نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی علوم و فنون بابل، بابل، ایران.

2 دانشجوی دکترای کارآفرینی، گروه کارآفرینی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

قابلیت بازاریابی، باتوجه‌به انطباق سازمانی ابزار مناسبی جهت دستیابی شرکت‌ها به بهبود عملکرد توسعه محصول جدید است. درک چگونگی رابطه قابلیت‌های بازاریابی،  انطباق سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ لذا سؤال اصلی این تحقیق این است که آیا بین قابلیت‌های بازاریابی انطباق سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید تأثیر دارد یا خیر. تحقیق حاضر از انواع تحقیقات توصیفی - پیمایشی است و ازآنجایی‌که به دنبال یافتن تأثیر بین متغیرهای پژوهش هستیم این تحقیق از نوع رگرسیون نیز است. جامعه آماری تحقیق، جامعه آماری تحقیق، متشکل از کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان بخش بازاریابی و فروش شرکت‌های لبنی گلا، کاله و هراز آمل هستند که در حدود 147 نفر می‌باشند. به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش 107 نفر به طور نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآ‌وری اطلاعات، از طریق پرسش‌نامه استاندارد است که در بین افراد نمونه تقسیم گردید و با اخذ پرسش‌نامه‌ها و اطلاعات به‌دست‌آمده از فرضیه‌های مورد تحقیق مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیات، نشان‌دهنده تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد توسعه محصول جدید می‌باشد و تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد توسعه محصول جدید می‌تواند از طریق ساختار مبتنی بر مشتریان و یکپارچگی میان عملکردی تعدیل شود. اما تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد توسعه محصول جدید نمی‌تواند از طریق تمرکززدایی تعدیل شود. همچنین می‌توان نتیجه گرفت که  انتفاع و  اکتشاف در تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد توسعه محصول جدید نقش میانجی جزئی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Marketing Capability, Organizational Adaptation and New Product Development Performance

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Maliji 1
  • Nourollah Asadi 2

1 M.Sc., Department of Business Management, Babol Institute of Higher Education, Babol, Iran.

2 PhD Student in Entrepreneurship, Department of Entrepreneurship, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

Marketing capability, considering organizational adaptability, is a good tool for companies to improve the performance of new product development. Understanding the relationship between marketing capabilities and the performance of new product development is important in terms of organizational compliance. Understanding the relationship between marketing capabilities, organizational compliance and performance of new product development is important. Therefore, the main question of this research is whether there is any difference between the marketing capabilities of the enterprise compliance and the performance of the new product development. The present research is a descriptive-survey research. As we seek to find out the effects between research variables, this study is also a regression model. The statistical population of the research is the research population consisting of all managers, assistants and experts in marketing and sales of dairy companies of Gella, Kalah and Haraz Amol, which are about 147 people. In order to achieve the research goals, 107 people were selected by stratified sampling. The data gathering tool was a standard questionnaire that was divided into sample groups and analyzed by questionnaires and information obtained from the hypotheses of the research. The hypothesis test results indicate the impact of marketing capabilities on the performance of the new product development. And the impact of marketing capabilities on the performance of the new product development can be adjusted through a customer-driven structure and interoperability. But the impact of marketing capabilities on the performance of new product development cannot be adjusted through decentralization. It can also be concluded that exploitation and exploration of the impact of marketing capabilities on the performance of the development of the new product have a minor mediator role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing capabilities
  • new product development performance
  • customer-driven structure
  • interoperability
  • deconcentration