نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی پرندک، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بین الملل، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی پرندک، تهران، ایران

چکیده

عملکرد صادرات بنگاه ها تحت تأثیر و ترکیبی از منابع و قابلیت های بنگاه است. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر وسعت و عمق جستجوی خارجی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی ظرفیت جذب می پردازد. هدف این تحقیق تعیین تاثیر وسعت و عمق جستجوی خارجی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی ظرفیت جذب در شرکت های صادرکننده مواد غذایی در تهران می باشد. نوع تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری این تحقیق شرکت های صادر کننده مواد غذایی در تهران می باشند، بدین منظور تعداد 52 پرسشنامه بین مدیران شرکت های صادر کننده مواد غذایی در تهران که به روش سرشماری توزیع و جمع آوری گردیده است. ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر پرسشنامه است و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است. روایی ابزار تحقیق نیز با انجام تکنیک تحلیل عاملی تأئیدی مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاضر تأثیر مثبت وسعت و عمق جستجوی خارجی بر ظرفیت جذب و عملکرد صادرات را نشان می دهد. همچنین نقش میانجی ظرفیت جذب بین تاثیر وسعت و عمق جستجوی خارجی بر عملکرد صادرات نیز تایید گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of External Search Breadth and Depth on Absorptive Capacity on Export Performance

نویسندگان [English]

  • Nader Salehi 1
  • Zahra Ehsani 2
  • Mojtaba Karimi 3

1 Assistant Professor, Department of Management, E-Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Parandak University, Tehran, Iran

3 Master of Business Management - International management, Department of Management, Parandak University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The export performance of firms is influenced by a combination of firm resources and capabilities. Therefore, the present study examines The Impact of External Search Breadth and Depth on Absorptive Capacity on Export Performance. The purpose of this study is determining the Impact of External Search Breadth and Depth on Absorptive Capacity on Export Performance. The research is a descriptive survey and the statistical population of this research is food exporting companies in Tehran. For this purpose, 52 questionnaires were distributed among managers of food exporting companies in Tehran that were selected by the census method. The data collection tool was a questionnaire and its reliability was measured by calculating the Cronbach's alpha coefficient. The validity of the research tool has been confirmed by Confirmatory Factor Analysis Technique. The structural equation modeling method was also used to analyze the data. The results of the present study show the positive effect of the External Search Breadth and Depth on Absorptive Capacity and on Export Performance. The mediating role of Absorptive capacity between the impact of the External Search Breadth and Depth and performance was also confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • External Search Breadth
  • External Search Depth
  • Absorptive Capacity
  • Export Performance
جلالت, ش., مرادی, م., اکبری, م. (1396). بررسی نقش متغیرهای مبتنی بر بازار در بهبود عملکرد صادرکنندگان محصولات دانش‌بنیان. فصلنامه رشد فناوری, 50, 70-83. 
درویشی, م., رحیمی, ر. (2016). بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری با نقش میانجی نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های ساخت و تأمین قطعات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در استان خوزستان). تحقیقات بازاریابی نوین, 5(4), 139-162. 
رحمانی, ز. ا., رحمانی, ز. ا., رضایی, م. (2016). بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری(مطالعه موردی: شرکت سایپا استان مازندران). تحقیقات بازاریابی نوین, 5(ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی), 133-146. 
مشبکی, ا., علی اکبر خادمی. (2012). نقش برنامه های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاه ها. بهبود مدیریت, 6(17).
Aliasghar, O., Rose, E. L., & Chetty, S. (2019). Building absorptive capacity through firm openness in the context of a less-open country. Industrial Marketing Management, 83, 81-93. 
Dahlander, L., O’mahony, S., & Gann, D. M. (2016). One foot in, one foot out: how does individuals' external search breadth affect innovation outcomes? Strategic Management Journal, 37, 280-302. 
Fadzil, F. H. H., & Lee, C. S. (2017a). The role of absorptive capacity between external knowledge search and firm's product innovation performance. IPBJ, 9(1), 41-73. 
Fadzil, F. H. H., & Lee, C. S. (2017b). The role of absorptive capacity between external knowledge search and firm's product innovation performance. IPBJ, 9(1), 41-73. 
Ferreras-Méndez, J. L., Newell, S., Fernández-Mesa, A., & Alegre, J. (2015). Depth and breadth of external knowledge search and performance: The mediating role of absorptive capacity. Industrial Marketing Management, 47, 86-97. 
França, A. S., & Rua, O. L. (2016). Influence of entrepreneurial orientation and absorptive capacities in export performance. Tourism & Management Studies, 12(1), 196-202. 
França, A., & Rua, O. L. (2017). Contributions of absorptive capabilities to export performance. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 25(2), 150-157. 
França, A., & Rua, O. L. (2018). Relationship between intangible resources, absorptive capacities and export performance. Tourism & Management Studies, 14(1), 94-107. 
Jin, C., Wangfang, L., Vanhaverbeke, W., & Zijun, J. (2008, 8-11 Dec. 2008). The determinants of the growth of absorptive capacity based on an open innovation perspective: A case study. Paper presented at the 2008 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management.
Krammer, S. M. S., Strange, R., & Lashitew, A. (2018). The export performance of emerging economy firms: The influence of firm capabilities and institutional environments. International Business Review, 27(1), 218-230. 
Miroshnychenko, I., Strobl, A., Matzler, K., & De Massis, A. (2020). Absorptive capacity, strategic flexibility, and business model innovation: Empirical evidence from Italian SMEs. Journal of Business Research. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.02.015
Müller, J. M., Buliga, O., & Voigt, K.-I. (2020). The role of absorptive capacity and innovation strategy in the design of industry 4.0 business Models-A comparison between SMEs and large enterprises. European Management Journal. doi:https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.01.002
Pourahangarian, K., Movaghar, M., & Shirkhodaee, M. (2017). The Role of Entrepreneurial Orientation and Knowledge Absorptive Capacity on Firms’ Performance of Agro Industry. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 3(6), 1-8. 
Ramon-Jeronimo, J. M., Florez-Lopez, R., & Araujo-Pinzon, P. (2019). Resource-based view and SMEs performance exporting through foreign intermediaries: the mediating effect of management controls. Sustainability, 11, 1-26. 
Yoo, S.-J., Sawyerr, O., & Tan, W. L. (2016). The mediating effect of absorptive capacity and relational capital in alliance learning of SMEs. Journal of Small Business Management, 54, 234-255.