نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

نگهداری مشتریان یکی از ابزارهایی است که سازمان ها به کمک آن می توانند در بلند مدت به سودآوری بالایی دست یابند. بدین منظور این مقاله ارتباط بین بازاریابی رابطه مند و نگهداری مشتریان را مورد بررسی قرار داده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی و توصیفی- پیمایشی است که به روش همبستگی انجام شده است و جامعه آماری آن 48 نفر از کارشناسان و مدیران ارشد و باتجربه بانک سپه واقع در ساختمان نگین در شهر تهران می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه و داده ها با استفاده از آزمون های رگرسیون، میانگین یک جامعه و فریدمن انجام شده است. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان، رضایت مشتریان بر کیفیت رابطه (اعتماد و تعهد مشتریان) و کیفیت رابطه بر نگهداری مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین وضعیت متغیرهای رضایت و نگهداری مشتریان، ضعیف و متغیرهای کیفیت رابطه و بازاریابی رابطه مند متوسط ارزیابی گردید. نتایج آزمون فریدمن نیز حاکی از عدم اولویت یکسان ابعاد بازاریابی رابطه مند بود که ابعاد بازاریابی رابطه مند به ترتیب: تبادل اطلاعات، نظارت بر روابط، فعالیت های فروش و عوامل اجتماعی رتبه بندی شدند. در نهایت محققان پیشنهاداتی را جهت بهبود متغیرهای پژوهش بیان کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Related Marketing Components in Order to Retain Sepeh Bank Customers

نویسندگان [English]

