نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

رشد و تغییرات سریع فناوری و پیچیدگی تعاملات به حدی گسترده و غیر قابل کنترل شده پیش می‌رود که بانک های تخصصی برای حفظ و ارتقای جایگاه خود ناچار به اتخاذ مدل های کارآفرینی استراتژیک بعنوان مزیتی رقابتی و کسب ارزش می-باشند. این تلفیق از کارآفرینی و دانش مدیریت استراتژیک بانک ها را قادر می سازد تا از طریق شناخت فرصت ها و توسعه مزایای رقابتی برای بهره برداری از آنها، ایجاد ثروت نموده و موجب رشد و توسعه پایدار در جامعه گردد. هدف از پژوهش حاضر، استخراج مقوله ها و زیرمقوله های مؤثر تشکیل دهنده مدل کارآفرینی استراتژیک با رویکرد توسعه پایدار برای اتخاذ استراتژی اثربخش در بانک های تخصصی می-باشد. بر این اساس، داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از مدیران و خبرگان بانکی، استخراج و در بررسی داده ها از روش تحلیل محتوای استقرایی و نرم افزار MAXQDA2020 استفاده شده است. الگوی پژوهش شامل سه مؤلفه اصلی و زیرمجموعه ای جامع، برآمده از سایر الگوها می باشد که می تواند چشم اندازی برای صنعت بانکداری با تدوین استراتژی پایدار برای توسعه ظرفیت ها و ایجاد تعادل در اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را مهیا سازد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Strategic Entrepreneurship Model: with a Sustainable Development Approach in Specialized Bank

نویسنده [English]

  • Amir Hossein Kordnouri

PhD, Department of Entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

The growth and rapid changes of technology and the complexity of interactions are proceeding to a wide and uncontrollable extent that specialized banks are forced to adopt strategic entrepreneurship models as a competitive advantage and gain value in order to maintain and improve their position. This combination of entrepreneurship and strategic management knowledge enables banks to create wealth through recognizing opportunities and developing competitive advantages to exploit them so that it will lead to a sustainable growth and development in society. The purpose of this research is to extract the effective categories and subcategories that make up the strategic entrepreneurship model with a sustainable development approach for adopting an effective strategy in specialized banks. Accordingly, the data was extracted through semi-structured interviews with 15 bank managers and experts, and the inductive content analysis method and MAXQDA2020 software were used in the data analysis. The research model contains three main components and a comprehensive subset which has been born through other models that can provide a perspective for the banking industry by codifying a sustainable strategy to develop capacities and balance economic, social and environmental goals.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model Design
  • Strategic Entrepreneurship
  • Sustainable Development
  • Specialized Banks