آ

 • آموزش عالی نقش و جایگاه آموزش عالی در رشد و توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 54-63]

ا

 • ادراک قدرت برند بررسی تاثیر قاطعیت کلام بر ادراک قدرت برند و درگیری ذهنی مشتریان در شبکه های اجتماعی(مورد مطالعه: شعب بانک شهر) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 70-82]

 • ارزش قاعده ی بهینه ی سیاست پولی با استفاده از نظریه ی کنترل بهینه:تعادل ایستاو پایدار پول [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 25-45]

 • ارزش در معرض ریسک (VaR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (C-VaR) پیشبینی بازدهی استارتاپ با استفاده از روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی و مدلهای اقتصادسنجی و بهینهسازی پورتفوی با استفاده از مدلهای VaR و C-VaR [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 92-132]

 • ارزشگذاری استارتاپ پیشبینی بازدهی استارتاپ با استفاده از روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی و مدلهای اقتصادسنجی و بهینهسازی پورتفوی با استفاده از مدلهای VaR و C-VaR [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 92-132]

 • استان زنجان تحلیل مدیریت سرمایه گذاری در استان زنجان در یک بازه ده ساله [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 1-9]

 • استراتژیک عوامل موثر بر توسعه‌ی کار آفرینی ورزشی استان اردبیل : رویکرد تحلیل (PESTEL) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 67-79]

 • اقتصاد مقاومتی طراحی مدل توسعه صادرات محصولات لبنی در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 1-25]

 • الگوریتم ژنتیک (GA) پیشبینی بازدهی استارتاپ با استفاده از روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی و مدلهای اقتصادسنجی و بهینهسازی پورتفوی با استفاده از مدلهای VaR و C-VaR [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 92-132]

 • انجمن‌های زادگاهی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی انجمن زادگاهی دریانی‌های تهران [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 54-66]

 • اندازه گیری پول قاعده ی بهینه ی سیاست پولی با استفاده از نظریه ی کنترل بهینه:تعادل ایستاو پایدار پول [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 25-45]

 • انعطاف پذیری بررسی تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی فرهنگ انطباق پذیری (مورد مطالعه : سازمان انتقال خون ایران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 83-96]

 • انعطاف پذیری منابع انسانی بررسی تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی فرهنگ انطباق پذیری (مورد مطالعه : سازمان انتقال خون ایران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 83-96]

ب

 • بازار یابی عوامل موثر بر توسعه‌ی کار آفرینی ورزشی استان اردبیل : رویکرد تحلیل (PESTEL) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 67-79]

 • بازاریابی ارائه مدلی جهت برسی نقش بازاریابی الکترونیکی بر باورهای مدیریت و ایجاد مدیریت نسبی در کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 32-51]

 • بازاریابی مدل ساختاری – تفسیری شناسایی عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک بازاریابی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 26-53]

 • بازاریابی استراتژیک مدل ساختاری – تفسیری شناسایی عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک بازاریابی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 26-53]

 • بازاریابی الکترونیکی ارائه مدلی جهت برسی نقش بازاریابی الکترونیکی بر باورهای مدیریت و ایجاد مدیریت نسبی در کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 32-51]

 • بازده حقوق صاحبان سهام بررسی تاثیر مدیریت سود بر محتوای افشای عملکرد مالی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 1-11]

 • بازده دارائی بررسی تاثیر مدیریت سود بر محتوای افشای عملکرد مالی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 1-11]

 • بانک شهر بررسی تاثیر قاطعیت کلام بر ادراک قدرت برند و درگیری ذهنی مشتریان در شبکه های اجتماعی(مورد مطالعه: شعب بانک شهر) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 70-82]

 • بانک های تخصصی طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک با رویکرد توسعه پایدار در بانک های تخصصی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 56-69]

 • بحران مالی جهانی تأثیر بحران مالی جهانی بر جریان سرمایه گذاری در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (رهیافت هم انباشتگی در داده های تابلویی) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 71-82]

پ

 • پاداش هیئت مدیره تحلیل ارتباط میان مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده پاداش هیئت مدیره [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 46-55]

ت

 • تصویر شرکت وظایف بازاریابی سبز در ساخت تصویر شرکت در محیط خرده فروشی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 10-24]

 • تفکر استراتژیک مدل ساختاری – تفسیری شناسایی عوامل مؤثر بر تفکر استراتژیک بازاریابی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 26-53]

 • تمرکز مالکیت بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت با توجه به کیفیت حمایت سرمایه‌گذار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]

 • توانمند سازی بررسی رابطه توانمندسازی و تیم سازی با شایستگی‌های کارکنان با مطالعه نقش تعدیل گر فرهنگ ‌یادگیری ‌سازمانی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 30-41]