  • Mostafa Nasiri 1
  • Hossein Norouzi 2

1 M.A, Department of Business Management, Farabi Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Business Management, Farabi Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Customer retention is one of the tools that organizations can use to achieve high profitability in the long term. For this purpose, this article has examined the relationship between relationship marketing and customer retention. The present study is an applied and descriptive-survey research which was conducted by correlational method and its statistical population is 48 experts and senior and experienced managers of Sepeh Bank located in Negin Building in Tehran. The tool of data collection in this research is a questionnaire and the data is done using regression tests, average of a population and Friedman. The results of the regression test showed that relationship marketing has a positive and significant effect on customer satisfaction, customer satisfaction on relationship quality (customer trust and commitment) and relationship quality on customer retention. Also, the status of the variables of customer satisfaction and retention was weak, and the variables of relationship quality and relational marketing were evaluated as average. The results of Friedman's test also indicated the lack of equal priority of relational marketing dimensions, which relational marketing dimensions were ranked in the following order: information exchange, relationship monitoring, sales activities and social factors. Finally, the researchers made suggestions to improve the research variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relationship Marketing
  • Customer Satisfaction
  • Relationship Quality
  • Customer Retention
  • Sepeh Bank
Ahmadi, F., Jesri, P., Fatehipoor, M. (2013), “Effects of Relationship Marketing (RM) on Customer Loyalty (Case Study: Mehr Bank, Kermanshah Province, Iran), 
Al-Hawari, M., Ward, T., Newby, L. (2009), “The Relationship Between Service Quality and Retention Within The Automated and Traditional Contexts of Retail Banking’, Journal of Service Management, Vol. 20 No, pp. 455-472. 
Armstrong, G.,Kotler,G.,(2000) .”Marketing: An Introduction” ,5thed. PrenticeHall, New Jersey.
Aydin, S. & Ozer, G. (2005). ‘How switching costs affect subscriber loyalty in the Turkish mobile phone market: an exploratory study’, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 14(2): 141–155
Baker,M.J. (2009) .”Total relationship marketing by Evert Gummesson. BookReview. Journal of Customer Behaviour, Vol. 8, No. 3,PP. 293–297.
Balaji, M.S. 2009, ‘Customer satisfaction with Indian mobile services’, IUP Journal of Management Research, 8(10): 52–62.
Berry, L.(1983). “Emerging perspective on services marketing”. American marketing Association, Chicago, IL.
Bruhn, M., (2003) .”Relationship Marketing: Management of Customer Relationships”. Prentice-Hall, London.
Crosby, L.A., Stephens, N. (1987), “Effects of Relationship Marketing on Satisfaction, Retention, and Prices in the Life Insurance Industry”, Journal of Marketing Research, Vol. 24, No. 4, pp. 404-411. 
Elizabeth, E. (2012). “ Trust and Customer Satisfaction in Ghana Commercial Bank”, A Thesis submitted to the Institute Of Distance Learning, Kwame Nkrumah University of Science and Technology in partial fulfillment of the requirements. 
Feihua, Q. (2011), “Customer Retention in E-commerce Business”, Degree Programme of  Business Information Technology, University of Applied Science. 
Gerpott,T. J., Rams,W., & Schindler, A. (2001).” Customer retention, Loyalty, and Satisfaction in the German Mobile Cellular Telecommunications Market”. Telecommunications Policy, 25, 249-269.
Ghazizadeh, M.; Biginia, A; Abbaspour, M.; Anbari, A. (1390). "Investigating the effect of relational marketing on customer loyalty using the developed relational marketing model (ERM)", Daneshvar Bimonthly scientific-research journal of behavior, management and progress, Shahid University, year 18, number 2, pp: 407-422.
Gounaris, S.P. (2005), “Trust and Commitment Influences on Customer Retention: Insights from Business-To-Business Services”, Journal of Business Research, Vol. 58, PP. 126-140. 
Hu, H., Kandampully, J. & Juwaheer, T.D. )2009(. ‘Relationships and Impacts of Service Quality, Perceived Value, Customer Satisfaction, and Image: an Empirical Study’, Service Industries Journal, 29(2): 111–125.
INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS, Vol. 4, No. 11, PP. 304-213.
Johnson, M.S., Sivadas, E., Garbarino, E. (2008), “Customer satisfaction, perceived risk and affective commitment: an investigation of directions of influence”, Journal of Services Marketing, Vol. 22, No. 5, PP. 353-362. 
Jusˇcˇius, V and Grigaite, V. (2011). “Relationship Marketing Practice In Lithuanian Logistics Organizations”, Baltic Journal of Management, Vol. 6 No. 1, PP. 71-88. 
Khaki, G. (1379). "Research method in management", Azad University Press, Tehran, first edition.
Landry, L.,(1998) .”Relationship Marketing: Hypeor Heretostay”.Marketing News, Vol. 32, No.14, P.4.
Lin, J. S. C., & Wu, C. Y., (2011). “The Role of Expected Future Use in Relationship-Based Service Retention”. Managing Service Quality, Vol.21, No.5, PP. 535-551.
Lombard, M.R. (2011), “Customer retention through customer relationship management: The exploration of two-way communication and conflict handling”, african journal of business management. 
Morgan, R.M. & Hunt, S.D. 1994. ‘The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing’, Journal of Marketing, Vol. 58,PP. 20–38.
Mulindw, CH. (2003), “ Relationship Marketing and Customer Satisfaction In The Printing Equipment Industry”, A Dissertation Submitted In Partial Fulfilment of The Requirements For The Award of The Degree of Master of Business Administartion of Makerere University. 
Ndubisi, N. O and Wah, C. K. (2005). “Factorial and Discriminant Analyses of The Underpinning of Relationship Marketing and Customer Satisfaction”, International Journal of Bank Marketing, Vol. 23, No. 7, pp. 542.
Noor, N.A.M. (2012), “Trust and Commitment: Do They Influence E-Customer Relationship Performance?”, International Journal of Electronic Commerce Studies, Vol.3, No.2, pp. 281-296. 
Noorbakhsh, K; Pashang, L. (1390). "Investigating the effect of effective factors on relationship marketing in complete buyer-seller relationships (case study of Bahman Diesel Company)", Journal of Marketing Management, No. 13, pp: 114-95.
Rahim Nia, F; Herandi, A; Fatemi, Z. (2011). "The effect of customer relationship quality on the perceived quality and loyalty of the studied customers: five-star hotels in the city of Mashhad", Public Management Research, 5th year, 17th issue, pp: 101-83.
Ranjbarian, B; Brari, M. (1388). Relationship marketing, an approach to improve customer satisfaction, executive management research journal, ninth year, number 2 (series 36), pp: 63-82.
Rashid, T.2003, "Relationship Marketing: Case Studies of Personal Experiences of Eating Out", British Food Journal, Vol.1.5, No.10, pp.742-750.
Rauyruen, P. & Miller, K.E. 2007. ‘Relationship quality as a predictor of B2B customer loyalty’, Journal of Business Research,Vol. 60,No,1, PP. 21–31.
Rust, R. T., Zohorik, A. J., & keiningham, T. L. (1995). Return on Quality (ROQ): Making Service Quality Financially Accountable. journal of marketing, 59, 58- 70.
Saeed, K. A., Grover, V., & Hwang, Y. (2005). The Relationship of E-commerce Competence to Customer Value and Firm Performance: An Empirical Investigation. Journal of Management Information System, 22(1), 223-256.
Salami, M.P. )2005(. ‘Impact of customer relationship management (CRM) in the Iran banking sector’, International Journal of Organizational Innovation, 2(1): 225 251.
Sedqi, A; Seyedjavadin, S.R.; Melabi, D; Hosseini, S.J.; Yazdani, H. (2008), a comparative study of customer satisfaction index models and presentation of a model for measuring the satisfaction of tax agents of the country's tax affairs organization, business management, first year, number 2, pp. 118-101.
Sufianian, M.; Amirshahi, A. (2008) "Identifying obstacles and limitations of implementation of relational marketing in government insurance companies in Iran", Journal of Business Management, No. 2, pp: 1-16.
Taleghani, M., Gilaninia, SH., Mousavian, S.J. (2011), “The Role of Relationship Marketing in Customer Orientation Process in the Banking Industry with focus on Loyalty (Case Study: Banking Industry of Iran), International Journal of Business and Social Science, Vol. 2 No. 19, PP. 155-166. 
Thomas, J. (2009). ‘“Trust” in Customer Relationship: Addressing the Impediments in Research’, Proceedings of Asia-Pacific Conference on Advances in Consumer Research, 346–349.
Velnampy, T., Sivesan, S. (2012). “Customer Relationship Marketing and Customer Satisfaction: A Study on Mobile Service Providing Companies in Srilanka”, Global Journal of Management and Business Research, Vol.12, No. 18, PP. 1-7. 
Vincent, N, A., Webster, C.M. (2013), “Exploring Relationship Marketing in Membership Associations”. European Journal of Marketing, Vol. 47 No. 10, PP. 1622-1640. 
Wong, A., & Sohal, A. (2002). “Customers Perspectives on Service quality and relationship quality in retail encounters”, Managing Service Quality, 12(6), 424-433.
Wu, S.I., Lu, C.L. (2012), The Relationship Between CRM,RM,and Business Performance: Astudy of the Hotel Industry In Taiwan, International Journal of Hospitality Management, Vol. 31, PP. 276-285. 
Yap, B.W., Ramayah, R., Wan Shahidan, W.N. (2012), “Satisfaction and Trust on Customer Loyalty: A PLS Approach”, Business Strategy Series, Vol. 13 No. 4 2012, pp. 154-167.