نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، قائمشهر، ایران

چکیده

این پژوهش در ابتدا به تشریح مدیریت دانش پرداخته و سپس ضرورت واهمیت آنرا در سازمان های ایرانی مورد توجه قرار می دهد. هر چند در سالهای اخیر، مدیریت دانش از شهرت زیادی، بخصوص در بخش آموزش و تجارت، برخوردار گردیده است، اما هنوز در ارتباط با مطلوب ترین شیوه های به کارگیری آن ، ابهاماتی وجود دارد. این مقاله بدنبال بررسی و ارائه اثربخش‌ترین راهکارهای آشنایی کارکنان با مفهوم مدیریت دانش بوده تا از آن طریق بتوان به بهترین شکل آن را درانواع موسسات بکار گرفت. فرایند آشنایی اعضاء با مفهوم مدیریت دانش در تمامی مراحل نهادینه نمودن این مفهوم درسازمان اجرامی گردد و پیشنهاد می شود مراحل نهادینه سازی مفهوم مدیریت دانش، از طریق رهبران سازمانی که از دانش و نفوذ بیشتری بمنظور تغییر ادراک و رفتار افراد برخوردارند، صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of knowledge management strategies in Iranian organizations with emphasis on the role of organizational leaders

نویسنده [English]

  • Asghar Asadi Amiri

Master of Public Administration - Human Resource Management, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch, Ghaemshahr, Iran

چکیده [English]

This study first describes knowledge management and then considers the importance of its importance in Iranian organizations. Although knowledge management has gained a lot of popularity in recent years, especially in the field of education and business, but there are still ambiguities regarding the most desirable ways to use it. This article seeks to review and present the most effective strategies for familiarizing employees with the concept of knowledge management so that it can be used in the best way in various institutions. The process of familiarizing members with the concept of knowledge management should be implemented in all stages of institutionalizing this concept in the organization and it is suggested that the steps of institutionalizing the concept of knowledge management be done by organizational leaders who have more knowledge and influence to change perceptions and behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Organizational Leaders
  • Leadership
  • Iranian Organization
  • Iran