نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان،ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

10.22034/jmek.2023.325674.1007

چکیده

مدیریت ارتباط با مشتری، به عنوان یک ضرورت راهبردی در تمامی سازمان ها است. نگرش و رویکرد بسیاری از سازمان ها به مدیریت ارتباط با مشتری از دید تکنولوژی و فناوری است. مدیریت ارتباط با مشتری مزیتی رقابتی برای سازمان هاست. امروزه شرکت ها و سازمان ها مجبورند به خاطر ارضای نیازهای مشتریان و ارتباط بیشتر با آنان و عمل به مسئولیت اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مسائل مربوط به حفظ محیط زیست را در فعالیت های خود و حتی بازاریابی خود جای دهند و از بازاریابی سبز استفاده کنند. بازاریابی سبز به آن بخش از فعالیت ها و محصولاتی اطلاق می شود که توسعه و بهبود قیمت گذاری، ترفیع و توزیع کالا به محیط زیست آسیب نمی رسانند. از این رو، سازمان ها همگام با نیازهای افراد تلاش نمودند تا با برنامه ریزی و اجرای فعالیت های حفاظت از محیط زیست، از یکدیگر پیشی بگیرند، زیرا بازاریابی سنتی که بیش از حد بر خواسته های مشتریان تأکید می کرد و رفاه اجتماعی و مسائل محیط زیستی را در نظر نمی گرفت، کارایی خود را از دست داده بود. در حا حاضر مسائلی چون پویایی و شدت رقابت، افزایش نگرانی ها و آگاهی های مصرف کنندگان نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی سبب شد که سازمان های تجاری توجه ویژه ای به مواردی چون سلامت جسمانی و روانی مصرف کنندگان و پاکیزگی محیط نشان دهند و این مسئله باعث دامن زدن به استفاده از بازاریابی سبز می شود. در پژوهش حاضر قصد بر این است ابتدا به بررسی مفاهیم کلیدی پراخته و در ادامه مروری بر پژوهش های انجام شده در این رابطه خواهیم داشت سپس به بررسی نقش بازاریابی سبز در مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Green Marketing in Customer Relationship Management

نویسندگان [English]

  • Nooshin Vanishoja 1
  • Majid Fattahi 2

1 Department of Business Management, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Business Administration, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

Customer relationship management is a strategic necessity in all organizations. The attitude and approach of many organizations to customer relationship management is from the point of view of technology. Customer relationship management is a competitive advantage for organizations. Today, companies and organizations are forced to include issues related to environmental protection in their activities and even in their marketing in order to satisfy the needs of customers and communicate more with them, and act on social responsibility and protect the rights of consumers. to use Green marketing refers to those activities and products that develop and improve pricing, promotion and distribution of goods that do not harm the environment. Therefore, organizations have tried to outdo each other by planning and implementing environmental protection activities in sync with the needs of people, because traditional marketing that overemphasizes the demands of customers and social welfare and environmental issues. It did not consider biology, it had lost its efficiency. Currently, issues such as dynamism and intensity of competition, increased concerns and awareness of consumers regarding the environment, as well as government regulations have caused commercial organizations to pay special attention to things such as the physical and mental health of consumers and the cleanliness of the environment. This issue encourages the use of green marketing. In this research, we intend to first examine the key concepts of the project and then we will review the research done in this regard, then we will examine the role of green marketing in customer relationship management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Marketing
  • Customer Relationship Management
  • Customer Satisfaction and Loyalty
Asadi, Parisa. (2016). The role of green marketing in customer relationship management. Master's thesis, Amol Institute of Higher Education, Faculty of Humanities.
Åslund, A. E. M., & Bäckström, I. (2017). Management processes and management’s role in customer value creation. International Journal of Quality and Service Sciences, 9(2).
Banerjee, S. B. (2017). Corporate environmentalism and the greening of strategic marketing: Implications for marketing theory and practice. In Greener Marketing. 16-40.
Chang, H.H., Wong, K.H., & Fang, P.W. (2014). "The effects of customer relationship management relational information processes on customer-based performance". Decision Support Systems, 66, PP. 146-159.
Cian, L., & Sara Cervai, S. (2014), Under the Reputation Umbrella: An Integrative and Multidisciplinary Review for Corporate Image, Projected Image, Construed Image, Organizational Identity, and Organizational Culture. Corporate Communications: An International Journal, 19(2), 182-199.
Dursun, A., & Caber, M. (2016). Using data mining techniques for profiling profitable hotel customers: An application of RFM analysis. Tourism Management Perspectives, 18, 153-160.
Hashemi, Seyyed Mohammad; Mohammadi Alawijeh, Daud. (2018). Investigating the effect of green marketing on purchase intention with the mediating role of company image with the approach of improving productivity (case study: customers of Shuttle Company). Productivity Management, Year 13, Number 49.
Hyun, S. S., & Perdue, R. R. (2017). Understanding the dimensions of customer relationships in the hotel and restaurant industries. International Journal of Hospitality Management, 64, 73-84.
Ismail Pour, Dr. Reza; Imam Qoli, Nazanin (2013). Investigating the role of customer relationship management in marketing green products. International and online conference of green economy, Babolsar.
Joireman, J., Smith, D., Liu, R. L., & Arthurs, J. (2015), It's All Good: Corporate Social Responsibility Reduces Negative and Promotes Positive Responses to Service Failures Among Value-Aligned Customers. American Marketing Association.
Mohammadi, Esfandiar; Rezaei, Zahra; Ahmad Y., Milad. (2014). The relationship between customer relationship management and relationship quality and customer lifetime value in the hotel industry. Quarterly Journal of Tourism Management Studies, Volume 10, Number 30.
Qolipour, Parvaneh; Mozafari, Mohammad Mahdi. (2015). Prioritization of indicators affecting the development of Saber products with network analysis technique (ANP) (case study: sanitary and detergent industries, commercial reviews, no. 81, pp. 17-30.
Vilkaite-Vaitone, N. & Skackauskiene, I. (2019). Green marketing orientation: Evolution, conceptualization and potential benefits. Open Economics, 2(1), 53-62.
Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. The Journal of Marketing, 31-46.