 • توسعه عوامل موثر بر توسعه‌ی کار آفرینی ورزشی استان اردبیل : رویکرد تحلیل (PESTEL) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 67-79]

 • توسعه اقتصادی نقش و جایگاه آموزش عالی در رشد و توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 54-63]

 • توسعه پایدار طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک با رویکرد توسعه پایدار در بانک های تخصصی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 56-69]

 • توسعه رهبری بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 64-73]

 • توسعه صادرات طراحی مدل توسعه صادرات محصولات لبنی در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 1-25]

 • توسعه کارآفرینی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی انجمن زادگاهی دریانی‌های تهران [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 54-66]

 • تیم سازی بررسی رابطه توانمندسازی و تیم سازی با شایستگی‌های کارکنان با مطالعه نقش تعدیل گر فرهنگ ‌یادگیری ‌سازمانی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 30-41]

ج

 • جریان سرمایه گذاری تأثیر بحران مالی جهانی بر جریان سرمایه گذاری در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (رهیافت هم انباشتگی در داده های تابلویی) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 71-82]

 • جهت گیری بازار ارائه مدلی جهت برسی نقش بازاریابی الکترونیکی بر باورهای مدیریت و ایجاد مدیریت نسبی در کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 32-51]

ح

 • حمایت سرمایه‌گذار بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت با توجه به کیفیت حمایت سرمایه‌گذار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]

خ

 • خِرد بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 64-73]

 • خلاقیت سازمانی شایستگی تجارت بین الملل تاثیر خلاقیت سازمانی بر شایستگی تجارت بین الملل با نقش میانجی قابلیت های کارآفرینی و نوآوری [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 12-29]

د

 • درگیری ذهنی مشتریان بررسی تاثیر قاطعیت کلام بر ادراک قدرت برند و درگیری ذهنی مشتریان در شبکه های اجتماعی(مورد مطالعه: شعب بانک شهر) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 70-82]

 • دوسوتوانی سازمانی بررسی نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار و قابلیت های پویا [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 42-53]

ر

 • رشد اقتصادی نقش و جایگاه آموزش عالی در رشد و توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 54-63]

 • رهبری بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 64-73]

 • رهیافت هم انباشتگی وسترلاند در داده های تابلویی تأثیر بحران مالی جهانی بر جریان سرمایه گذاری در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (رهیافت هم انباشتگی در داده های تابلویی) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 71-82]

س

 • سرمایه عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی انجمن زادگاهی دریانی‌های تهران [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 54-66]

 • سرمایه گذاری خارجی تحلیل مدیریت سرمایه گذاری در استان زنجان در یک بازه ده ساله [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 1-9]

 • سرمایه گذاری داخلی تحلیل مدیریت سرمایه گذاری در استان زنجان در یک بازه ده ساله [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 1-9]

 • سرمایه نیروی انسانی مطالعه تأثیر سرمایه نیروی انسانی بر کارآفرینی اجتماعی و تجاری (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی استان تهران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 14-31]

ش

 • شبکه عصبی مصنوعی (ANN) پیشبینی بازدهی استارتاپ با استفاده از روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی و مدلهای اقتصادسنجی و بهینهسازی پورتفوی با استفاده از مدلهای VaR و C-VaR [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 92-132]

 • شبکه های اجتماعی بررسی تاثیر قاطعیت کلام بر ادراک قدرت برند و درگیری ذهنی مشتریان در شبکه های اجتماعی(مورد مطالعه: شعب بانک شهر) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 70-82]

 • شرکت های کوچک و متوسط ارائه مدلی جهت برسی نقش بازاریابی الکترونیکی بر باورهای مدیریت و ایجاد مدیریت نسبی در کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 32-51]

ص

 • صادرات طراحی مدل توسعه صادرات محصولات لبنی در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 1-25]

 • صنعت پتروشیمی بررسی نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار و قابلیت های پویا [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 42-53]

ط

 • طراحی مدل طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک با رویکرد توسعه پایدار در بانک های تخصصی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 56-69]

ظ

 • ظرفیت جذب تاثیر وسعت و عمق جستجوی خارجی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی ظرفیت جذب [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 52-70]

ع

 • عقد قرض الحسنه قاعده ی بهینه ی سیاست پولی با استفاده از نظریه ی کنترل بهینه:تعادل ایستاو پایدار پول [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 25-45]

 • عمق جستجوی خارجی تاثیر وسعت و عمق جستجوی خارجی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی ظرفیت جذب [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 52-70]

 • عملکرد شرکت بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت با توجه به کیفیت حمایت سرمایه‌گذار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]

 • عملکرد شرکت بررسی تاثیر مدیریت سود بر محتوای افشای عملکرد مالی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 1-11]

 • عملکرد شرکتها تحلیل ارتباط میان مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده پاداش هیئت مدیره [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 46-55]

