بررسی راهبردهای مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با تاکید بر نقش رهبران سازمانی
بررسی راهبردهای مدیریت دانش در سازمان های ایرانی با تاکید بر نقش رهبران سازمانی

اصغر اسدی امیری

دوره 1، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 49-56

چکیده
  این پژوهش در ابتدا به تشریح مدیریت دانش پرداخته و سپس ضرورت واهمیت آنرا در سازمان های ایرانی مورد توجه قرار می دهد. هر چند در سالهای اخیر، مدیریت دانش از شهرت زیادی، بخصوص در بخش آموزش و تجارت، برخوردار ...  بیشتر