نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

عوامل مؤثر بر جریان سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهم ترین متغییرهای کلان اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. از این رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت بین سرمایه گذاری (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی) و عوامل تأثیرگذار بر آن همانند بحران مالی جهانی، مخارج مصرفی دولت، نرخ بهره حقیقی و درجه بازبودن تجارت در 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی در سال‌های 1960-2019 بوده است. برای نیل به این هدف، از رهیافت هم انباشتگی وسترلاند در داده های تابلویی برای برآورد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل استفاده شده است. نتایج تجربی حاصل از تخمین مدل بیانگر این است که بحران مالی جهانی و نرخ بهره حقیقی تأثیر منفی و معنی‌دار بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب در حال توسعه داشته در حالیکه اثرگذاری درجه بازبودن تجارت بر سرمایه گذاری مثبت و معنی‌دار بوده است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه مهمترین توصیه سیاستی این پژوهش آن است که سیاستگذاران اقتصادی در این قبیل کشورها با کنترل نرخ بهره و نیز ارتقای صادرات و به ویژه صادرات غیرنفتی به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مبادرت ورزیده و از این طریق از اثر بحران مالی جهانی بر سرمایه‌گذاری مصون بمانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Financial Crisis on Investment Flow in Organization of Islamic Countries (Co-integration Approach in Panel Data)

نویسنده [English]

  • Hadi Amiri Javid

PhD student, Department of International Economics, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Investment is one of the main determinants of economic growth in macroeconomics literature and has been considered empirically from the view of economics. For this purpose, the aim of this research is to investigate the long-run relationship between investment and explanatory variables such as real interest rate, government expenditure, trade openness and financial crisis in 57 (OIC) countries during the 1960-2019. The long-run relationship has been investigated by applying Westerlund panel co-integration technique. The results of model estimation indicate that the real interest rate and financial crisis have negative and trade openness has positive and significant effect on the flow of investment in these countries. Hence, the main policy implication of this study is that the policy makers should adopts the best policies to control of interest rate and inflation to improve the investment and economic growth in these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Crisis
  • OIC
  • Investment Flow
  • Westrelund Co-integration Approach
پایتختی اسکوئی، سید علی، برقی اسکوئی، محمد مهدی و رجبی، اصغر (1392). «بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر رشد اقتصادی ایران» . دومین کنفرانس ملی چالش های اصلی صنعت و تولید ملی، تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی.
حسن زاده، محمد (1387). «نگاهی بر بحران های مالی و تأثیر بحران اخیر بر اقتصاد ایران». مجموعه مقالات تحقیقات تدبیر اقتصاد، تهران: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
خیاط رسولی، مینا (1391). بررسی تأثیر رکود جهانی بر اقتصاد کشورهای منتخب در حال توسعه با تکیه بر نقش تجارت بینالملل. به راهنمایی دکتر رویا آل عمران، تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
رجبی، اصغر (1392). بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر رشد اقتصادی ایران. به راهنمایی دکتر رویا آل عمران، تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
زهرانی، مصطفی و دولت خواه، زهرا (1389). «مقایسه تحریم های اعمال شده علیه ایران و کره شمالی در شورای امنیت». فصلنامه راهبرد، 3(55) : 139-170.
سلیمی فر، مصطفی و قوی، مسعود (1381). « تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایران». فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 4(13): 135-170.
صادقی، حسین و حسن زاده، محمد (1390). « بررسی اثرات احتمالی بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه». مجله تحقیقات اقتصادی، 3(90) : 79-102.
فرزین وش، اسدالله و برخورداری، سجاد (1390). « تجارب جهانی مقابله با بحران مالی و آموزه هایی برای اقتصاد ایران». پژوهش نامه تازه های اقتصاد، 2(127): 116-141.
محمدی، حمید، (1390). « تحلیل اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات کشاورزی ایران». مجله اقتصاد کشاورزی، 4( 3):  169-191.
Eaton, J., Kortum, S., Neiman, B. & Romalis, J. (2011).  “Trade and the Global Recession”.  National Bureau of Economic Research:  Cambridge, Working Paper, 16666(3): 14-27.
Georgescu, I., & Baciu, E. C. (2014). “The Effect of Economic Crisis on Eastern European Insolvency”.  Procedia Economics and Finance,  15(4): 784-791
Gibel, M. and Kraft, K. (2015). “The Impact of Financial Crisis on Investment in Innovative Firms”.  Center for European Economic Research, 15(069): 1-25.
Green, D. J. (2004). “Investment Behavior and the Economic Crisis in Indonesia”.   Journal of Asian Economics,   15(2): 287-303 .
Kaminsky, G., Lizondo, S., & Reinhart, C. M. (1998). “Leading Indicators of Currency Crises”. International Monetary, Fund Staff Papers,   45(2):1-48 
Kepple, C. & Wörz, J., (2010). “The Impact of the Global Recession in Europ the Role of International Trade”. SUERF/BWG Conference and Special OeNB East Jour Fixe “Contagion and Spillovers New Insights from the Crisis”, 12(1): 14-35.
Khan, M. & Reinhart, C. (1990). “Private Investment and Economic Growth in Developing Countries”. World Development, 18(2): 19-27 .
Khawaja, I., Mahmood, T. & Qadir, U. (2010). “Social Impact of Global Recession on Pakistan”. Pakistan Economic and Social Review,  2(3):  261-278
Lacina, L., & Vavřina, J. (2014). “Economic Crisis in EU: Impact on Greek and Irish Enterprises According its Size and Sector”. Procedia Economics and Finance, 12(3): 353-362.
World Bank. (2015). “World Development Indicators”.Accessed at. World Bank website.