نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی .دانشگاه مازندران .ساری. ایران

2 دانشگاه تهران

3 گروه مدیریت - دانشگاه ادیب مازندران-ساری- ایران

چکیده

این مطالعه به دنبال ارزیابی مقایسه ای ادراکات، گرایش ها و فعالیت های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علمی – کاربردی و دانشگاه مازندران می باشد.چارچوب مفهومی پژوهش بر گرفته از مدل GEM می باشد . این پژوهش از جنبه طرح تحقیق آمیخته یا ترکیبی (کمی و کیفی ) است. روش تحقیق حاضر در بخش کیفی از روش کدگذاری است و در روش کمی بر مبنای ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز در باره افراد جامعه از روش گردآوری داده ها از طریق نمونه گیری استفاده شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده می شود. روش اصلی گردآوری داده ها برای ارزیابی مقایسه ای ادراکات، گرایش ها و فعالیت های کارآفرینانه، پرسشنامه نظر سنجی از دانشجویان می باشد که با استفاده از پروتکل پرسشنامه APS دیده بان جهانی کارآفرینی( GEM)تکمیل شده است.جامعه آماری تحقیق حاضر دانشجویان دو دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه مازندران می باشند. نتایج پژوهش نشان می دهد ادراکات کارآفرینانه و گرایشات کارآفرینانه بر بر فعالیت های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه مازندران و جامع عمی کاربردی تاثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative evaluation of perceptions, tendencies and entrepreneurial activities of students of Mazandaran University of Elmi -karbordi Mazandaran University

نویسندگان [English]

  • neda moammaei 1
  • Fereydoon Sadeghi 2
  • Aliasghar khosravi 3

1 Range management faculty , Mazandaran university, sari Iran

2 Tehran university

3 management Group-ADIB MAZANDARAN university-Sari-Iran

چکیده [English]

This study seeks to compare the perceptions, attitudes and entrepreneurial activities of students of the University of Applied Sciences and the University of Mazandaran. The conceptual framework of the research is derived from the GEM model. This research is in terms of mixed or combined research design (quantitative and qualitative). The present research method is in the qualitative part of the placement method and in the quantitative method is based on the descriptive nature of the survey type. In order to collect the required data among the community, the collection method is used through sampling. In this research, stratified random sampling method is used. The main method of data collection for comparative evaluation of perceptions, attitudes and entrepreneurial activities is the Student Assessment Questionnaire, which has been completed using the APS Global Entrepreneurship Watch (GEM) questionnaire.The statistical population of the present study is the students of two universities. The results show that entrepreneurial perceptions and entrepreneurial tendencies have had an effect on the entrepreneurial activities of Mazandaran University and Elmi-karbordi students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Perceptions
  • Entrepreneurial Orientation
  • Entrepreneurial Activity
  • Entrepreneurial Intention
  • Fear of Failure