نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت اجرایی، واحد بهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بهشهر، ایران‌

2 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، ساری، ایران

چکیده

با توجه به بازار جهانی امروزی و اقتصاد فزاینده ای پیچیده سیستم‌های اطلاعاتی استرتژیک برای بقاء بسیاری از سازمان‌ها بسیار مهم است. تحقیق حاضر بمنظور تعیین تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی استرتژیک بر استراتژی رقابتی و عملکرد شرکت انجام شده است. در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل مدیران و مهندسان شرکت‌های تأسیساتی منطقه شرق استان مازندران می باشد که تعداد آن‌ها 157 نفر می‌باشد. تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌ها به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. عوامل معرفی شده در مدل بر روی جامعه آماری موردنظر و نمونه آماری که 112 نفر از مدیران و مهندسان شرکت‌های تأسیساتی بودند مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت سپس با جمع آوری داده‌ها و اطلاعات لازم در قالب روش تحقیق کتابخانه ای و می‌دانی و نیز استفاده از نرم افزار spss و pls جهت اجرای آزمون‌های آماری مربوط به هر یک از متغیر‌ها پرداخته شده است.نتایج نشان داد سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک تأثیر معناداری بر استراتژی تمرکز دارد. سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک تأثیر معناداری بر استراتژی رهبری هزینه دارد.سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک تأثیر معناداری بر استراتژی تمایز دارد. سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک تأثیر معناداری بر عملکرد شرکت دارد و استراتژی رقابتی تأثیر معناداری بر عملکرد شرکت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of Strategic Information Systems on Competitive Strategy and Performance companies

نویسندگان [English]

  • mehdi adineh azadgoleh 1
  • Zeinolabedin Rahmani 2

1 MA, Department of Executive Management, Behshahr Branch, Islamic Azad University, Behshahr, Iran

2 Professor, Department of Management, Payam Noor University, Sari, Iran

چکیده [English]

Given today's global market and the increasingly complex economy of strategic information systems, it is crucial for many organizations to survive and business executives are constantly making it one of the top IT management issues. The present study was conducted to determine the impact of strategic information systems on competitive strategy and firm performance. In the present study, the statistical population includes managers and engineers of installation companies in the eastern region of Mazandaran province with 157 employees. The factors introduced in the model were evaluated on the target population and the sample consisted of 112 managers and engineers of the utilities companies. Then, by gathering the necessary data and information in the form of library and field research methods and using spss and smart-pls software to perform statistical tests on each variable. The results showen that strategic information systems had a significant impact on strategy. Strategic information systems had a significant impact on cost leadership strategy. Strategic information systems have a significant impact on differentiation strategy. Strategic information systems have a significant impact on corporate performance and competitive strategy has a significant impact on corporate performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Information Systems
  • Competitive Strategy
  • Corporate Performance