نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت اجرائی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

امروز سازمان ها کالا و خدماتی را ارائه می دهند که توسط تک تک مشتریان تعریف شده است. یک سیستم مدیریت هدف این پژوهش  بررسی وضعیت انواع نواوری سازمانی در شرکتهای ساختمانی وتعیین تاثیر آن بر عملکرد آنها بوده است. در این تحقیق ابعاد نوآوری و عملکرد سازمانی براساس مدل ترکیبی که برگرفته از رویکرد نظری گرهان گاندی و دیگران(2011)، وانگ و همکاران و الونن و همکاران(2008) است؛ لحاظ شده است. با کاربرد روش توصیفی-پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه بر روی208 نفر از کارشناسان و مدیران شرکت‌های ساختمانی ثبت شده در شهرستان بابل با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ایی نسبتی انتخاب شده بودند. در تحلیل چند متغیره در بخش تحلیل رگرسیونی، انواع نوآوری سازمانی تأثیر معناداری را با متغیر عملکرد سازمانی نشان دادند که در این میان مولفه نوآوری محصول بیش از سایر مولفه‌ها بر متغیر عملکرد سازمانی تأثیرگذار می‌باشد. در بخش تحلیل و برازش نیکویی مدل از طریق تحلیل مسیر به ترتیب؛ مولفه نوآوری محصول، نوآوری بازاریابی و نوآوری فرایند از بیش‌ترین میزان تأثیرگذاری و مولفه‌های سازمانی/مدیریتی و نوآوری سبز از کم‌ترین میزان تأثیرگذاری بر متغیر عملکرد سازمانی برخوردار می‌باشند. همچنین در بخش تحلیل و برازش نیکویی مدل ساختاری مولفه‌ها باید خاطرنشان ساخت که به ترتیب، مولفه‌های نوآوری محصول، نوآوری سبز و نوآوری فرایند از بیش‌ترین میزان تأثیرگذاری و مولفه‌های سازمانی/ مدیریتی و نوآوری بازاریابی از کم‌ترین میزان تأثیرگذاری بر مولفه بهبود عملکرد نوآورانه برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the status of various organizational innovations in construction companies and determining its impact on performance

نویسنده [English]

  • Fatemeh Askarian Amiri

M.Sc., Department of Executive Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was  inferring situation of diffrent organizational innovation on construction companies performenc. In this research organization performance and innovation dimensions was given from compound model of Gundy and et al (2011), Wang and et al. and Elonen and et al.(2008) Theoretical  approaches. Data were collected by clustered randomized sampling method By using survey-descriptive method and by using questionnaire technique on 208 person from patented construction company’s managers and experts in installation and contrition companies congress. For computing indexes validity, quantitative and qualititative face validity(by CVR method) and for computing indexes reliability alpha cronbach index with zero to one domain were used. In multi dimensional analysis in regression analysis part, different organizational innovation showed significant influence with organizational performance variable that product innovation variable had more influence than other variables on organizational performance variable. In analyzing part by using way analysis product innovation, marketing innovation and process innovation had the most  influence and managerial/organizational and green marketing had the least  influence on organizational performance, respectively. Also, we should say that in structural analysis part product innovation , green marketing and process innovation had the most influence level and managerial/organizational variables and marketing innovation had the least influence on financial progress. At last, by using (Confirmatory factor analysis) , we should say that both organizational innovation and organizational performance variables had significant correlation with two above variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • organizational innovation
  • organizational performance
  • green innovation
  • managerial/organizational innovation
  • innovational performance