نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری،دانشکده علوم انسانی، واحد صومعه سرا، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد ساری،دانشگاه آزاد اسلامی،ساری، ایران

3 گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/jmek.2022.146108

چکیده

در این مقاله تاثیر مدیریت سود بر محتوای افشا و عملکرد مالی حقیقی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود. این مطالعه با استفاده از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که در معرض افشا ، مدیریت نمودن سود با استفاده از دو روش اقلام تعهدی و واقعی امکان‌پذیر است که در اینجا، مدیریت سود تعهدی با استفاده از مدل جونز، جونز تعدیل شده آزمون شده‌‌ است. با بررسی اطلاعات 139شرکت انتخاب شده در طول دوره ی 1390 الی 1394 روش رگرسیون چندمتغیره با داده‌های ترکیبی بیانگر آن است کیفیت رابطه معتی داری بین کیفیت افشا با بازده دارایی است، اما بین کیفیت افشا و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه مشخصی نیست.بنابراین فرضیه اول پژوهش تایید نمی شود . همچنین نتایج حاکی از فرضیه دوم نشان داد که ، رابطه معنی داری بین متغیر تعاملی هیات مدیره غیر موظف و کیفیت افشا و عملکرد شرکت وجود دارد که این رابطه مثبت بوده است بنابراین فرضیه دوم این پژوهش مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات