نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیرعامل،شرکت پیمان طلایی جویبار

10.22034/jmek.2023.325767.1012

چکیده

چکیده

به‌ علت‌ قرار گرفتن‌ ایران بر روی‌ کمربند خشک‌ نیمکره شمالی‌ و داشتن‌ ذخائر منابع‌ آبی‌ محدود و نابسامانی‌ بازار محصولات کشاورزی و نداشتن‌ امنیت‌ شغلی‌ کشاورزان از مواردی‌ است‌ که‌ کشاورزی‌ در کشور را با ریسک‌ همراه کرده است‌ . اتکا زیاد فعالیت های این بخش به طبیعت و مواجه شدن با طیف وسیعی از خطرات و حوادث طبیعی مانند سیل و... می باشد که فعالیت در این بخش را به فعالیتی پرخطر و توام با ریسک تبدیل کرده است(2003,.اندرسون). و با توجه به اینکه توانمندی دولت در جبران خسارت در این بخش محدود است به همین جهت بیمه محصولات کشاورزی یکی از مهم ترین ساز و کارهای ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش می باشد.

ما در نظر داریم در این مطالعه ابتدا به بررسی مفاهیم کلیدی پرداخته و در ادامه، تحقیقات پیشین را مورد بررسی قرار دهیم و سپس در این مطالعات به دنبال ارائه الگوها و مدل های بازاریابی در حوزه بیمه محصولات کشاورزی هستیم تا بتوانیم بر اساس انها یک الگوی مناسب بازاریابی برای بهبود فرایند کسب و کار نمایندگی های بیمه محصولات کشاورزی استان مازندران ارائه نماییم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A review of the process of improving the business process of agricultural insurance agencies in Mazandaran province.

نویسنده [English]

  • Shiva Kabolibizaki

CEO peyman talaei company

چکیده [English]

abstract

According to placing Iran on dry line and its water resources, limited resources and instability of the market of agricultural and lack of job security, farmers are among the things that have put agriculture in the country at risk. The high reliance of the activities of this sector on nature and facing a wide range of hazards and natural disasters such as floods, etc., which has made the activity in this sector a high-risk and risky activity (2003, Anderson). And considering that the government's ability to compensate in this sector is limited, therefore, agricultural insurance is one of the most important mechanisms to create investment security in this sector.

In this study, we intend to first examine the key concepts and then to review previous research, and then in these studies we seek to provide patterns and marketing models in the field of agricultural insurance so that we can have a model based on them. To provide suitable marketing to improve the business process of agricultural insurance agencies in Mazandaran province

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Agricultural insurance
  • education
  • insurance fund business development
  • digital marketing