نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارم

10.22034/jmek.2023.390243.1077

چکیده

گردشگری سبز اغلب برای توصیف نوعی از گردشگری به کار می رود که بیشتر طرفدار محیط زیست است. این نوع گردشگری با نام‌های مختلف؛ گردشگری انعطاف پذیر،گردشگری مسئول، گردشگری سودمند شناخته شده است این تحقیق براساس اهداف، از نوع تحقیقات کاربردی است و براساس جمع آوری داده‌ها و طرح تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی است و از آنجایی که به دنبال یافتن رابطه بین متغیرهای پژوهش هستیم این تحقیق از نوع همبستگی نیز می باشد. در تحقیق حاضر جامعه آماری، کلیه گردشگران هتل های شرق استان مازندران که تعداد آنان 100000 نفر بوده که تعداد 390 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جهت بررسی فرضیات نحقیق از مدل رگرسیون استفاده کرده ایم که نتایج حاکی از آنست که قیمت سبز بر جذب گردشگران در هتل های شرق استان مازندران تاثیر مثبت و معنادار دارد. خدمات سبز بر جذب گردشگران در هتل های شرق استان مازندران تاثیر مثبت دارد. ترفیع سبز بر جذب گردشگران در هتل های شرق استان مازندران تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین مکان سبز بر جذب گردشگران در هتل های شرق استان مازندران تاثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of marketing management on attracting tourists in the green industry (case study of hotels in the east of Mazandaran province)

نویسنده [English]

  • negin baghaee

nithing

چکیده [English]

Green tourism is often used to describe a type of tourism that is more environmentally friendly. This type of tourism with different names; Flexible tourism, responsible tourism, beneficial tourism or alternative tourism are known. This research is based on the objectives of applied research and is based on data collection and research design in a descriptive-survey method and since it seeks to find the relationship between research variables. This research is also of correlation type. In the current research of the statistical community, all the tourists of the hotels in the east of Mazandaran province, of which there are 100,000 people, of which 390 people have been selected by simple random sampling using Morgan's table. A questionnaire was used to collect data. We have used the regression model to check the false assumptions, and the results indicate that the green price has a positive and significant effect on the attraction of tourists in the hotels in the east of Mazandaran province. Green services have a positive and significant effect on attracting tourists in hotels in the east of Mazandaran province. Green promotion has a positive and significant effect on the attraction of tourists in hotels in the east of Mazandaran province. Also, the green place has a positive and significant effect on the attraction of tourists in hotels in the east of Mazandaran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green prices
  • green services
  • green promotion
  • attracting tourists