نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کسب و کار، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی نقش هوش تجاری در رقابت با توجه به نقش میانجی کارآفرینی گرایی بوده است. این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع تحقیقات کاربردی است و بر اساس جمع آوری داده‌ها و طرح تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی است و از آنجایی که به دنبال یافتن رابطه بین متغیر های پژوهش هستیم این تحقیق از نوع همبستگی نیز می باشد. جامعه آماری، متشکل از مدیران استارت آپ ها می باشند که حدودا شامل 1300 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده، تعداد نمونه تعیین شده برابر 297 نفر می باشند که مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآ‌وری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد می‌باشد که در بین افراد نمونه تقسیم گردید و با اخذ پرسشنامه‌ها و اطلاعات بدست آمده از فرضیه‌های مورد تحقیق با استفاده از نرم‌ افزار SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که در ادامه به نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت. نتایج حاکی از آنست که هوش تجاری بر کارآفرینی گرایی و رقابت پذیری و همچنین کارآفرینی گرایی بر رقابت پذیری تأثیر معناداری دارد. همچنین، کارآفرینی گرایی در تاثیر هوش تجاری بر رقابت پذیری نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Business Intelligence in Competition With Respect To the Mediating Role of Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Seyed Sadegh Eimani
  • Seyedeh Maryam Emadi

M.Sc., Department of Business Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of business intelligence on competitiveness with regard to the mediating role of entrepreneurship orientation in small and medium-sized businesses in Mazandaran province. This research is an applied research based on the goals and is based on data collection and research design in a descriptive-survey method. The statistical population of the study consists of all small and medium business managers in Mazandaran province with about 1700 people. Morgan table was used to determine the sample size. The sample size was 313 persons. The data collection tool was a standard questionnaire which was distributed among the sample population and analyzed by SPSS software and analyzed by means of SPSS software. After the analysis, it was concluded that business intelligence had a significant effect on entrepreneurship and competitiveness, as well as on entrepreneurship orientation on competitiveness. Also, entrepreneurial orientation plays a mediating role on the impact of business intelligence on competitiveness in small and medium sized businesses in Mazandaran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Intelligence
  • Competitiveness
  • Entrepreneurship Tendency