آ

 • آرمان مشترک بررسی تاثیر مولفه های سازمان یادگیرنده بر رضایت شغلی و عملکرد فردی کارکنان در سازمان راه و شهرسازی استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 35-48]

ا

 • اخلاق تجارت تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و اخلاق تجارت بر نگرش برند (مورد مطالعه: مشتریان شرکت بیمه آسیا) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 23-32]

 • ارز دیجیتال مروری برتاریخچه ی بلاک چین و رمزارز ها درتجارت الکترونیک [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 65-79]

 • ارزش ویژه برند تاثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر ارزش وپژه برند و پاسخ مشتری در صنعت خطوط هوایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]

 • ارزیابی اثربخشی ارزیابی اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری در واحدهای تولیدی صنعتی تحت پوشش سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-13]

 • استراتژی چگونگی تغییر از شرکت خانوادگی به شرکت کوچک و متوسط [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 26-34]

 • الویت‌بندی شناسایی و الویت بندی موانع صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران با رویکرد ترکیبی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 64-72]

 • امنیت مروری برتاریخچه ی بلاک چین و رمزارز ها درتجارت الکترونیک [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 65-79]

 • ان اف تی بررسی فرصت ها و چالش های بازار توکن های غیرقابل تعویض و جایگاه آن در روابط تجاری [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 57-72]

 • ایران بررسی راهبردهای مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با تاکید بر نقش رهبران سازمانی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 49-56]

 • اینترنت مروری بر ماهیت وب3.0و تاثیر آن بر روی بازارهای جهانی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 24-34]

ب

 • بازار تأثیر گرایشات کارآفرینانه، بازار و مدیریت دانش بر تولید پاک و مزیت رقابتی پایدار [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 1-19]

 • بازار بررسی فرصت ها و چالش های بازار توکن های غیرقابل تعویض و جایگاه آن در روابط تجاری [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 57-72]

 • بازاریابی داخلی تاثیر بازاریابی داخلی بر نوآوری سازمانی؛ نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان در دوایر سازمان تامین اجتماعی استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 35-46]

 • بازاریابی رابطه‌مند بررسی تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر حق‌شناسی مشتری و وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 47-63]

 • بانک رابطه ابعاد ساختاری و محتوایی شعار تبلیغاتی تلویزیونی با رفتار خرید مشتریان (مطالعه موردی: بانکهای ملت، پارسیان، ملی، انصار) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 56-64]

 • بانک اقتصاد نوین تأثیر گرایشات کارآفرینانه، بازار و مدیریت دانش بر تولید پاک و مزیت رقابتی پایدار [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 1-19]

 • برند دانشگاه تاثیر عملکرد دانشگاه بر وفاداری به برند دانشگاه با نقش متغیرهای میانجی نگرش به دانشگاه و دانشکده (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 1-9]

 • بلاک چین مروری برتاریخچه ی بلاک چین و رمزارز ها درتجارت الکترونیک [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 65-79]

 • بلاکچین بررسی فرصت ها و چالش های بازار توکن های غیرقابل تعویض و جایگاه آن در روابط تجاری [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 57-72]

 • بیت کوین مروری برتاریخچه ی بلاک چین و رمزارز ها درتجارت الکترونیک [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 65-79]

ت

 • تبلیغات رابطه ابعاد ساختاری و محتوایی شعار تبلیغاتی تلویزیونی با رفتار خرید مشتریان (مطالعه موردی: بانکهای ملت، پارسیان، ملی، انصار) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 56-64]

 • تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی تاثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر ارزش وپژه برند و پاسخ مشتری در صنعت خطوط هوایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]

 • تجارت گستر متین چگونگی تغییر از شرکت خانوادگی به شرکت کوچک و متوسط [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 26-34]

 • تحلیل محتوا رابطه ابعاد ساختاری و محتوایی شعار تبلیغاتی تلویزیونی با رفتار خرید مشتریان (مطالعه موردی: بانکهای ملت، پارسیان، ملی، انصار) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 56-64]

 • توسعه رهبری بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 80-89]

 • توکن های غیرقابل تعویض بررسی فرصت ها و چالش های بازار توکن های غیرقابل تعویض و جایگاه آن در روابط تجاری [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 57-72]

