation has been used to test the hypotheses. The results indicate that, according to the results of regression, the effect of information technology variable on the dependent variable of business intelligence is confirmed. Also, the influence of the variables of information technology infrastructures, quality of information content, quality of access to information and the variable of analytical decision-making culture on the dependent variable of business intelligence are confirmed. However, the effect of data integrity and analytical capabilities on the dependent variable of business intelligence is not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Business Intelligence
  • Information Content Quality
  • Information Access Quality
  • Data Integration