 • عملکرد صادرات تاثیر وسعت و عمق جستجوی خارجی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی ظرفیت جذب [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 52-70]

ف

 • فرهنگ انطباق پذیری بررسی تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی فرهنگ انطباق پذیری (مورد مطالعه : سازمان انتقال خون ایران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 83-96]

 • فرهنگ سازگاری بررسی تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی فرهنگ انطباق پذیری (مورد مطالعه : سازمان انتقال خون ایران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 83-96]

 • فرهنگ یادگیری سازمانی بررسی رابطه توانمندسازی و تیم سازی با شایستگی‌های کارکنان با مطالعه نقش تعدیل گر فرهنگ ‌یادگیری ‌سازمانی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 30-41]

ق

 • قابلیت کارآفرینی تاثیر خلاقیت سازمانی بر شایستگی تجارت بین الملل با نقش میانجی قابلیت های کارآفرینی و نوآوری [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 12-29]

 • قابلیت نوآورانه تاثیر خلاقیت سازمانی بر شایستگی تجارت بین الملل با نقش میانجی قابلیت های کارآفرینی و نوآوری [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 12-29]

 • قابلیت نوآوری تأثیر CRM استراتژیک، CRM عملیاتی و CRM تحلیلی بر قابلیت نوآوری [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 80-91]

 • قابلیتهای پویا بررسی نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار و قابلیت های پویا [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 42-53]

 • قاطعیت کلام بررسی تاثیر قاطعیت کلام بر ادراک قدرت برند و درگیری ذهنی مشتریان در شبکه های اجتماعی(مورد مطالعه: شعب بانک شهر) [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 70-82]

 • قاعده ی سیاست پولی بهینه قاعده ی بهینه ی سیاست پولی با استفاده از نظریه ی کنترل بهینه:تعادل ایستاو پایدار پول [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 25-45]

ک

 • کارآفرینی عوامل موثر بر توسعه‌ی کار آفرینی ورزشی استان اردبیل : رویکرد تحلیل (PESTEL) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 67-79]

 • کارآفرینی اجتماعی مطالعه تأثیر سرمایه نیروی انسانی بر کارآفرینی اجتماعی و تجاری (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی استان تهران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 14-31]

 • کارآفرینی اجتماعی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی انجمن زادگاهی دریانی‌های تهران [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 54-66]

 • کارآفرینی استراتژیک طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک با رویکرد توسعه پایدار در بانک های تخصصی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 56-69]

 • کارآفرینی تجاری مطالعه تأثیر سرمایه نیروی انسانی بر کارآفرینی اجتماعی و تجاری (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی استان تهران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 14-31]

 • کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC ) تأثیر بحران مالی جهانی بر جریان سرمایه گذاری در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (رهیافت هم انباشتگی در داده های تابلویی) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 71-82]

 • کیفیت افشا بررسی تاثیر مدیریت سود بر محتوای افشای عملکرد مالی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 1-11]

م

 • مالکیت نهادی تحلیل ارتباط میان مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده پاداش هیئت مدیره [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 46-55]

 • محیط خرده فروشی وظایف بازاریابی سبز در ساخت تصویر شرکت در محیط خرده فروشی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 10-24]

 • مدل خِرد بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 64-73]

 • مدلهای اقتصادسنجی پیشبینی بازدهی استارتاپ با استفاده از روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی و مدلهای اقتصادسنجی و بهینهسازی پورتفوی با استفاده از مدلهای VaR و C-VaR [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 92-132]

 • مدیریت سرمایه گذاری تحلیل مدیریت سرمایه گذاری در استان زنجان در یک بازه ده ساله [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 1-9]

 • مزیت رقابتی پایدار بررسی نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی بر مزیت رقابتی پایدار و قابلیت های پویا [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 42-53]

 • منبع عمومی پول و نظریه ی کنترل بهینه قاعده ی بهینه ی سیاست پولی با استفاده از نظریه ی کنترل بهینه:تعادل ایستاو پایدار پول [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 25-45]

ن

 • نظام آموزشی نقش و جایگاه آموزش عالی در رشد و توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 3، 1401، صفحه 54-63]

 • نوآوری سازمانی بررسی تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی فرهنگ انطباق پذیری (مورد مطالعه : سازمان انتقال خون ایران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 83-96]

و

 • ورزش عوامل موثر بر توسعه‌ی کار آفرینی ورزشی استان اردبیل : رویکرد تحلیل (PESTEL) [دوره 3، شماره 2، 1401، صفحه 67-79]

 • وسعت جستجوی خارجی تاثیر وسعت و عمق جستجوی خارجی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی ظرفیت جذب [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 52-70]

 • وظایف بازاریابی سبز وظایف بازاریابی سبز در ساخت تصویر شرکت در محیط خرده فروشی [دوره 3، شماره 4، 1401، صفحه 10-24]