نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پیام نور ورامین، ورامین، ایران

2 مربی، واحد یزد، دنشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

در دنیای امروز، سرمایة اصلی بسیاری از سازمان ها، برند آن سازمان است. از طرفی، داشتن کارکنان و مدیران انعطاف پذیر، ماهر، و چند مهارت، شاید برای هر سازمانی و به طور کلی برای هر سیستمی یک آرزو باشد. توجه روز افزونی به نقش جهت گیری های کسب و کار در رابطه با اینکه چرا سازمان ها در اتخاذ بازاریابی الکترونیک متفاوتند ،وجود دارد. با این حال، شواهد کمی در زمینه بازاریابی الکترونیک در زمینه ها وجود دارد. بازاریابی الکترونیک، شرکت های کوچک و متوسط را قادر می سازد که پس از ایجاد حضور آنلاین، جهانی شوند. با توجه به اهمیت بازاریابی الکترونیک برای شرکت های کوچک و متوسط ، پژوهش هایی در حال انجام است تا سطوح اتخاذ و پیشآیندهای آن درک شوند؛ اکثریت این تلاش ها از جنبه نوآوری کلاسیک استفاده می کنند که تاثیر عوامل فناوری، داخلی و برونی، شامل پشتیبانی دولتی، بر اتخاذ بازاریابی الکترونیک را ارزیابی می کنند. با توجه به اهمیت جهت گیری بازاریابی الکترونیکی در ابعاد مختلف، در این مقاله به بررسی جهت گیری بازاریابی الکترونیکی در زمینه شرکت های کوچک و متوسط پرداخته می شود. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و براساس روش تحقیق توصیفی و شیوه پیمایشی از نوع علی می باشد. همچنین از نظر روش تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار 24 SPSS برای آزمون میزان وابستگی روابط بین متغیرها استفاده شده است. برای انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است که نمونه آماری این تحقیق 385 نفر از مدیران و کارکنان شرکت های کوچک و متوسط غرب استان تهران می باشد که در این پژوهش پرسشنامه استفاده شده است که ابزاری برای روایی می باشد و با استفاده از الفای کرونباخ که مقدار آن برابر با 50/87 درصد می باشد و پایایی و روایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت نتایج به دست آمده از تحلیل آماری حاکی از آن است کلیه فرضیات تحقیق مورد پذیرش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Provide a Model for Examining E-Marketing Map on Management Beliefs and Create Relative Management in Small and Medium Businesses

نویسندگان [English]

