نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر گرایشات کارآفرینانه، بازار و مدیریت دانش بر تولید پاک و مزیت رقابتی پایدار در شعب بانک اقتصاد نوین استان مازندران بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شعب بانک اقتصاد نوین در استان مازندران به تعداد 90 نفر می‌باشند. نمونه آماری این تحقیق نیز بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 73 نفر می‌باشد که به صورت تصادفی طبقه‌ای بر حسب شعبات بانک انتخاب شدند. پژوهش از نظر هدف کاربردی است و بر اساس جمع‌آوری داده‌های مورد نظر، در زمرۀ پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی بوده که جهت گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد جوی ماراس (2018) با 22 گویه (گویه­های 1 تا 4 مربوط به متغیر گرایشات کارآفرینانه، گویه­های 5 تا 9 مربوط به متغیر بازار، گویه­های 10 تا 13 مربوط به متغیر مدیریت دانش، گویه­های 14 تا 17 مربوط به متغیر تولید پاک و گویه­های 18 تا 22 نیز مربوط به متغیر مزیت رقابتی پایدار) به درجه‌بندی لیکرت 5 گزینه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجایی که پرسشنامه استاندارد می‌باشد از روایی لازم برخوردار هست با این حال برای تأیید نهایی به رؤیت استاد راهنما و استاد مشاور و چند تن از اساتید خبره رسیده است. برای پایایی آن‌ها نیز از آلفا کرونباخ استفاده شد که به ترتیب گرایشات کارآفرینانه برابر 0.71، بازار برابر 0.80، مدیریت دانش برابر 0.74، مزیت رقابتی پایدار برابر 0.84 و تولید پاک برابر 0.88  می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم‌افزارهای آماری SPSS و Smart PLS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است گرایشات کارآفرینانه و مدیریت دانش بر تولید پاک تأثیر دارند اما رابطه بازار و تولید پاک معنادار نشد. تولید پاک بر مزیت رقابتی پایدار تأثیر معنادار دارد. همچنین گرایشات کارآفرینانه و مدیریت دانش بر مزیت رقابتی با نقش میانجی تولید پاک تأثیر معنادار دارند اما بازار بر مزیت رقابتی با نقش میانجی تولید پاک تأثیر معنادار ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The influence of entrepreneurial tendencies, market, knowledge management orientations on cleaner production and the sustainable competitive advantage

نویسندگان [English]

  • Saeed Safariyan Hamedani 1
  • Leila Farhadi Sangdehi 2

1 Assistant Professor, Department of Entrepreneurship, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 M.Sc., Department of Business Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

The overall objective of this study was to investigate the effect of entrepreneurial tendencies, market and knowledge management on clean production and sustainable competitive advantage in branches of the modern economy bank of Mazandaran province. The statistical population of this research is the total number of 90 employees of branches of Bank of Novel Bank in Mazandaran province. The sample of this research is based on the Kerjesi and Morgan tables of 73 people who were randomly selected according to the branches of the bank. The research is applied in terms of its purpose and based on the data collected, it is a descriptive-correlational study. For data collection, Maraw's standard questionnaire (2018) with 22 items (items 1 to 4 related to the variable of entrepreneurial tendencies, Items 5 to 9 relate to the market variable, items 10 to 13 of the knowledge management variable, items 14 to 17 relating to the clean production variable, and items 18 to 22 relate to the variable competitive advantage (Likert 5) An option has been used. Since the standard questionnaire is valid, it is worthwhile, however, for final confirmation, the supervisor professor and professor advisor and several expert professors have arrived. For reliability, Cronbach's alpha was used, respectively, with entrepreneurial tendencies of 0.71, the market of 0.80, knowledge management of 0.74, stable competitive advantage of 0.84, and clean production of 0.88. SPSS and Smart PLS software were used to analyze the data. The results indicate that entrepreneurial tendencies and knowledge management have an impact on clean production, but the relationship between market and clean production has not been meaningful. Clean production has a significant effect on sustainable competitive advantage. Also, entrepreneurial tendencies and knowledge management have a significant effect on competitive advantage with the role of mediator of clean production, but the market has no significant effect on competitive advantage with the role of mediator of clean production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial tendencies
  • market
  • knowledge management
  • clean production
  • sustainable competitive advantage
  • modern economy bank