نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعه اقتصادی و پایدار همه جوامع دارد. به نظر می‌رسد مساله بیکاری در جامعه به اندازه‌ای کلان شده است که تنها با ایجاد بازاری جدید در اقتصاد می‌توان برای این حجم از بیکاران ایجاد شغل کرد، بازاری که علاوه بر ایجاد اشتغال در سطحی گسترده، بتواند افزایش رشد اقتصادی و توسعه کشور را هم تضمین کند. بنابراین حمایت از طرح‌های اشتغال زایی و کارآفرینی بهترین مسیر ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور است. هدف از این تحقیق بررسی دقیق فرآیند گذشته و موجود، فرصت‌ها و تهدیدات محیط بیرونی در تحلیل روند محیط شناسی کارآفرینی ورزشی شهر اردبیل براساس مدل PESTLE که بر اساس این مدل تحلیلی، استراتژی‌های مناسب، طراحی و تدوین شد تا به بهبود کارآفرینی کمک نماید. با بررسی و رصد متغیرهای پیش گفته می‌توان به ارزیابی مسایل و روندها و درک کامل محیط رسید و مدل‌ها و الگوهای در حال ظهور را شناسایی و پیشران‌ها و ظرفیت‌های بالقوه‌ی آینده را استنباط کرد و با ترسیم چشم‌انداز و ویژگی‌های محیط‌های آینده، برای فرصت‌ها و تهدیدها آماده بود و به برنامه‌ریزی راهبردی دست  زد. بنابراین اهداف و معیارهای این منظر باید در جهت پرکردن این شکاف‌ها و فاصله‌ها تعیین ‌گردند و در ادامه معیارهای مناسبی برای کنترل پیشرفت آنها نیز تعیین شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Development of Sports Entrepreneurship in Ardabil Province : Analysis Approach (PESTEL)

نویسندگان [English]

  • Nima Hassanzadeh 1
  • Hamed Khairolahi Maidani 2
  • Amir Rahimi 3

1 PhD student, Department of Sports Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

2 M.A, Department of Sports Management, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

3 PhD in Sports Management, Department of Sports Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Entrepreneurship plays a very key role in the economic and sustainable development of all societies. It seems that the problem of unemployment in society has become so large that only by creating a new market in the economy can create jobs for this volume of unemployed, a market that in addition to creating employment on a large scale, can increase economic growth and development of the country. Therefore, supporting job creation and entrepreneurship projects is the best way to create job opportunities in the country. PESTLE, based on this analytical model, designed and developed appropriate strategies to help improve entrepreneurship. By examining and observing the aforementioned variables, it is possible to evaluate issues and trends and fully understand the environment, identify emerging models and patterns, and infer future potential drivers and capacities, and prepare for opportunities and threats by drawing the vision and characteristics of future environments. Therefore, the goals and criteria of this perspective should be determined in order to fill these gaps and gaps, and then appropriate criteria should be determined to control their progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Sports
  • Strategy
  • Marketing
  • Development
صادقی ح، هنری ح، مندعلی‌زاده ز. 1393. بررسی عوامل رفتاری موثر بر توسعه کارآفرینی در ورزش کشور. مدیریت ورزشی، 4: 681-671.
طالبی ک، سجادی س م، رسولیان پ. 1395. شناسایی مختصات تفکر راهبردی کارآفرینانه. توسعه کارآفرینی، 4: 652- 633.
قاسمی ح، فیضی م.1394. نقش تفکر استراتژیک بر پیچیدگی ساختاری سازمان (مورد مطالعه: شرکت هپکو). نشریه پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 59: 170-141. 
قربانی م، وحدانی م. 1395. طراحی الگوی شایستگی‌های کارآفرینان در صنعت ورزش ایران. مطالعات مدیریت ورزشی،  39: 228-205.
مندعلیزاده ز، هنری ح. 1389. بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش به عنوان حوزه‌ای میان رشته ای. فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، 2: 136-113.
مندعلیزاده ز، هنری ح، شهلایی ج. 1391. تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشور. دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 3: 154-141
Amit R,  Zott C. 2001.Value creation in e-business. Strategic Management Journal, 22: 493-520.
Baehagi L, Taufik, Yogaswara AS. 2019. Human resource development in strengthening entrepreneurship through one Asia fouvdation. Conference proceeding of one Asia, 134-138.
Belz, F.M., Binder, J. K. (2017). “Sustainable Entrepreneurship: A Convergent Process Model”. Business Strategy and Enviroment, 26, pp:  17-1.
Biberhofer, P. & et al. (2018). “Facilitating work performance of sustainability-driven entrepreneurs through higher education”. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, First Published 8 Feb 2018
 Bjärsholm, D. (2017). “Sport and Social Entrepreneurship: A Review of a Concept in Progress”. Journal of Sport Management, 31, pp: 206-191. 
 Gosens, J. & et al. (2018). “The limits of academic entrepreneurship: Conflicting expectations about commercialization and innovation in China’s nascent sector for advanced bio-energy technologies”. Energy Research & Social Science, 37, pp: 11-1. 
 Greco, A., Jong, G. (2017). “Sustainable entrepreneurship: definitions, themes and research gaps”. Centre for Sustainable Entrepreneurship, University of Groningen, Campus Fryslân.
 Hornsby, J.S. & et al. (2018). “Entrepreneurship Everywhere: Across Campus, Across Communities, and Across Borders”. Journal of Small Business Management, 56, pp: 10-4. 
Jeanquart, M., Clieaf, S., Van, M. (2017). “Strategic fit: Key to growing enterprise value through organizational capital”. Business Horizons, 60, pp: 65-55. 
Kearney AT. 2014. Wining in the business of sport, Korea. Retrieved from: www.atkearney.com.
  Kerenyi A, McIntosh RW. 2020. Steps Towards Realising Global Sustainable Development. In: Sustainable Development in Changing Complex Earth Systems. pp 227-262. Part of the Sustainable Development Goals Series
Kuratko DF, Morris MH. 2018. Examining the Future Trajectory of Entrepreneurship. Journal of Small Business Management, 56:11–23.
 Kuratko, D. F., Morris, M.H. (2018). “Examining the Future Trajectory of Entrepreneurship”. Journal of Small Business Management, 56, pp: 23-11.