نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jmek.2023.393730.1084

چکیده

ریسک پذیری اقتضائی مدیران یکی از عوامل مهمی است که می تواند باعث بهبود عملکرد مدیران شود افراد ریسک پذیر نسبت به افرادی که کمتر ریسک پذیر هستند باید عملکرد بهتری داشته باشند این به خاطر این است که ریسک پذیری اقتضائی مدیران ابتکار عمل مدیران را افزایش می‌دهد. به خصوص سطوح بالاتر از ریسک پذیری اقتضائی مدیران موجب تلاش بیشتر و نیرومندتر و دوام و انعطاف‌پذیری بیشتر می شود. و آیا ریسک پذیری اقتضائی مدیران همه بعدهای عملکرد مدیریتی را افزایش می‌دهد یا خیر. لذا در این تحقیق سعی بر این است که در شرکت نفت پارس(سهامی عام) این موضوع را بررسی کنیم که ریسک پذیری اقتضائی مدیران مالی چه رابطه ای با عملکرد آنان دارد. تحقیق حاضر از انواع تحقیقات توصیفی_ پیمایشی می باشد و از آنجایی که به دنبال یافتن رابطه بین متغیر های پژوهش هستیم این تحقیق از نوع همبستگی نیز می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها از نمونه اولیه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که 0.966 به دست آمد. نتایج حاکی از آنست که بین ریسک پذیری اقتضائی مدیران و ابعاد عملکرد مدیران(مدیریت منابع انسانی،

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between the Contingent Risk-Taking of Decisions and the Performance of Financial Managers in Pars Oil Company

نویسندگان [English]

  • Somayeh Berarzad
  • Hassan Mehrmanesh

Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Contingent risk-taking of managers is one of the important factors that can improve the performance of managers. Risk-taking people should perform better than people who are less risk-taking. This is because the contingent risk-taking of managers increases the initiative of managers. Especially, the higher levels of necessary risk-taking of the managers cause more and stronger efforts and more durability and flexibility. And whether the risk taking of managers increases all dimensions of managerial performance or not. Therefore, in this research, an attempt is made to investigate the relationship between financial managers' risk-taking and their performance in Pars Oil Company (Public Stock). The current research is a type of descriptive-survey research, and since we are looking for the relationship between the variables of the research, this research is also of the correlation type. A questionnaire was used to collect data. After collecting the data from the initial sample, Cronbach's alpha coefficient was calculated, which was 0.966. The results indicate that there is a significant relationship between managers' risk taking and managers' performance dimensions (human resources management, supervision, inspection, evaluation, planning and coordination) in Pars Oil Company (Public Stock). The categorization of different dimensions of managers' performance, which has been used by Friedman's test, shows that the indicators of human resources management, supervision, inspection, evaluation, planning and coordination have the degree of desirability and importance, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingent risk taking of managers
  • performance of managers
  • supervision