نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کسب و کار، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف پژوهش شناسایی نقش سیستم های هوشمند سازی تجاری بر عملکرد استارت آپ ها می باشد. پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها «توصیفی» از نوع «همبستگی» و از نظر هدف «کاربردی» بوده است. جامعه آماری مطالعه حاضر عبارت است از کلیه مدیران و کارکنان استارت آپ ها در استان مازندران به تعداد 697 نفر می باشند. بنابراین نمونه انتخابی براساس فرمول کوکران 248 نفر می باشند. برای سنجش متغیرها در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. رای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آماری شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در آمار استنباطی از ابزار و یا آزمون هایی مانند آزمون رگرسیونی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شده است. نتایج حاکی از آنست که استفاده معمول از سیستم های هوشمند سازی تجاری بر بازاریابی و فروش، مدیریت و عملیات داخلی و فرایندهای استارت آپ ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین استفاده نوآورانه از سیستم های هوشمند سازی تجاری بر بازاریابی و فروش، مدیریت و عملیات داخلی و فرایندهای استارت آپ ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. استفاده معمول و نوآورانه از سیستم های هوشمند سازی تجاری بر عملکرد استارت آپ ها تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of business intelligence systems on the performance of startups

نویسندگان [English]

  • Seyed Sadegh Eimani
  • Seyedeh Maryam Emadi

M.Sc., Department of Business Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the role of business intelligence systems on the performance of startups. This research was "descriptive" in terms of data collection method "correlation" and "applied" in terms of purpose. The statistical population of the present study is all managers and employees of startups in Mazandaran province, numbering 697 people. Therefore, the selected sample based on Cochran's formula is 248 people. Standard questionnaires were used to measure the variables in this study. Data Analysis vote Two statistical methods including descriptive statistics and inferential statistics were used. In inferential statistics of tools or tests such as regression tests were performed using SPSS and PLS software. The results indicate that the routine use of business intelligence systems has a positive and significant effect on marketing and sales, management and internal operations and startup processes. Innovative use of business intelligence systems also has a positive and significant effect on marketing and sales, management and internal operations and startup processes. Finally, it was found that routine and innovative use of business intelligence systems has a positive and significant effect on the performance of startups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Intelligence Systems
  • Productivity
  • Startups