  • Ahmad Divandari 1
  • Aliraza Noori 2

1 PhD student, Payam Noor Varamin, Varamin, Iran

2 Instructor, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

In today's world, the main asset of many organizations is the brand of that organization. On the other hand, having flexible, skilled, and multi-skilled employees and managers may be a dream for any organization and for any system in general. There is a growing focus on the role of business orientations in why organizations differ in their adoption of e-marketing. However, there is little evidence in the field of e-marketing in the field. E-marketing enables small and medium-sized companies to go global after establishing an online presence. Given the importance of e-marketing for small and medium-sized enterprises, research is underway to understand the levels of adoption and its implications. The majority of these efforts use the classical innovation aspect, which assesses the impact of technological, internal and external factors, including government support, on e-marketing adoption. Due to the importance of e-marketing orientation in different dimensions, this article examines the orientation of e-marketing in the field of small and medium enterprises. The research is applied in terms of purpose and is based on descriptive research method and causal survey method. Also, in terms of data analysis method, descriptive and inferential statistics and SPSS 24 software were used to test the degree of dependence of relationships between variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SMEs
  • E-Marketing
  • Marketing
  • Market Orientation
ابوالفضلی، احمدعلی و شهناز نایب زاده، ۱۳۹۶، نقش تعامل با جامعه برند در رابطه عناصر جامعه برند بر اساس رسانه های اجتماعی واعتماد برند، سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران.
احمدی زهرانی، مریم و کرباسی، مهدی، 1400، بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینانه و بازار، مدیریت دانش بر تولید پاک (مورد مطالعه: تولید کنندگان محصولات ارگانیک آبگینه زنده رود اصفهان)، دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، دامغان.
آذر، عادل و مؤمنی، منصور، 1397، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، انتشارات سمت.
حسینی، نداسادات، ۱۳۹۵، بررسی رابطه بین بازاریابی پایدار با ارزش ویژه برند و رفتار مصرف کننده مطالعه موردی در فروشگاههای زنجیره ای شهروند تهران، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، تهران.
خاقانی قادیکلایی، پوریا،1400،بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیک بر عملکرد تجاری با توجه به نقش تعدیل گری جهت گیری بازار،هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران
خاکی، غلامرضا، 1398، روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی، مرکز تحقیقات علمی کشوربا همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی درایت، تهران.
خلیلی، ناصر و دانشوری، ابراهیم، 1397، روش تحقیق و کاربردهای آن در مدیریت، نشر آذین.
خیالی، جهانگیر و امین گنجه، ۱۳۹۶، بررسی تأثیر ارزش ادراک شده مشتری بر وفاداری مشتری (مشتریان بیمه ایران مرکز آذربایجان شرقی)، اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت، تبریز.
دلاور، علی، 1397، مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد، چاپ اول.
زینبی، حسن، ۱۳۹۵، بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر آگاهی و عمل خرید مشتریان مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای استان بوشهر، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران.
سلطانی لرگانی، آرزو و منوچهر مکی، ۱۳۹۷، محبوبیت برند در وفاداری مصرف کنندگان، اولین همایش ملی کارآفرینی، چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.
سندالی، وفا؛ شهناز نایب زاده و ابوالفضل داوودی، ۱۳۹۷، ارزیابی مشتری از برند و قصد خرید وی با توجه به نقش ترجیح برند، فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری 4 (11).
سولقانی، رضا و منوچهر مکی، ۱۳۹۷، نقش رضایت مشتری و ارزش ویژه برند کالا، اولین همایش ملی کارآفرینی، چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.
صالحی ساعی، فرهنگ، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی، آگاهی از برند، تبلیغات بر قصد خرید با نقش میانجی ارزش ویژه برند، پنجمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار، تهران.
فرازمند، سحر؛ مریم امیری قدسی؛ نرگس اسدزاده سعادت و فتانه یاراحمدی، ۱۳۹۶، بررسی تأثیر عشق به برند و مولفه های آن بر وفاداری به برند، سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران.
کریمی، فرهاد و آزاده مکرمی، ۱۳۹۶، تاثیر نام تجاری بر روی رفتار مصرف کنندگان، نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران.
گنجی زاده مرادلو، حامد و مالکی، مجتبی و امامی جاوید، سیداحمد و نوروزی نیک، نازنین زهرا،1400، بررسی تاثیر جهت گیری بازار و کارآفرینی به عنوان نقش میانجی بر رابطه بین درجه بین المللی سازی با عملکرد نوآوری،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت، تهران.
لطفی انباق، امین و رامین بشیرخداپرستی، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر ترفیع فروش و تبلیغات در ایجاد ارزش ویژه نام تجاری (مورد مطالعه: برند شیرین عسل تبریز)، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار، تبریز.
محمدی، محمد و حاجی علی اکبری، فیروزه، 1400، تاثیر جهت گیری کارآفرینی بر ارزش درک شده تامین کنندگان و عملکرد بازار از طریق رضایت متقابل، درک متقابل و هماهنگی روابط (مطالعه موردی شرکت ایران ترانسفو و شرکت های اقماری)، هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم، تهران.
مختاری، ابوذر، ۱۳۹۷، تاثیر نام تجاری و برند سازی بر نفوذ در رفتار مصرف کننده، کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی، خوی، دانشگاه آزاد اسلامی زرقان.
