مدیر مسئول


دکتر مجید فتاحی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

 • majid.fattahi59gmail.com

سردبیر


دکتر حسنعلی آقاجانی استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

اقتصاد

جانشین سردبیر


دکتر هومن شبابی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل، مازندران، ایران

Shababi

اعضای هیات تحریریه


پروفسور محمد مهدی پرهیزگار استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مدیریت بازرگانی

 • m.parhizgarpnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید عبد المجید جلایی استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

اقتصاد

 • jalaeeuk.ac.ir
 • 009831322720

اعضای هیات تحریریه


امیر منصور تهرانچیان استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

اقتصاد

 • m.tehranchianumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر هوشنگ تقی زاده استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت اقتصاد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

مدیرت صنعتی

 • taghizadeh46yahoo.com
 • 09144013221

اعضای هیات تحریریه


دکتر میلاد فرزین گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل، مازندران، ایران

مدیریت بازاریابی

 • milad.farzinrahedanesh.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مرتضی ملکی مین باش دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان،سمنان، ایران

مدیریت کسب و کار

 • mmaleki80semnan.ac.ir
 • h-index: 5

اعضای هیات تحریریه


دکتر هومن شبابی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل، مازندران، ایران

اعضای هیات تحریریه


دکتر میرزا حسن حسینی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

مدیریت بازرگانی

 • ri.hosseiniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالفضل شاه‌آبادی استاد، گروه علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

اقتصاد

 • ab.shahabadigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن فارسیجانی دانشیار، گروه آموزشی مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات

 • h-farsisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسنعلی آقاجانی استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر روشن کزی استاد، گروه بازاریابی، دانشگاه پونا، هند

بازاریابی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر انجم آرا احمد دانشیار، گروه آموزشی ریاضی و آمار، کالج علوم، هنر و بازرگانی ریزوی، مومبایی، هند.

آمار

 • anjumahmedrizvicollege.edu.in

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر سانجای کاپتان استاد، گروه بازاریابی، دانشگاه پونا، هند

مدیریت و بازاریابی

 • dcrcunipune.ac.in
 • h-index: 7

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر خلیق الزمان خان گروه بازرگانی و مدیریت، دانشگاه آمریکایی امارات، دبی، امارات متحده عربی

مدیریت و بازرگانی

 • kaliquzzaman.khanaue.ae

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


دکتر امیرحسین آزادنیا گروه بازرگانی، موسسه فناوری لترکنی، ایرلند.

مدیریت

 • amir.azadnialyit.ie
 • h-index: 11

کمیته اجرایی


انجمن علمی بازاریابی ایران انجمن علمی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود یحیی زاده فر استاد

 • myahyafarrahedanesh.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد جعفری صمیمی استاد

 • jafarisarahedanesh.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالقاسم اثنی عشری دانشیار

 • esnaashari_amiriyahoo.com