 • تولید پاک تأثیر گرایشات کارآفرینانه، بازار و مدیریت دانش بر تولید پاک و مزیت رقابتی پایدار [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 1-19]

ح

 • حق‌شناسی مشتری بررسی تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر حق‌شناسی مشتری و وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 47-63]

خ

 • خِرد بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 80-89]

 • خودکارآمدی کارکنان تاثیر بازاریابی داخلی بر نوآوری سازمانی؛ نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان در دوایر سازمان تامین اجتماعی استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 35-46]

ر

 • رسانه اجتماعی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد کارکنان شرکت ایران خودرو [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 46-57]

 • رضایت شغلی بررسی تاثیر مولفه های سازمان یادگیرنده بر رضایت شغلی و عملکرد فردی کارکنان در سازمان راه و شهرسازی استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 35-48]

 • رهبران سازمانی بررسی راهبردهای مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با تاکید بر نقش رهبران سازمانی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 49-56]

 • رهبری بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 80-89]

 • رهبری بررسی راهبردهای مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با تاکید بر نقش رهبران سازمانی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 49-56]

 • رهبری حکیمانه بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 80-89]

 • رهبری خِرد بنیان بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 80-89]

 • روابط تجاری بررسی فرصت ها و چالش های بازار توکن های غیرقابل تعویض و جایگاه آن در روابط تجاری [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 57-72]

س

 • ساختار مبتنی بر مشتریان رابطه قابلیت‌های بازاریابی، انطباق سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 20-39]

 • سازمان ایرانی بررسی راهبردهای مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با تاکید بر نقش رهبران سازمانی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 49-56]

 • سازمان یادگیرنده بررسی تاثیر مولفه های سازمان یادگیرنده بر رضایت شغلی و عملکرد فردی کارکنان در سازمان راه و شهرسازی استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 35-48]

 • سرمایه ارتباطی بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمان‌های خدماتی (مطالعه موردی: اداره پست استان مازندران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 11-25]

 • سرمایه انسانی بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمان‌های خدماتی (مطالعه موردی: اداره پست استان مازندران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 11-25]

 • سرمایه ساختاری بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمان‌های خدماتی (مطالعه موردی: اداره پست استان مازندران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 11-25]

 • سرمایه فکری بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمان‌های خدماتی (مطالعه موردی: اداره پست استان مازندران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 11-25]

 • سرمایه‌گذاری‌های بازاریابی رابطه‌مند بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری‌های بازاریابی رابطه‌مند بر قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری (مطالعه موردی: بیمه آرمان) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 40-55]

ش

 • شبکه غیرمتمرکز بررسی فرصت ها و چالش های بازار توکن های غیرقابل تعویض و جایگاه آن در روابط تجاری [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 57-72]

 • شرکت ایران خودرو تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد کارکنان شرکت ایران خودرو [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 46-57]

 • شرکت بیمه آرمان بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری‌های بازاریابی رابطه‌مند بر قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری (مطالعه موردی: بیمه آرمان) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 40-55]

 • شرکت خانوادگی چگونگی تغییر از شرکت خانوادگی به شرکت کوچک و متوسط [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 26-34]

 • شرکت کوچک و متوسط چگونگی تغییر از شرکت خانوادگی به شرکت کوچک و متوسط [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 26-34]

 • شرکت هواپیمایی ماهان تاثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر ارزش وپژه برند و پاسخ مشتری در صنعت خطوط هوایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]

 • شعار تبلیغاتی رابطه ابعاد ساختاری و محتوایی شعار تبلیغاتی تلویزیونی با رفتار خرید مشتریان (مطالعه موردی: بانکهای ملت، پارسیان، ملی، انصار) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 56-64]

ص

ع

 • عدم تمرکز مروری برتاریخچه ی بلاک چین و رمزارز ها درتجارت الکترونیک [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 65-79]

 • عملکرد توسعه محصول جدید رابطه قابلیت‌های بازاریابی، انطباق سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 20-39]

