نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، بوشهر، ایران.

چکیده

امروزه بسیاری از سازمان‌ها از سیستم‌های CRM بهره می‌برند. هنگامی که یک شرکت از CRM استفاده می‌کند، قابلیت‌های سازمانی مختلفی را توسعه می‌دهد که یکی از آن‌ها، نوآوری است. از این رو، هدف این مقاله بررسی تأثیر  انواع  CRMیعنی CRM استراتژیک، CRM عملیاتی و CRM تحلیلی بر قابلیت نوآوری می‌باشد. این پژوهش از نظر روش و استراتژی، یک پژوهش توصیفی - پیمایشی است. پرسشنامه بین 180 نفر نمونه از جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بخش فروش کارخانجات و شرکت‌های تولیدی و خدماتی مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز که به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌ بودند، توزیع گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های استاندارد بوده که روایی و پایایی آن‌ها مورد سنجش قرار گرفت و تأیید گردید. داده‌های گردآوری شده از طریق نرم‌افزارهای SPSS24 و SMART PLS3 تجزیه‌وتحلیل گردید. نتایج پژوهش، نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار CRM استراتژیک، CRM عملیاتی و CRM تحلیلی بر قابلیت نوآوری بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Impact of Strategic CRM, Operational CRM and Analytical CRM on Innovation Capability

نویسنده [English]

  • Majid Heydari

M.A, Department of Business Administration, Persian Gulf University, Bushehr, Bushehr, Iran.

چکیده [English]

Many organizations today use CRM systems. When a company uses CRM, it develops various organizational capabilities, one of which is innovation. Therefore, the purpose of this article is to investigate the impact of CRM types, ie strategic CRM, operational CRM and analytical CRM on innovation capability. This research is a descriptive-survey research in terms of method and strategy. The questionnaire was distributed among 180 sample members of the statistical population, including all employees of the sales department of factories and production and service companies located in the large industrial town of Shiraz, who were selected by simple random sampling. Data collection tool was a standard questionnaire whose validity and reliability were assessed and confirmed. The collected data were analyzed by SPSS24 and SMART PLS3 software. The results showed a positive and significant effect of strategic CRM, operational CRM and analytical CRM on innovation capability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CRM
  • Strategic CRM
  • OPERATIONAL CRM
  • Analytical CRM
  • Innovation Capability
هدشی، الهه و پورسلیمی، مجتبی و همتی جوانمرد، محمد و جوان جعفری، احمد،1399،بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر چابکی بازاریابی با نقش میانجی گری قابلیت نوآوری در شعب بانک آینده - شهر مشهد،هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه.
Almohaimmeed, B. (2021). The impact of analytical CRM on strategic CRM, operational CRM and customer satisfaction: Empirical study on commercial banks.Uncertain Supply Chain Management, 9(3), 711-718.
Altarifi, Shadi. (2020). JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS THE IMPACT OF CRM ON MARKETING PERFORMANCE THROUGH INNOVATION CAPABILITY. Journal of Critical Reviews. 7. 2020.
Battor, M., & Battor, M. (2010). The impact of customer relationship management capability on innovation and performance advantages: testing a mediated model. Journal of Marketing Management, 26(9-10), 842–857.
Buttle, F., & Maklan, S. (2019). Customer relationship management: Concepts and technologies. NY: Routledge.
Chi, N. T. K. (2021). Innovation capability: The impact of e-CRM and COVID-19 risk perception. Technology in Society, 67, 101725.
Deepak RKA, Jeyakumar S (2019) Marketing management. Educreation Publishing, New York.
Dervitsiotis, K. (2010). Developing full-spectrum innovation capability for survival and success in the global economy. Total Quality Management & Business Excellence, 21(2), 159–170.
Ghafari, P., Karjalian, R. and Mashayekhnia, A. (2011). Studying the Relationship between Different Dimensions of CRM and Innovation Capabilities in Melli bank of Iran. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, 906-910
Gil-Gomez, H., Guerola-Navarro, V., Oltra-Badenes, R., & Lozano-Quilis, J. A. (2020). Customer relationship management: digital transformation and sustainable business model innovation. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 1–18.
Guerola-Navarro, V., Gil-Gomez, H., Oltra-Badenes, R., & Sendra-García, J. (2021). Customer relationship management and its impact on innovation: A literature review. Journal of Business Research, 129, 83–87.
Guerola-Navarro, V., Oltra-Badenes, R., Gil-Gomez, H., & Gil-Gomez, J. A. (2020c). Research model for measuring the impact of customer relationship management (CRM) on performance indicators. Economic Research-Ekonomska Istraˇzivanja, 1–23.
Jalali, S. M., & Sardari, M. (2015). Study the Effect of Different Aspects of Customer Relationship Management (CRM) on Innovation Capabilities with Mediator Role of Knowledge Management (Case Study: Mahram Company). Mediterranean Journal of Social Sciences.
Khodakarami F, Chan YE (2014) Exploring the role of customer relationship management (CRM) systems in customer knowledge creation. Inf Manag 51(1):27–42.
M. Dabi´c, J. Laˇznjak, D. Smallbone, J. ˇSvarc, Intellectual capital, organisational climate, innovation culture, and SME performance: evidence from Croatia, J. Small Bus. Enterprise Dev. (2019).
M.M. Migdadi, Knowledge management, customer relationship management and innovatiton capability, J. Bus. Ind. Market. 36 (1) (2020) 111–124.
Ngai, E. W., Xiu, L., & Chau, D. C. (2009). Application of data mining techniques in customer relationship management: A literature review and classification. Expert Systems with Applications, 36(2), 2592–2602.
Ottum, B. D., & Moore, W. L. (1997). The Role of Market Information in New Product Success/Failure. Journal of Product Innovation Management, 14(4), 258–273.
Yapanto, L., Diah, A., Kankaew, K., Dewi, A., Dextre-Martinez, W., Kurniullah, A., & Villanueva-Benites, L. (2021). The effect of CRM on employee performance in banking industry. Uncertain Supply Chain Management, 9(2), 295-306.