نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش تاثیر تجربه برند بر مشارکت مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات (مورد مطالعه: بیمه پاسارگاد) است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است جامعه آماری پژوهش کلیه‌ی مشتریان بیمه پاسارگاد در استان مازندران هستند که تعداد آن نامشخص می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‌گیری جامعه نامحدود کوکران تعداد نمونه را 384 نفر در نظر گرفته که این تعداد با روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده است. برای گرد آوری داده‌های اولیه از روش میدانی استفاده شد و ابزار جمع آوری داده‌های اولیه پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت بوده و برای گرد آوری داده‌های ثانویه از روش کتابخانه ای استفاده شده است. اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و اعتبار صوری استفاده شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است که پایایی کل آن برابر با 89/0 می‌باشد. برای آزمون فرضیات پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMARTPLS استفاده شد. نتایج نشان داد که تجربه برند بر مشارکت مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد و تجربه برند بر مشارکت مشتریان و کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد و همچنین کیفیت خدمات بر مشارکت مشتریان تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of brand experience on customer participation with the mediating role of service quality (case study: Pasargad Insurance)

نویسندگان [English]

  • asieh mozaffari asrami 1
  • Reza Yousefi saeidabadi 2

1 M.A, Department of Business Administration, Marketing Department, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Assistant professor, Department of management, Sari branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is the effect of brand experience on customer participation with the mediating role of service quality (case study: Pasargad Insurance). This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of the statistical population of the research includes all customers of Pasargad insurance in Mazandaran province, the number of which is unknown. To determine the required sample size from Cochran's unlimited population sampling formula, the number of samples is considered to be 384 people, which is selected by the available non-probability method. In the current research, the field method was used to collect primary data, and the primary data collection tool was a five-choice Likert questionnaire, and the library method was used to collect secondary data. The validity of the questionnaire has been used using the method of content validity and face validity, and its reliability has been calculated using Cronbach's alpha, the total reliability of which is equal to 0.89. Structural equation modeling method and SMARTPLS software were used to test the research hypotheses. The results of the research showed that brand experience has a significant effect on customer participation with the mediating role of service quality, and brand experience has a significant effect on customer participation and service quality, and service quality has a significant effect on customer participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand experience
  • customer involvement
  • service quality