 • عملکرد دانشگاه تاثیر عملکرد دانشگاه بر وفاداری به برند دانشگاه با نقش متغیرهای میانجی نگرش به دانشگاه و دانشکده (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 1-9]

 • عملکرد سازمانی بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمان‌های خدماتی (مطالعه موردی: اداره پست استان مازندران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 11-25]

 • عملکرد سازمانی بررسی وضعیت انواع نوآوری‌ سازمانی در شرکت‌های ساختمانی و تعیین تأثیر آن بر عملکرد [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 10-23]

 • عملکرد شغلی کارکنان تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد کارکنان شرکت ایران خودرو [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 46-57]

 • عملکرد فردی کارکنان بررسی تاثیر مولفه های سازمان یادگیرنده بر رضایت شغلی و عملکرد فردی کارکنان در سازمان راه و شهرسازی استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 35-48]

 • عملکرد نوآورانه بررسی وضعیت انواع نوآوری‌ سازمانی در شرکت‌های ساختمانی و تعیین تأثیر آن بر عملکرد [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 10-23]

ف

 • فرآیند تحلیل سلسه مراتبی فازی شناسایی و الویت بندی موانع صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران با رویکرد ترکیبی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 64-72]

 • فرهنگ سازمانی چگونگی تغییر از شرکت خانوادگی به شرکت کوچک و متوسط [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 26-34]

 • فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش بررسی تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر حق‌شناسی مشتری و وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 47-63]

 • فعالیت‌های بازاریابی رسانه های اجتماعی تاثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر ارزش وپژه برند و پاسخ مشتری در صنعت خطوط هوایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]

 • فناوری مروری بر ماهیت وب3.0و تاثیر آن بر روی بازارهای جهانی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 24-34]

 • فناوری اطلاعات بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر هوش تجاری مدیران در بانک صادرات [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 14-22]

ق

 • قابلیت‌های بازاریابی رابطه قابلیت‌های بازاریابی، انطباق سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 20-39]

 • قابلیت‌های شخصی بررسی تاثیر مولفه های سازمان یادگیرنده بر رضایت شغلی و عملکرد فردی کارکنان در سازمان راه و شهرسازی استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 35-48]

 • قدردانی مشتری بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری‌های بازاریابی رابطه‌مند بر قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری (مطالعه موردی: بیمه آرمان) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 40-55]

ک

 • کارکنان بخش فروش شرکت کاله بررسی تأثیر کیفیت زندگی کارکنان بر مدیریت ارتباط با مشتری در کارکنان بخش فروش شرکت کاله [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 33-45]

 • کارکنان شهرداری بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی اثربخش باکیفیت زندگی کاری [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 58-65]

 • کیفیت دسترسی به اطلاعات بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر هوش تجاری مدیران در بانک صادرات [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 14-22]

 • کیفیت زندگی کاری بررسی تأثیر کیفیت زندگی کارکنان بر مدیریت ارتباط با مشتری در کارکنان بخش فروش شرکت کاله [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 33-45]

 • کیفیت زندگی کاری بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی اثربخش باکیفیت زندگی کاری [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 58-65]

 • کیفیت محتوای اطلاعاتی بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر هوش تجاری مدیران در بانک صادرات [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 14-22]

گ

 • گرایشات کارآفرینانه تأثیر گرایشات کارآفرینانه، بازار و مدیریت دانش بر تولید پاک و مزیت رقابتی پایدار [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 1-19]

م

 • متاورس بررسی فرصت ها و چالش های بازار توکن های غیرقابل تعویض و جایگاه آن در روابط تجاری [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 57-72]

 • مدل خِرد بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 80-89]

 • مدل‌های ذهنی بررسی تاثیر مولفه های سازمان یادگیرنده بر رضایت شغلی و عملکرد فردی کارکنان در سازمان راه و شهرسازی استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 35-48]

 • مدیریت ارتباط با مشتری بررسی تأثیر کیفیت زندگی کارکنان بر مدیریت ارتباط با مشتری در کارکنان بخش فروش شرکت کاله [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 33-45]

 • مدیریت ارتباط با مشتری ((CRM ارزیابی اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری در واحدهای تولیدی صنعتی تحت پوشش سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-13]