مرزبان، علی و اعظم رحیمی نیک، ۱۳۹۶، بررسی رابطه بین ارزش برند،وفاداری به نام تجاری و رضایت مصرف کننده ازمحصولات پگاه، کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری، تهران.
مومنی، منصور و فعال رحیمی، علی، 1386، تحلیل های آماری با استفاده از SPSS، تهران، نشر کتاب نو.
Aimé, I., Berger-Remy, F. and Laporte, M. (2018), "Lessons from nearly a century of the brand management system", Journal of Historical Research in Marketing, Vol. 10 No. 4, pp. 420-450. https://doi.org/10.1108/JHRM-06-2017-0026.
Arifine, G., Felix, R. and Furrer, O. (2019), "Multi-brand loyalty in consumer markets: a qualitatively-driven mixed methods approach", European Journal of Marketing, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/EJM-07-2017-0474.
Arromba, I.F., Martin, P.S., Cooper Ordoñez, R., Anholon, R., Rampasso, I.S., Santa-Eulalia, L.A., Martins, V.W.B. and Quelhas, O.L.G. (2021), "Industry 4.0 in the product development process: benefits, difficulties and its impact in marketing strategies and operations", Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 36 No. 3, pp. 522-534. https://doi.org/10.1108/JBIM-01-2020-0014
Chung, J., Jin, B., Jeong, S. and Yang, H. (2019), "NIE-based SME brand building in foreign markets: an exploratory study", Journal of Product & Brand Management, Vol. 28 No. 1, pp. 63-79. https://doi.org/10.1108/JPBM-10-2016-1331.
Dash, Ganesh & Kiefer, Kip & Paul, Justin. (2021). Marketing-to-Millennials: Marketing 4.0, customer satisfaction and purchase intention. Journal of Business Research. 122. 608-620. 10.1016/j.jbusres.2020.10.016.
Dwivedi, A. and McDonald, R. (2018), "Building brand authenticity in fast-moving consumer goods via consumer perceptions of brand marketing communications", European Journal of Marketing, Vol. 52 No. 7/8, pp. 1387-1411. https://doi.org/10.1108/ EJM-11-2016-0665.
Finnegan, C., Tsang, S., Woodward, G. and Chang, J. (2019), "Foreign retail banner longevity", International Marketing Review, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IMR-01-2018-0036.
Gomes, R., Carneiro, J. and Dib, L. (2018), "Branded retailer expansion on a continent-sized emerging market", International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 46 No. 9, pp. 820-834. https://doi.org/10.1108/IJRDM-10-2017-0258.
Gorgitano, M. and Sodano, V. (2019), "Multi-tier store brand strategies: a case study", Journal of Product & Brand Management, Vol. 28 No. 3, pp. 364-375. https://doi.org/10.1108/JPBM-11-2017-1681.
Gupta, P., Nagpal, A. and Malik, D., 2018, "Starbucks: global brand in emerging markets", Emerald Emerging Markets Case Studies, Vol. 8 No. 4. https://doi.org/10.1108/EEMCS-03-2018-0044.
Hasni, M., Salo, J., Naeem, H. and Abbasi, K., 2018, "Impact of internal branding on customer-based brand equity with mediating effect of organizational loyalty", International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 46 No. 11/12, pp. 1056-1076. https://doi.org/10.1108/IJRDM-07-2017-0148
Herstein, R., Drori, N., Berger, R. and Barnes, B. (2017), "Exploring the gap between policy and practice in private branding strategy management in an emerging market", International Marketing Review, Vol. 34 No. 4, pp. 559-578. https://doi.org/10.1108/IMR-05-2014-0188.
Islam, T., Attiq, S., Hameed, Z., Khokhar, M. and Sheikh, Z., 2019, "The impact of self-congruity (symbolic and functional) on the brand hate", British Food Journal, Vol. 121 No. 1, pp. 71-88. https://doi.org/10.1108/BFJ-03-2018-0206.
Kim, M. and Kim, J. (2018), "Linking marketing mix elements to passion-driven behavior toward a brand", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 30 No. 10, pp. 3040-3058. https://doi.org/10.1108/IJCHM-10-2017-0630.
Kumar, R., Dash, S. and Malhotra, N. (2018), "The impact of marketing activities on service brand equity", European Journal of Marketing, Vol. 52 No. 3/4, pp. 596-618. https://doi.org/10.1108/EJM-05-2016-0262.
Matanda, M. J., & Ndubisi, N. O. 2016. Internal marketing, internal branding, and organizational outcomes: The moderating role of perceived goal congruence, Journal of Marketing Management, 29(9-10, 1030-1055.
Porricelli ,Matthew S. , Yuliya Yurova, Russell Abratt,n , Michael Bendixen, 2014, Antecedents of brand citizenship behavior in retailing , Journal of Retailing and Consumer Services 21 (2014) 745–752
Qinquan Cui, Chun-Hung Chiu, Xin Dai, Zhongfei Li, 2015, Store brand introduction in a two-echelon logistics system with a risk-averse retailer, Transportation Research Part E, In Press. 
Romaniuk, J., Dawes, J. and Nenycz-Thiel, M. (2018), "Modeling brand market share change in emerging markets", International Marketing Review, Vol. 35 No. 5, pp. 785-805. https://doi.org/10.1108/IMR-01-2017-0006.
Ruiz-Molina, M. and Lavorata, L. (2018), "Retailers’ Commitment to Sustainable Development and Store Brand Equity: A Comparison between Consumers in France and Spain", Lavorata, L. and Sparks, L. (Ed.) Food Retailing and Sustainable Development, Emerald Publishing Limited, pp. 131-153. https://doi.org/10.1108/978-1-78714-553-520181009.
Srivastava, A. and Balaji, M. (2018), "Consumer dispositions toward global brands", Marketing Intelligence & Planning, Vol. 36 No. 6, pp. 618-632. https://doi.org/10.1108/ MIP-11-2017-0290.
Witek-Hajduk, M. and Grudecka, A., 2018, "Positioning strategies of retailers’ brands in the emerging market – a cluster analysis", International Journal of Emerging Markets, Vol. 13 No. 5, pp. 925-942. https://doi.org/10.1108/IJoEM-06-2017-0224.