نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق شناسایی تاثیر مولفه های سازمان یادگیرنده بر رضایت شغلی و عملکرد فردی کارکنان در سازمان راه و شهرسازی استان مازندران بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان سازمان راه و شهرسازی استان مازندران می‌باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از کرجسی و مورگان تعداد 118 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می باشد که روایی صوری آن توسط استاد راهنما و چند نفر از صاحب نظران تایید شد. پس از بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه، اطلاعات و داده ها جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با آمار توصیفی ( شامل : فراوانی، درصد فراوانی نسبی) و آمار استنباطی (شامل آزمون های کولموگروف-اسمیرنف، رگرسیون) با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج حاصله بیانگر آنست که سازمان یادگیرنده و مولفه های آن (ابعاد) تاثیر مثبت، مستقیم و معناداری بر رضایت شغلی دارد و می تواند نقش موثری در افزایش عملکرد فردی کارکنان در سازمان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Learning Organization on job satisfaction and individual performance of staff in the Roads and Urban Development Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • mohaddeseh babajani baboli 1
  • Abbas Mahfrouzi 2

1 Department of management,Kerman Branch, Islamic Azad university,Kerman,Iran

2 Sc., Department of Business Management, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

The main objective of this research is to identify the impact of Learning Organization on job satisfaction and individual performance of staff in the Roads and Urban Development Mazandaran province. The study consisted of all managers and staff are Roads and Urban Development Mazandaran province using simple random sampling method, using Morgan, 118 samples were selected. The questionnaires are measuring devices that its validity was confirmed by the supervisor and several experts. After reviewing the validity and reliability, information and data are collected and analyzed using descriptive and inferential statistics were used. Method of analyzing the data, descriptive statistics (including frequency, percentage relative frequency) and inferential statistics (including Kolmogorov-Smirnov test, regression) was performed using spss software. The results indicate that the learning organization and its components (dimensions) positive impact on job satisfaction and can place significant and effective role in increasing individual performance of employees in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning organization
  • job satisfaction
  • individual performance of employees
  • personal capabilities
  • shared vision
  • mental models
  • collective learning
  • systems thinking