 • مدیریت دانش تأثیر گرایشات کارآفرینانه، بازار و مدیریت دانش بر تولید پاک و مزیت رقابتی پایدار [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 1-19]

 • مدیریت دانش بررسی راهبردهای مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با تاکید بر نقش رهبران سازمانی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 49-56]

 • مدیریت منابع انسانی اثربخش بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی اثربخش باکیفیت زندگی کاری [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 58-65]

 • مزیت رقابتی پایدار تأثیر گرایشات کارآفرینانه، بازار و مدیریت دانش بر تولید پاک و مزیت رقابتی پایدار [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 1-19]

 • مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و اخلاق تجارت بر نگرش برند (مورد مطالعه: مشتریان شرکت بیمه آسیا) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 23-32]

 • موانع صادرات شناسایی و الویت بندی موانع صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران با رویکرد ترکیبی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 64-72]

ن

 • نقشه عملیاتی شرکت چگونگی تغییر از شرکت خانوادگی به شرکت کوچک و متوسط [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 26-34]

 • نگرش برند تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و اخلاق تجارت بر نگرش برند (مورد مطالعه: مشتریان شرکت بیمه آسیا) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 23-32]

 • نگرش به برند تاثیر عملکرد دانشگاه بر وفاداری به برند دانشگاه با نقش متغیرهای میانجی نگرش به دانشگاه و دانشکده (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 1-9]

 • نوآوری‌ بررسی وضعیت انواع نوآوری‌ سازمانی در شرکت‌های ساختمانی و تعیین تأثیر آن بر عملکرد [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 10-23]

 • نوآوری سازمانی تاثیر بازاریابی داخلی بر نوآوری سازمانی؛ نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان در دوایر سازمان تامین اجتماعی استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 35-46]

 • نوآوری سازمانی بررسی وضعیت انواع نوآوری‌ سازمانی در شرکت‌های ساختمانی و تعیین تأثیر آن بر عملکرد [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 10-23]

 • نوآوری‌ سازمانی مدیریتی بررسی وضعیت انواع نوآوری‌ سازمانی در شرکت‌های ساختمانی و تعیین تأثیر آن بر عملکرد [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 10-23]

 • نوآوری‌ سبز بررسی وضعیت انواع نوآوری‌ سازمانی در شرکت‌های ساختمانی و تعیین تأثیر آن بر عملکرد [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 10-23]

و

 • واحدهای تولیدی صنعتی ارزیابی اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری در واحدهای تولیدی صنعتی تحت پوشش سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 1-13]

 • وب 2.0 مروری بر ماهیت وب3.0و تاثیر آن بر روی بازارهای جهانی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 24-34]

 • وب3.0 مروری بر ماهیت وب3.0و تاثیر آن بر روی بازارهای جهانی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 24-34]

 • وب معنایی مروری بر ماهیت وب3.0و تاثیر آن بر روی بازارهای جهانی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 24-34]

 • وفاداری به برند تاثیر عملکرد دانشگاه بر وفاداری به برند دانشگاه با نقش متغیرهای میانجی نگرش به دانشگاه و دانشکده (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 1-9]

 • وفاداری رفتاری بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری‌های بازاریابی رابطه‌مند بر قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری (مطالعه موردی: بیمه آرمان) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 40-55]

 • وفاداری رفتاری مشتری بررسی تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر حق‌شناسی مشتری و وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش استان مازندران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 47-63]

 • وفاداری مشتریان تاثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر ارزش وپژه برند و پاسخ مشتری در صنعت خطوط هوایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-10]

ه

 • هوش تجاری بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر هوش تجاری مدیران در بانک صادرات [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 14-22]

ی

 • یادگیری جمعی بررسی تاثیر مولفه های سازمان یادگیرنده بر رضایت شغلی و عملکرد فردی کارکنان در سازمان راه و شهرسازی استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 35-48]

 • یکپارچگی داده ها بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر هوش تجاری مدیران در بانک صادرات [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 14-22]

 • یکپارچگی میان عملکردی رابطه قابلیت‌های بازاریابی، انطباق سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 20-39]